*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


04 - NADAJNIK W BABICACH (4)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE.

04.05 ŚLADY PO OBIEKTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W POBLIŻU RUIN BUDYNKU NADAJNIKA.

Mijając tory kolejowe prowadzące do huty d. LUTINI, zbliżamy się do piątego masztu, rys. 1a, ostatniego przed budynkiem,
w którym zainstalowane były nadajniki maszynowe ALEXANDERSONA, wytwarzające sygnał wysokiej częstotliwości o długości fali
ok. 3820 metrów. W odległości ok. 182 metrów widoczne są wsporniki betonowe, w których montuje się słupy elektrycznej trakcji
energetycznej, może to być pozostałość po trakcji doprowadzającej energię elektryczną do nadajnika.
Po drugiej stronie ulicy Radiowej, spotkałem kilkanaście takich wsporników.
Jak to wielokrotnie wspominałem, wymienione maszty: od pierwszego do piątego tworzyły antenę pierwszą, od szóstego do dziesiątego
antenę drugą. Rozmieszczone one były symetrycznie w stosunku do budynku z generatorami ALEXANDERSONA,
co obrazują uproszczone szkice, rys. 1a i rys. 1b, jakie wykonałem w 2007.09.06.

Rys. 1a Szkic końcowej części anteny pierwszej.

Rys. 1b Uproszczony szkic obiektów w otoczeniu budynku nadajnika.

Odległość od najbliższej „nogi” masztu piątego, do linii symetrii rozdzielającej zespól pierwszy od drugiego oszacowałem,
że wynosi ok. 190 metrów. Maszt piąty, którego fundamenty jego nóg przedstawiają zdjęcia wykonane 2008.02.02
i pokazane na rys. 2a – rys. 2d, znajduje się prawie naprzeciwko drugiej bramy wjazdowej na teren wojskowy, rys. 3a, z drogi,
obecnie jezdnej, a kiedyś będącej ścieżką, po której poruszali się strażnicy anteny. Pierwsza brama, będąca bramą główną,
znajduje się bliżej toru kolejowego do huty, a więc bliżej masztu czwartego. Wspominam o tym, gdyż po kilku latach nabrałem podejrzenia,
że na terenie wojskowym, za drugą bramą, idąc w stronę ulicy Radiowej, mogła znajdować się elektrownia Nadajnika.
Obecnie w świetle wczesnych moich analiz, o których będę jeszcze pisał i uzyskanych niedawno dokumentów,
podejrzenie moje graniczy się z pewnością. Zdjęcia fundamentów masztów wykonałem wówczas, gdy na terenie wojskowym,
gdzie prawdopodobnie znajdowała się elektrownia nadajnika, po zburzeniu znajdujących się tam zabudowań, trwała budowa nowego obiektu.
Fragmenty już wykończonego obiektu pokazałem na rys. 3b, a wspomnianej dojazdowej drogi od strony ruin nadajnika na rys. 3c.

Rys. 2a Fundament nogi masztu 5, w tle widoczna budowa na terenie wojskowym nowego obiektu.

Rys. 2b Fundament nogi masztu 5.

Rys. 2c Fundament nogi masztu 5, w tle również widoczna budowa na terenie wojskowym nowego obiektu

Rys. 2d Fundament nogi masztu 5.

Rys. 3a  Wygląd drugiej bramy do J.W. w 2009.06.12.

Rys. 3b Widok na nowy budynek w lewo od drugiej bramy do J.W. 2009.06.12.

Rys. 3c Widok ścieżki i wlotu drogi jezdnej od strony ul. Radiowej, prowadzącej do jednostki wojskowej.
Z lewej strony widoczny jest, już zbudowany nowy obiekt.

Teren ten zbadałem stosunkowo dokładnie, chcąc uzyskać maksymalną ilość informacji o samych obiektach
i elementach znajdujących się na nim w znacznej ilości, i ich rozmieszczeniu. W tym celu wykonałem dużo zdjęć,
z których część pokażę na kolejnych rysunkach.
Pierwszymi obiektami, które mnie zainteresowały były fundamenty podstaw cewek, rys. 4a, rys. 4b.
Podobne zdjęcia wykonałem już w 2002.04.29, podstaw cewek, rys. 4c i rys. 4d, i dużych prostokątnych bloków rys. 4e i rys. 4f.

Rys. 4a Widok podstaw cewek 5 i 6 od strony masztu 5.

Rys. 4b Widok podstaw cewek 6 i 5 od tyłu podstawy cewki 6.

Podstawy cewek znajdujących się w pobliżu budynku nadajnika różnią się znacznie od opisanych wcześniej,
które nazwałem zwykłymi, zarówno budową jak i ustawieniem w stosunku do linii anten, masztów.
Usytuowane są wzglądem nich pod kątem ok. 45 i 135 stopni,  rys. 4a i rys. 7, oraz mają nad wnęką w prostopadłościanie
na rogach, rys. 4c, dwa mniejsze prostopadłościany z wystającymi stalowymi gwintowanymi prętami, oraz owalny otwór pomiędzy nimi,
rys. 4d. Być może, znajdowały się tam dodatkowe wsporniki przeznaczone do strojenia cewek do rezonansu
lub doprowadzenia do nich sygnału w.cz.

Fot. 4c Widok podstawy cewki 6, i w głębi z lewej podstawy cewki 5.

Fot. 4d Widok górnej części mniejszych prostopadłościanów z gwintowanymi prętami
oraz owalnego otworu pomiędzy nimi, podstawa cewki 5.

Rys. 4e Pierwsze moje zdjęcie obiektów w pobliżu ruin budynku nadajnika, wykonane 2002.04.29 od strony ul. Radiowej.

Rys. 4f Pierwsze moje zdjęcie obiektów w pobliżu ruin budynku nadajnika, wykonane 2002.04.29
wzdłuż ścieżki od strony ruin budynku.

Z podstawami cewek związane są dodatkowe obiekty. Były to bloki betonowe: dwa duże, podobne do tych pokazanych
na najstarszych moich zdjęciach i cztery małe, w postaci prostopadłościanów. Ogólny ich widok w scenerii zimowej
i fragment podstawy cewki piątej przedstawiłem na zdjęciach wykonanych 2009.01.19, na rys. 5a
od strony masztu piątego oraz na rys. 5b od strony przeciwnej.

Rys. 5a Widoki bloków: dużych i małych, fragmentów podstaw cewek oraz elementów obiektu „lewego” na pierwszym planie,
o którym napiszę dalej, od strony masztu 5.

Rys. 5b Widoki bloków: dużych i za nimi elementów obiektu „lewego”, znajdujące się w pobliżu podstawy cewki 5,
od strony linii symetrii anten.

Obiekty betonowe: dwa duże i cztery małe, w postaci prostopadłościanów, na podstawie zdjęcia, rys. 3 w części 01.02,
zidentyfikowałem jako podstawy wsporników, na których zamontowane były fragmenty stalowych wsporników,
z elementami służącymi do zasilania przewodów promieniujących. Utwierdzają mnie w tym odnalezione elementy
na górnej powierzchni dużych fundamentów wsporników, w postaci stalowych płyt i gwintowanych prętów, rys. 6a,
oraz na szczytach zniszczonych fundamentów wsporników małych, rys. 6b – rys. 6d, gwintowane pręty pełniące taką samą rolę.
Pręty te mają średnice ok. 20 mm i rozmieszczone są w odległości ok. 0.14 mm i znajdują się pośrodku fundamentów
i w odległościach ok. 0.75 m od krótszych brzegów. Rozmiary tych wsporników podam dalej.

Rys. 6a Ślady elementów stalowych na powierzchni dużych wsporników.

Rys. 6b Widok obu zniszczonych fundamentów małych wsporników przewodów od strony obiektu lewego.

Rys. 6c Ślady w zniszczonym fundamencie małego wspornika przewodów gniazda, w którym montowany był stalowy gwintowany pręt.

Rys. 6d Widok w zniszczonym fundamencie małego wspornika przewodów, gwintowanego pręta z nakrętką.

Od podstaw cewek w stronę budynku nadajnika, rys. 7, w odstępach ok. 3.5 m usytuowane są parami w odległości ok. 0.9 m,
małe fundamenty z resztkami stalowych rur tworząc obiekt, rys. 8a - rys. 8h,  który nazwałem „linią długą”,
za pomocą której mógł być doprowadzany do anten sygnał z alternatorów. Jednak jest to tylko przypuszczenie.
Dwa pierwsze z tych fundamentów znajdujące się przy podstawach cewek, rys. 8e i rys. 8f, różnią się od następnych,
są szersze i mają haki, podobnie różnią się też dwa ostatnie, są wyższe od pozostałych, rys. 8g.
Wysokości fundamentów: od drugich do szóstych, licząc od podstawy cewek, wynoszą ok. 0.4 m, natomiast pierwszych
z hakiem i ostatnich, znajdujących się za ścieżką, ok. 0.6 m. W ich środku znajdują się resztki stalowych rur o średnicy ok. 9 mm.

Rys. 7 Szkic odnalezionych obiektów anten (jeszcze bez obiektu „lewego”, który odnalazłem później) w okolicy budynku nadajnika.

Rys. 8a Widok od strony ruin budynku nadajnika, fundamentów wsporników linii długiej.

Rys. 8b Cztery pary fundamentów linii długiej na tle podstawy 5, zespołu antenowego 1.

