<<<  TABLICZKI NA TWOJĄ MIARĘ, TABLICZKI NA TWOJĄ MIARĘ >>>PODSTAWA PRAWNA I PRAKTYCZNE PORADY

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciele nieruchomości zabudowanych,
zobowiązani są do oznaczenia ich numerami porządkowymi.

Nie wymaga to dużo wysiłku, ale za to znacznie ułatwia dotarcie karetkom pogotowia, straży pożarnej,
kurierom, listonoszom, czy po prostu osobom, które chcą nas odwiedzić.

Podstawą prawną, która reguluje kwestie oznakowania posesji jest art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), w którym czytamy:

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków,
które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w  widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu tego numeru.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Właściciele posesji często nie zdają sobie sprawy z tego, że ciąży na nich obowiązek właściwego oznakowania nieruchomości.
Chodzi o umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości.
Co więcej, taką tabliczkę należy odpowiednio oświetlić.

Stanowi o tym art. 64 Ustawy z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń.
Mówi on, że kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości,
nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Taka sama kara grozi osobie, która nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Karę może nałożyć straż gminna lub policja w formie mandatu.

        


<<<  TABLICZKI NA TWOJĄ MIARĘ, TABLICZKI NA TWOJĄ MIARĘ >>> stat4u

© 2011-2023 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color