MENU

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KLUBU

ZARZĄD KLUBU

REGULAMIN  STOWARZYSZ.

PUNKTY KRWIODAWSTWA

ZASADY KRWIODAWSTWA

DEKLARACJA WSTĄPIENIA

PRZEBIEG POBORU KRWI

KONTAKT

GALERIA

NASZA AKCJA W LIPKOWIE

PIERWSZE SPOTKANIE

PRASA O NAS

ARCHIWUM WYDARZEŃ

statystyka


ZASADY KRWIODAWSTWA

Kto może oddać krew? Każdy kto:

 • jest w wieku od 18 do 65 lat;
 • waży powyżej 50 kg;
 • posługuje się językiem polskim;
 • przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania
  oraz numerem PESEL;
 • odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie
  na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia
  lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi;
 • temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą
  nie powinna przekraczać 37°C;
 • przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi
  od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące:
  wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

Co trzeba zrobić, aby oddać krew?

 • zjeść rano lekkostrawną kanapkę.
 • udać się do Punktu Krwiodawstwa, mając przy sobie dowód tożsamości
  ze zdjęciem.
 • wypełnić kwestionariusz , który zostanie sprawdzony i zweryfikowany
  przez pielęgniarkę.
 • następnie pobrana zostanie próbka krwi na badanie hemoglobiny
  (nakłucie w palec).
 • lekarz Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  przeprowadzi badanie internistyczne i wywiad.
 • jeśli lekarz zakwalifikuje dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać krew.
 • czas oddania 450 ml to około 5 -7 minut.

Jak często mogę oddać krew?

 • mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy w roku,
  a kobiety nie częściej niż 4 razy.
 • przerwa między kolejnymi oddaniami nie może być krótsza
  niż 8 pełnych tygodni (56 dni).

Prawa i przywileje dla Honorowych Dawców Krwi

 • kompleksowe badanie laboratoryjne (przed poborem krwi).
 • osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana
  w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi przysługuje
  tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”.
 • zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku
  na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.
 • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi
  na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności
  z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.
 • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników
  o wartości kalorycznej 4.500 kalorii.
 • dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza
  lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
 • możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny
  w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.
 • każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu,
  kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi".

 Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi

 • uprawnienie do korzystania poza kolejnością z świadczeń opieki zdrowotnej
  oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych
  i uzupełniających do wysokości limitu ceny.
 • osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości
  ilość innych składników przysługuje dodatkowo odznaka
  "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu",
  odznaczenie to przyznawane jest przez Ministra Zdrowia.

www.hdk-florian.pl - RUSZAJ Z NAMI RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE - www.hdk-florian.pl© 2011-2023 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color