Rys. 8c Widoki od lewej: fundamentów wsporników przewodów, podstawy cewki 5
i czterech fundamentów wsporników linii długiej zespołu antenowego 1.

Rys. 8d Widoki od lewej: podstawy cewki 6, czterech fundamentów
wsporników linii długiej i fundamentów wsporników przewodów zespołu antenowego 2.

Rys. 8e Widok fundamentu wspornika linii długiej, szerszego i z hakiem, sąsiadującego z podstawą cewki.

Rys. 8f Widok usytuowania, fundamentu szerszego z hakiem, wspornika linii długiej względem podstawy cewki.

Rys. 8g Cztery wyższe fundamenty wsporników linii długiej, na pierwszym planie  cewki 5 i w głębi cewki 6,
znajdujące się za ścieżką, w pobliżu ruin budynku nadajnika.

Rys. 8h Szkic ilustrujący możliwe powiązania odnalezionych obiektów ze wspominanymi elementami:
cewkami i wspornikami przewodów.

Szkic przedstawiony na rys. 8h sporządzałem stosunkowo dawno, kilka lat temu, kiedy wiedza moja o nadajniku była bardziej uboga.
Dlatego też, wykorzystując dane literaturowe, pokazałem na nim 2x4 = 8 przewodów zasilających cewki piątą i szóstą,
znajdujące się w pobliżu linii symetrii anteny, czyli w pobliżu budynku nadajnika. Obecnie na podstawie zdjęć którymi dysponuję,
pogląd ten prawdopodobnie trzeba zmienić. Przewodów tych w polskiej antenie jest dwukrotnie więcej 2x8 =16.

Trzeci obiekt, przeznaczenia którego nie znam, odnalazłem jedynie w pobliżu fundamentów wsporników przewodów zespołu
antenowego pierwszego. Znajduje się on z lewej strony linii symetrii, więc nazwałem go „lewym obiektem”. Szukałem go i odnalazłem
w sposób celowy. Sprowokowała mnie do tego i pomocna była w tym fotografia, fot. 3, którą zamieściłem
w części 01.02,
a której kopię z zaznaczonymi konturami obiektów dodatkowych i opisami, przedstawiłem na rys. 9. Na rysunku tym widoczna jest budka,
osadzona na rurowych wspornikach z betonowymi fundamentami. Fundamenty te, widoczne na zdjęciach, rys. 10a -  rys. 10d,
wykonanych 2007.08.07, były już nie widoczne, pogrążone w glebie tak głęboko, że musiałem je odkopywać.
Fragmenty wsporników elementu lewego, widoczne są również na wcześniejszym zdjęciu, rys. 5a.

Rys. 9 Kopia zdjęcia fot. 3 z części 01.02 z naniesionymi konturami zidentyfikowanych obiektów
i elementów dodatkowych, z opisami.

Rys. 10a Ślady fundamentów obiektu lewego z fragmentami rur i gwintowanymi nasadkami,
na tle fundamentów wsporników przewodów zespołu antenowego 1.

Rys. 10b Ślady fundamentów z fragmentami rur i gwintowanymi nasadkami obiektu lewego.

Rys. 10c Widok w zbliżeniu w scenerii zimowej, jednej z rur i gwintowanej nasadki obiektu lewego.

Rys. 10d Bardziej wyraźne i w scenerii zimowej, zdjęcie fundamentu i fragmentu rury z gwintowaną nasadką obiektu lewego.

Rys. 10e Możliwy do uzyskania dzięki scenerii zimowej, widok śladów po kilku najważniejszych obiektach:
na pierwszym planie fragment rury (bez nasadki) obiektu lewego, z prawej małego wspornika przewodów i dalej dużego oraz z lewej
podstawy cewki 5, od strony masztu 5, torów kolejowych do huty.

Wykorzystując uzyskane informacje, o odnalezionych obiektach i elementach w pobliżu ruin budynku nadajnika,
sporządziłem kolejny szkic, rys. 11, ich usytuowania dla obu zespołów antenowych. Umieściłem na nim dodatkowo,
odnalezione niedawno dwa obiekty, w postaci fundamentów ze śladami stalowych rur, rys. 12a – rys. 12d,
znajdujące się w pobliżu narożnych części wsporników przewodów od strony ruin nadajnika.
Ponieważ znajdują się one na wysokości małych prostopadłościanów podstaw cewek obu zespołów antenowych, podejrzewam,
że mogą to być ślady po wspornikach na których znajdowały się końce przewodów promieniujących podłączone do cewek.
Dlatego nazwałem je „fundamentami wsporników cewki”. Rys. 12d wykonałem 2009.06.12 dla określenia rozmiarów rury
i fundamentu tego wspornika. Ołówek miał długość ok. 12 cm.

