FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


HISTORIA PARAFII W BABICACH

informacji uzyskano od ks. prałata Jana Szubki - Proboszcza Parafii Babice w latach 1992 - 2007

Parafia Babice erygowana została  prawdopodobnie w XIII lub XIV w. Pierwszy kościół drewniany pw. Wniebowzięcia NMP wspomniany
jest w aktach już w 1428 r. Historia obecnego zaś kościoła sięga roku 1728, kiedy to właściciele majątku Babice Jan Szembek kanclerz
koronny i Ewa z Leszczyńskich ufundowali kościół o długości 36 i szerokości 20 łokci. Kościół był murowany, pokryty dachówką z kamienną
posadzką. Konsekracji tej świątyni dokonał 24 listopada 1754 r. Książę Antoni Ostrowski biskup Inflandzki. Parafia liczyła wtedy
ok. 3000 osób.

Kościół pw. WNMP w Babicach

Kościół Parafialny jeszcze bez wieży
jeszcze bez wieży

Niestety bieg czasu sprawił, że kościół ten już w XIX w. wymagał gruntownego remontu. Poza tym parafia powiększyła się do ok. 5000 osób.
Te okoliczności sprawiły, że Ks. Władysław Taczanowski powziął myśl powiększenia i rozbudowania kościoła. Trudność w realizacji tego
przedsięwzięcia  stanowił fakt, że Babice leżały na przedpolu fortyfikacji twierdzy Warszawa i władze carskie nawet nie chciały słyszeć
o budowie. Stąd też prośba Ks. Taczanowskiego  do komendanta fortecy o pozwolenie na budowę pozostała bez skutku. Mimo odmowy
ówczesny Proboszcz nie zrezygnował  ze starań udając się osobiście do generała gubernatora księcia Aleksandra Imeretyńskiego
- znanego ze złagodzenia kursu wobec Polaków. Proboszcz wyjednał u niego w maju 1898 r. pozwolenie na rozbudowę istniejącej świątyni.
A oto fragment kroniki parafialnej: „zatwierdzenie planu i rozkładu w Ministerium trwało do roku 1899. Dnia 29 lipca 1899 r. przystąpiliśmy
po Mszy św. odprawionej na intencję szczęśliwego rozpoczęcia robót, do rozbiórki starej zakrystii i prezbiterium. Robotę powyższą
robili parafianie kolejno wsiami.

Prawie nowa świątynia o 3 nawach budowana była według planu budowniczego Józefa Dziekońskiego, roboty murarskie prowadził majster
z Warszawy - Żelazowski, ciesielskie – Brzozowski.”

Budowlę znacznie powiększono, dodając jej dwie nawy boczne, transept i nowe prezbiterium. Z pierwotnej fasady pozostała trudna
do wyodrębnienia zaledwie część środkowa. Całość utrzymana jest w duchu architektury barokowej.

Obszerne wnętrze budowli już od wejścia wywiera olbrzymie wrażenie. Budowę zakończono w 1902 r., kiedy to Ksiądz prałat
Leopold Łyszkowski dokonał poświecenia ołtarza wielkiego.

Kościół pw. WNMP w Babicach

Kościół pw. WNMP w Babicach

W latach 1922-23, gdy proboszczem był Ks. Bernard Jarzębski dobudowano wieżę, zaś w latach następnych dokonano generalnego remontu
świątyni oraz budynków parafialnych.
26 października 1930 r. Biskup Stanisław Gall, biskup polowy wojsk polskich  dokonał konsekracji
wspaniale dokończonej i odnowionej świątyni.

Bieg czasu oraz działania wojenne dokonały poważnych zniszczeń świątyni. Po wojnie w r. 1948 staraniem
Ks. prob. Jana Machnikowskiego ufundowano nowe dzwony (poprzednie zostały zabrane przez Niemców), których konsekracji dokonał
25 czerwca 1949 r. Biskup Zygmunt Choromański, sufragan warszawski. W 1954 r. natomiast założono instalację elektryczną.

Za czasów Ks. prob. Stanisława Skrzydlaka założono centralne ogrzewanie (1965) oraz odnowiono i uzupełniono instalację elektryczną
i całe wnętrze kościoła. Dokonano też gruntownego remontu  ogrodzenia cmentarnego, plebanii i budynków gospodarczych.

W latach 80-tych staraniem Ks. prob. Mariana Kuzalskiego kościół został pokryty miedzianą blachą i pomalowany.
Sprawiono też 40 nowych, dębowych ławek oraz 42 głosowe elektroniczne organy.

Plebania

Budowa nowego Domu Parafialnego

Staraniem Księdza Proboszcza Jana Szubki dokończono remont plebanii, powiększony i ogrodzony został nowym parkanem cmentarz,
w Kaplicy MB założono witraż, odnowiono stacje Drogi Krzyżowej, namalowano obraz Matki Bożej Różańcowej, Św. Rodziny i Miłosierdzia
Bożego. Dokonano przebudowy całego prezbiterium fundując nowy marmurowy ołtarz, którego poświęcenia dokonał w 1994r.
J. Em. Józef Kard. Glemp, Prymas Polski. W  roku 1999 odremontowano i pomalowano całą elewację zewnętrzną oraz wnętrze kościoła,
ogrodzenia i plebanii. W kościele wymieniono też wszystkie okna. 

Dnia 7 listopada 1999 r. Ks. Prymas dokonał instalacji relikwi św. Kingi przywiezionych ze Starego Sącza. Ukończone też zostały prace
przy renowacji i złoceniach wszystkich ołtarzy, ambony, chrzcielnicy, bocznej kaplicy, zakrystii oraz remont i pozłocenie piszczałkowych
organów, a także restauracja nagrobków znajdujących się przy kościele. Zakupiono też nowe żyrandole oraz ławki. W zakrystii położono
nową posadzkę oraz zakupiono nowe meble. Wokół kościoła położono nową kostkę oraz posadzono szereg nowych krzewów, kwiatów
i niskopiennej zieleni.


czasopismo parafialne "Nasza Parafia"


ksiądz Prałat Jan Szubka - Proboszcz w latach 1992 - 2007

W 2003 r. rozpoczęto budowę nowego domu parafialnego - zakończono w 2006 roku ... WIĘCEJ.

ADMIN