AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

ZEBRANIE I DZIAŁALNOŚĆ G.S.W. "BABICE"

Herb miejscowości Stare Babice28 stycznia 2013 roku o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Babice". Na zebranie przybyło około 30 osób i w większości byli to Sołtysi,
którzy w ostatniej kadencji byli Delegatami na Walne Zebranie. W obradach uczestniczyła również Pani Jolanta Stępniak
 - obecnie Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pan Marcin Zając - Z-ca Wójta Gminy Stare Babice.
Mieszkańców Gminy, którzy jednocześnie są Członkami Gminnej Spółki Wodnej "Babice" było niewielu,
a szkoda, bo przecież działalność spółki, to Nasze wspólne dobro.
Nadmienimy, że na obecną chwilę członków GSW "Babice" jest około 4 tysięcy.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Przewodniczącego Zarządu (Prezesa) Wiesława Skalskiego,
zaś Sekretarzem została Magdalena Słowińska (Referent Biura).
Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za 2012 r.
przedstawił Prezes Wiesław Skalski (Koczargi Nowe), a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
w imieniu Elżbiety Czerwonki (Babice Nowe) odczytała Barbara Pruszkowska-Kubel (Klaudyn).


Prezes Wiesław Skalski (po lewej) i Członek Zarządu Powiatu Jolanta Stępniak


od lewej: Elżbieta Czerwonka i Barbara Pruszkowska-Kubel

W punkcie "dyskusja nad sprawozdaniami" rozmawiano o sprawach różnych, również o tych, którymi spółka (podobno)
zbytnio nie była zainteresowała lub wg obecnych na sali rozmówców (innych członków spółki)
zajmowała się niedostatecznie. Na zarzuty starali się odpowiadać Prezes Wiesław Skalski (na zdjęciu poniżej po prawej)
i Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej: Zdzisława Bałtyn (w środku).

Następnym punktem były wybory nowych władz, czyli wybory delegatów na okres styczeń 2013 r. - styczeń 2018 r. (5 lat)
oraz wybory Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Zarządu
oraz wybory Komisji Rewizyjnej. Delegatów wybrano bez problemu i zostali nimi: Anna Ślęzak (Borzęcin Duży),
Józef Drzewiński (Zielonki Wieś), Paweł Karczmarek (Lipków), Jan Jabłecki (Babice Nowe), Bernard Sądej (Zielonki Wieś),
Sylwester Klimek (Latchorzew), Lucyna Skrzeczkowska (Stare Babice), Włodzimierz Sulwiński (Janów),
Stanisław Lesisz (Zielonki Parcela), Waldemar Szelenbaum (Lubiczów), Dorota Szymańska (Topolin), Diana Dawid (Borzęcin Duży),
Dariusz Świątkowski (Wierzbin), Jan Połeć (Mariew), Elżbieta Czerwonka (Babice Nowe), Bogusław Ślęzak (Borzęcin Duży),
Dariusz Dawid (Borzęcin Duży), Jadwiga Wasiak (Wojcieszyn), Ewa Kawczyńska (Blizne Jasińskiego), Krzysztof Szuba (Borzęcin Duży),
Tadeusz Wiśniewski (Borzęcin Duży), Witold Starnowski (Stare Babice) i Kazimierz Lade (Koczargi Nowe-Bugaj).

Wybory władz GSW "Babice" nie odbyły się bez niespodzianek. Otóż dotychczasowy Prezes, choć zgłaszany przez wyborców,
ostatecznie nie stanął do wyborów (chociaż przez moment zgodził się kandydować), a przeprowadzone jawne głosowanie
wyłoniły nowe władze GSW "Babice", które znacznie różnią się od dotychczasowych władz.
Przypomnijmy ustępujących: Prezes Zarządu: Wiesław Skalski; Członkowie Zarządu: Elżbieta Szelenbaum, Kazimierz Lade,
Sylwester Klimek, Włodzimierz Sulwiński, Agnieszka Kaczurba, Stanisław Lesisz, Mirosław Skoneczny
oraz Komisja Rewizyjna: Elżbieta Czerwonka, Jan Jabłecki i Marian Kuberski.

I tak oto na okres następnych 5 lat wybrano nowe władze Gminnej Spółki Wodnej "Babice", którymi zostali:
Przewodniczący Zarządu (Prezes): Anna Ślęzak (Borzęcin Duży), Z-ca Przewodniczącego - Agnieszka Kaczurba (Lipków),
Sekretarz - Michał Starnowski (Stare Babice), Członkowie Zarządu: Jan Jabłecki (Babice Nowe), Dariusz Świątkowski (Wierzbin),
Paweł Karczmarek (Lipków), Bernard Sądej (Zielonki Wieś).

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący K.R. Józef Drzewiński (Zielonki Wieś),
Z-ca Przewodniczącego K.R. - Lucyna Skrzeczkowska (Stare Babice) i Sekretarz - Diana Dawid (Borzęcin Duży).


Przewodniczący Zarządu (Prezes) na lata 2013 - 2018: Anna Ślęzak (Borzęcin Duży)

Podczas zebrania zatwierdzono również "Roczny plan finansowy na 2013 r.", ponadto przyjęto Plan pracy i budżetu na 2013 r.
oraz ustalono wysokość rocznej składki członkowskiej. Ustalono, że będzie ona wyższa o 2 złote w przeliczeniu na 1 ha
(czyli o stopień inflacji) w stosunku do roku minionego.

Rozpatrzono również sprawę włączenia do ewidencji GSW rowu melioracyjnego Z-5, tj. odcinka położonego w Mariewie.
I choć w dniu Walnego Zebrania odrzucono mariewski wniosek (niejednogłośnie), to w najbliższych tygodniach nowy Zarząd
ma ponownie pochylić się nad tą sprawą. Na zakończenie zebrania podziękowano ustępujących władzom,
które przez wiele lat sprawowały społeczną służbę dla dobra mieszkańców Naszej Gminy.


Tak oto zakończyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Babice",
a już trzy dni później, czyli 31 stycznia 2013 roku nowy Zarząd spotkał się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Frekwencja wyniosła 100%, co dobrze wróży na przyszłość. Nowa "kadra" debatowała nt. przyszłości GSW "Babice",
rozmawiano o możliwościach i źródłach finansowania, o sprawach bieżących i realizowaniu dotychczas niewykonanych prac.
Nowy Zarząd zapoznał się z bieżącą sytuacją finansową, podjął też pierwszą w tej kadencji uchwałę.
Ponadto - jak zapowiedzieli członkowie Zarządu - już niedługo "ożyje" strona internetowa GSW - prosimy zatem o cierpliwość.
Członkowie nowego Zarządu zapoznali się z mapami, gdzie naniesione zostały cieki wodne i rowy.
Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne wizje w terenie przesunięto na późniejszy termin.


Kontakt do Gminnej Spółki Wodnej "Babice" - Stare Babice, ul. Rynek 21 pok. 42 (I piętro)
(nowy budynek komunalny Urzędu Gminy), tel. 22 752-82-71
e-mail:
gswbabice7@o2.pl


firestarmedia


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka