WIELKA SOBOTA 2019 R.

STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ


Dzisiejszą Noc Paschalną rozjaśnia sam zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc!
Przeżywamy bowiem wydarzenia, które są kluczowe dla całego świata, dla ludzkości, dla każdego z nas.
Przeżywamy zmartwychwstanie Jezusa; zwycięstwo Żyjącego nad śmiercią; zwycięstwo Świętego nad grzechem;
przeżywamy Paschę, czyli przejście ze śmierci do życia.
Dlatego cała dynamika dzisiejszej liturgii koncentruje się wokół waśnie nowego życia, które jest w JEZUSIE.
Stąd też bardzo dużo dziś znaków i symboli na to wskazujących: światło, słowo, woda i uczta.
Symbole te odsyłają nas do kolejno przeżywanych czterech części Wigilii Paschalnej.

Pierwsza część to Liturgia światła.
Dla jej podkreślenia gromadzimy się wtedy, kiedy słońce już zaszło i jest już ciemno.
Celebrans ze służbą liturgiczną uda się na zewnątrz świątyni, gdzie poświęci ogień.
Od niego zapalony zostanie paschał, czyli świeca, która oznacza Chrystusa Zmartwychwstałego.
Zostanie ona wniesiona do ciemnej świątyni, oznaczającej nasze duchowe groby.
Trzykrotnie kapłan zaśpiewa: "Światło Chrystusa", by uświadomić nam, że to Jezus jest prawdziwym Światłem,
które oświeca człowieka. Przez naszą odpowiedź: "Pójdźmy z pokłonem" i zapalenie swojej świecy,
wyrazimy przyjęcie Zbawiciela do swego serca.

Stojąc z zapalonymi świecami wysłuchamy Orędzia Wielkanocnego, dziękując Bogu za dar zmartwychwstania.
Podziwiając jasność płomienia paschału cieszymy się,
że Chrystus Zwycięski opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas.
Dzięki Niemu jesteśmy wolni od ciemności i strachu śmierci.

Druga część Wigilii Paschalnej - Liturgia Słowa.
Jest ona dziś rozbudowana, tak by przypomnieć nam i jeszcze mocniej ukazać,
zamysł Boży wyrażony w dziele stworzenia świata i zbawieniu człowieka. Słuchajmy z uwagą i wiarą Słowa Bożego.
Naszą odpowiedzią niech będzie wspólny i głośny śpiew refrenu psalmów.

Pierwsze czytanie ukazuje nam realizację odwiecznego zamysłu Bożego, mianowicie:
stworzenie wszechświata, a w jego środku człowieka.
Widać, że wszystko jest bardzo dobre, w wielkim porządku i harmonii między sobą.

W kolejnym czytaniu usłyszymy o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone.
Sam Bóg wyprowadził ich z niewoli faraona, i prowadził ku ziemi obiecanej.
Dziś każdy, kto przyjmuje Ofiarę Chrystusa, Jego Ciało i Jego Krew,
zostaje wyrwany z niewoli grzechu ku zbawieniu wiecznemu.

Za chwilę Bóg przez usta proroka Izajasza zapowie zawarcie przymierza ze swoim ludem.
Będzie ono zupełnie nowe i nierozerwalne - będzie ono wieczne.
Przystąpić do niego może każdy i to za darmo. Wystarczy pragnąć i przyjść.

W kolejnym czytaniu, z proroka Ezechiela, Bóg potwierdza swoją ogromną troskę o swój lud,
który często jednak jest niewierny wobec Niego.
Bóg oczyszcza go z jego grzechów i każdemu usuwa serce kamienne dając serce z ciała.
Tchnie również swego Ducha, jako Ducha Ożywiciela.
Tego również pragnie dokonać przez wiarę w sercu każdego z nas!

Usłyszeliśmy czytania ze Starego Testamentu. Z chwilą narodzin Chrystusa rozpoczyna się Nowy Testament.
Jest to Nowe Przymierze zawarte przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Jego Krew oczyszcza nas i uświęca.
Wyśpiewajmy zatem Bogu, z głębi serca, naszą radość i wdzięczność za ten wieczny Dar.

Apostoł Paweł tłumaczy nam to co się dziś wydarzyło:
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał! To zmartwychwstanie może być udziałem każdego z nas.
Tych, którzy są jedno z Jezusem. Ci posiadają nowe życie, wieczne życie.
Dlatego wdzięczni za ten niepojęty dla nas dar, celebrans po skończonym czytaniu zaintonuje,
pierwszy raz od ponad 40 dni, uroczyste "Alleluja", a po nim radosny psalm al-le-lu-ja-tyczny.
Następnie kapłan odczyta ewangelię o cudzie zmartwychwstania i jego pierwszych naocznych świadkach.

Po Liturgii Światła i Słowa przechodzimy do trzeciej części Wigilii Paschalnej: Liturgii chrzcielnej.
Woda przecież jest niezbędnym elementem każdego życia.
Jest ona także symbolem nowego duchowego życia, jakim obdarza Bóg Ojciec.
Litanijnie będziemy przyzywać wstawiennictwa wszystkich świętych.
Potem celebrans pobłogosławi wodę chrzcielną. Każdy z nas, wdzięczny Bogu za dar chrztu świętego,
trzymając zapaloną świecę, odnowi swoje przyrzeczenia, czyli wyrzeknie się zła i wyzna swoją wiarę.
Za uczynienie tego można uzyskać odpust zupełny.

Ostatnia część Wigilii Paschalnej - Uczta Eucharystyczna.
Na ołtarzu składamy chleb i wino, a także nasz duchowy dar.
Prosimy, aby Bóg Ojciec, przez Jezusa Chrystusa, to wszystko przyjął i mocą Ducha Świętego przemienił.

Liturgia należy do Niedzieli Zmartwychwstania, dlatego ten kto uczestniczy teraz w Wigilii Paschalnej
czyni zadość obowiązkowi uczestniczenia w Niedzielnej Mszy świętej.
Może jednak drugi raz przyjąć Komunię świętą na Mszy św.

fot. Michał Starnowski


STRONA GŁÓWNA      OGŁOSZENIA PARAFIALNE      INTENCJE MSZALNE      SŁOWO NA NIEDZIELĘ
  statystyka

© 2009-2019 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color