Rys.11 Szkic rozmieszczenia obiektów obu zespołów antenowych w pobliżu budynku nadajnika.

Rys. 12a Widok rury fundamentu wspornika cewki 5, na tle dużego wspornika przewodów zasilających.

Rys. 12b Widok w zbliżeniu rury fundamentu wspornika cewki.

Rys. 12c Widok w scenerii zimowej rury fundamentu wspornika cewki 5.

Rys. 12d Widok w zbliżeniu rury fundamentu wspornika cewki z przedmiotem, 2009.06.12.

Usytuowanie i główne rozmiary odnalezionych obiektów, uzyskane za pomocą programu ACAD, przedstawiłem na rys. 13a -13d.

Rys. 13a Główne rozmiary fundamentów wsporników przewodów.

Rys. 13b Główne rozmiary elementów nazwanej przeze mnie  linii długiej.

Rys. 13c Główne rozmiary podstaw cewek 5 i 6.

Rys. 13d Główne wymiary tzw. lewego obiektu.

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa ślady jakie odnalazłem wcześniej, a o których zapomniałem wspomnieć.
Pierwszy ciemniejszy, w kształcie litery L, rys. 14a, widoczny także na zdjęciach rys. 14b - rys. 14d, znajduje się pomiędzy
dużym i małym wspornikami przewodów cewki piątej. Jest to betonowy element jaki odkryłem fotografując fundament wspornika cewki piątej.

Rys. 14a Ślad betonowego fundamentu w kształcie litery L.

Rys. 14b Widok od strony masztu 5, rury fundamentu wspornika cewki 5 oraz śladu po obiekcie w kształcie litery L,
na tle dużego wspornika przewodów zasilających.

Rys. 14c Widok od strony cewki 5, w pierwszym planie rury fundamentu wspornika cewki 5
oraz śladu po obiekcie w kształcie litery L, na tle fragmentu narożnego, dużego wspornika przewodów zasilających.

Rys. 14d Widok śladu po obiekcie w kształcie litery L oraz z lewej strony u dołu - fragment fundamentu,
który nazwałem brzegowym, na tle zniszczonego małego wspornika przewodów.

Późniejsze dokładniejsze poszukiwania wykazały, że ciemny ślad w postaci litery L składa się z dwóch elementów:
mało widocznego wzdłużnego, znajdującego się bliżej małego wspornika i betonowego, bliżej krawędzi dużego, wsporników przewodów.
Widoczne one były nie zbyt wyraźnie na rys. 14d (zdjęcie dużo wcześniejsze) oraz na najnowszym zdjęciu z przedmiotem skalującym
(o długości części żółtej 11.7 cm),  rys. 14e. Ten podwójny ślad znajduje się jedynie w pobliżu krawędzi dużego wspornika
przewodów zespołu antenowego pierwszego, od strony ścieżki, czyli ruin budynku nadajnika.

Rys. 14e Dokładniejszy widok podwójnego śladu z przedmiotem obok krawędzi wsporników przewodów zespołu antenowego,
zdjęcie wykonałem 2009.06.12.

Natomiast dokładne przeszukania wykazały, że takie same ślady betonowe, nazwałem je „brzegowymi”, są przy brzegach
wszystkich dużych fundamentów przewodów, na wysokości wewnętrznych ich krótszych krawędzi w odległości ok. 1 m.
Mają przekrój kwadratu o boku ok. 0.3 m.. Przykładowo pokazałem je na rys. 15a i rys. 15b.

Rys. 15a Fundament brzegowy u dołu obrazu, bloku zewnętrznego w stosunku do ruin budynku, zespołu antenowego 2.

Rys. 15b Fundament brzegowy z lewej, bloku zewnętrznego w stosunku do ruin budynku, zespołu antenowego 1.

Ostatni ciekawy ślad, w postaci trzech stalowych rur, rys. 16a i rys. 16b, przylegających do węższego boku zewnętrznego
dużego wspornika zespołu antenowego drugiego, był przykryty liśćmi i całkowicie nie widoczny.
Odkryłem go przypadkowo fotografując duży wspornik.

Rys. 16a Trzy stalowe rury przy boku zewnętrznego fundamentu wspornika przewodów zespołu antenowego 2, zdjęcie wcześniejsze.

Rys. 16b Trzy stalowe rury przy boku zewnętrznego fundamentu wspornika przewodów zespołu antenowego 2, zdjęcie wykonałem 2009.06.12.

Nie wiem do czego służyły te ostatnie opisane i pokazane elementy, jednak dokumentując je, mam nadzieję, może się kiedyś tego dowiemy.

Ireneusz Dobiech, sierpień 2009 r. (napisany w maju 2009 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka