MENU

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KLUBU

ZARZĄD KLUBU

REGULAMIN  STOWARZYSZ.

PUNKTY KRWIODAWSTWA

ZASADY KRWIODAWSTWA

DEKLARACJA WSTĄPIENIA

PRZEBIEG POBORU KRWI

KONTAKT

GALERIA

NASZA AKCJA W LIPKOWIE

PIERWSZE SPOTKANIE

PRASA O NAS

ARCHIWUM WYDARZEŃ

statystyka


REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

MIĘDZYGMINNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA „FLORIAN”

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę
MIĘDZYGMINNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA „FLORIAN”;
w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Gminy Stare Babice i Gminy Izabelin
oraz
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość: 05-082 Babice Nowe, ul. Wieruchowska 5.

§3

1.      Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia
         jest Michał Starnowski.

2.      Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

§6

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

1.     zabezpieczenie w krew mieszkańców z terenu działalności Stowarzyszenia
niezbędnej do przeprowadzania operacji, przeszczepów itp.;

2.     zabezpieczenie imprez typu: festyny, pikniki, dożynki, dni miast i wsi
oraz wszelkich zawodów sportowych z pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie działalności Stowarzyszenia;

3.     nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

4.     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

5.     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

6.     upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

7.     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

8.     upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;

9.     upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

10.  promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;

11.  wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

12.  wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     organizowanie zbiórek krwi i osocza,

2.     organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, szkoleń
  oraz innych imprez,

3.     współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

4.     uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych,

5.     inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

§8

Wszystkie uchwały Klubu w tym w sprawie zmiany regulaminu i rozwiązania stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
w drugim terminie (wskazanym 30 minut później) bez względu na liczbę obecnych.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane
w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.


www.hdk-florian.pl - RUSZAJ Z NAMI RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE - www.hdk-florian.pl© 2011-2023 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color