POWRÓT

" ZARZĄDZENIE PREZESA EKO BABICE "

ZARZĄDZENIE NR 1/2006
Prezesa Zarządu "EKO-BABICE" Sp. z o. o.
z dnia 26 lipca 2006

w sprawie: wprowadzenia zakazu używania wody do innych celów
niż socjalno-bytowe


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) oraz § 34 uchwały Nr XXXV/294/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Stare Babice, zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku ze wzrostem zużycia wody wynikającym z przedłużających się upałów oraz zwiększonym zagrożeniem pożarowym, wprowadzam czasowy zakaz używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe.

§ 2.

Niestosowanie się do zakazu wynikającego z niniejszego zarządzenia wywoła skutki przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2006 i obowiązuje do odwołania.

Prezes Zarządu
Paweł Turkot

ADMIN