*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


51 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


51.1. O KOMPUTEROWYM MODELU
ZESPOŁU NADAJNIKA BABICKIEGO - CZĘŚĆ I

Dla stosunkowo szybkiego zapoznania się, z podstawowymi zespołami Nadajnika Babice,
ich parametrami oraz wzajemnymi usytuowaniami, sporządziłem, wykorzystując program ACAD, jego model komputerowy.
Może on być wykorzystywany dla wizualizacji wybranych elementów, w dowolnych rzutach i skalach.
Dokładniej materiały w oparciu o które sporządzony został model komputerowy opisane są w 
http://www.nadajnik-babice.pl/ [1]

Należy przypomnieć, ze głównymi zespołami Nadajnika były: Antena, Budynek Nadajnika i Budynek Elektrowni.
Dla zorientowania ich położenia posłużyłem się schematem przedstawionym na rys. 1,
który przedstawia wstępne informacje dotyczące najbardziej rozbudowanego obiektu Nadajnika, jakim jest Antena.
Składa się ona z dwóch niezależnych części: Anteny pierwszej i Anteny drugiej, każda zbudowana na pięciu masztach.
Maszty "skrajne" 1 i 10 oraz "środkowe" 5 i 6 oraz ich otoczenia, różnią się budową
i usytuowaniem od pozostałych masztów "zwykłych" 2, 3, 4 oraz 7, 8, 9.
Antena druga jest w pewnym sensie lustrzanym odbiciem Anteny pierwszej względem linii symetrii Anteny
i nie ma potrzeby ją opisywać. Pomiędzy masztami anteny pierwszej i drugiej, rozdzielonych linią symetrii,
usytuowane były Budynki: Elektrowni i Nadajnika.
Ponieważ wspomniany model komputerowy Nadajnika Babice jest obiektem bardzo skomplikowanym,
więc, aby był on stosunkowo przejrzysty i wygodny w użyciu, pokazane zostały tylko najważniejsze, proste w budowie jego człony.
Natomiast opisy uzupełniających informacji, niezbędnych dla zrozumienia istoty modelu komputerowego,
podane zostały w formie uproszczonych szkiców. Z tych samych powodów opis powstawania wspomnianego modelu komputerowego
Nadajnika Babice, podzielony został na etapy. Niniejsza część 1 zawiera opis fragmentów modelu dotyczących masztów "skrajnych"
oraz "zwykłych". Pozostałe elementy modelu będą opisane w następnych częściach.

Każda część poprzedzona będzie informacją,
jakie elementy na tle widoku z góry całego modelu zespołu nadawczego, rys.1, będą w niej opisane.

Rys. 1 Widok z "góry" całego modelowego zespołu nadawczego.

Rys. 2 Widok z "góry" powiększonych modelowych obiektów opisywanych w części 1.

Ponieważ na modelu pokazanie wszystkich elementów było nie celowe, gdyż byłby on niezbyt czytelny,
zamieszczone zostały szkice pomocnicze, pokazane na rys. 3 i rys. 4.
Rys. 3 .jest przestrzennym szkicem ilustrującym rozmieszczenie fundamentów masztu "skrajnego 10"
i jego elementów dodatkowych wraz z opisami.

Rys. 3 Pomocniczy szkic rozmieszczenia fundamentów "skrajnego" masztu 10 i jego elementów dodatkowych.

Natomiast bardziej szczegółowy szkic, rys. 4, przedstawia ogólny przestrzenny widok "skrajnego" masztu 10
i jego elementów dodatkowych, nie pokazanych na modelu.

Rys. 4 Pomocniczy szkic "skrajnego" masztu 10 tylko z dwoma przewodami zasilającymi,
elementami dodatkowymi i ważniejszymi wymiarami.

Maszt 10 składa się, rys. 4, z podstawy, korpusu i części poprzecznej, często nazywanej trawersem,
na którym zawieszone były przewody zasilające (na szkicu pokazane zostały tylko dwa zewnętrzne),
którymi doprowadzona była energia w. cz. z Budynku Nadajnika do właściwych elementów, zwanych promiennikami anten,
emitujących w przestrzeń energię w. cz.. Zagadnienie to opisane będzie dokładniej w części 2.

Elementy modelu komputerowego masztu "skrajnego 10", sporządzone na podstawie dociekań podanych w [1]
i uzupełnione szkicami, rys. 3 i rys. 4, pokazane zostały na rys. 5-rys. 8.

Rys. 5 Wymiary podstawy masztu na przykładzie masztu "skrajnego 10".

Ogólnie promienniki anten połączone do przewodów zasilających znajdujących się na trawersach masztu,
sprowadzone są do górnych zwojów tzw. cewki strojeniowej, oddalonej w pewnej odległości od masztu i zakotwiczone odciągami.
Usytuowanie wymienionych elementów z opisem dla masztu "skrajnego 10", pokazane zostały "z góry" na rys. 6 i z rozmiarami na rys. 7.

Rys. 6 Nazwy dodatkowych elementów masztu skrajnego 10.

Rys. 7 Rozmiary masztu "skrajnego 10" i jego elementów dodatkowych: podstawy cewki i odciągów.

Natomiast na rys. 8 pokazane zostały "z boku", oprócz oddalenia elementów dodatkowych od osi masztu 10,
także wysokości: całkowita masztu i umieszczenia trawersu.

Rys. 8 Wysokości masztu "skrajnego 10" widziane "z boku": całkowita masztu i umieszczenia trawersu oraz odległości
od osi masztu elementów dodatkowych.

Kolejnymi obiektami komputerowego modelu opisanymi w niniejszej części są elementy znajdujące się
pomiędzy masztami "skrajnymi" i "środkowymi". Należą do nich maszty 2, 3, 4 Anteny pierwszej oraz 7, 8, 9 Anteny drugiej,
które nazwałem masztami "zwykłymi". Położenie elementów dodatkowych tych masztów wzglądem ich osi różni się
od położenia opisanych elementów dodatkowych masztów "skrajnych" i "środkowych".
Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych masztów "skrajnych", elementy i maszty "zwykłe" Anteny drugiej,
są zwierciadlanym odbiciem względem osi symetrii Anteny, elementów Anteny pierwszej.
Dlatego przykładowo opisane zostanie położenie elementów dodatkowych tylko dla jednego "zwykłego" masztu,
masztu 3 Anteny pierwszej, rys. 9 i rys. 10.

Rys. 9 Widok "z góry" elementów masztu 3 i ich opis dla "zwykłego" masztu 3.

Na rys. 9 oprócz masztu wymienione zostały elementy dodatkowe "zwykłego" masztu 3. Są to: odciągi cewki 3, podstawa cewki 3,
odciągi dla przewodu promieniującego masztu 3 i jego wspornik. Natomiast ich usytuowanie względem osi masztu 3
i ważniejsze wymiary pokazane zostały na rys. 10.

Rys. 10 Widok z góry "zwykłego" masztu 3, przedstawiciela masztów zwykłych 2, 3, 4 Anteny pierwszej
oraz położenie elementów dodatkowych z opisami i podstawowymi rozmiarami.

Wspomniany przy opisie rys. 9 "przewód  promieniujący", niekiedy zwany "promiennikiem",
nie został uwzględniony w modelu komputerowym, gdyż byłby on prawie nie widoczny.
A jest to jeden z najważniejszych elementów Anteny, gdyż promienniki wszystkich masztów zasilane
w energię w. cz od przewodów zasilających, w pewnym sensie są jednymi z najważniejszych fragmentami Anteny Nadajnika,
gdyż wypromieniowują w przestrzeń właściwy jego sygnał. Domniemany sposób podwieszenia takiego promiennika
dla masztu "zwykłego" przedstawia rys. 11 [2]. Jak wspomniałem to wcześniej, opisując maszt "skrajny 10",
zagadnienie to opisane zostanie szerzej w części 2.

Rys. 11 Domniemany uproszczony szkic podwieszenia promiennika do elementów masztu "zwykłego".

Opisy i właściwości kolejnych fragmentów modelu komputerowego Zespołu Nadawczego, podane zostaną w następnych częściach.

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ 04 – ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE (1)-(4).

[2] http://www.nadajnik-babice.pl/ 31 PIERWSZY PRZESTRZENNY GRAFICZNY MODEL MASZTU ANTENY NADAJNIKA BABICE.

Ireneusz Dobiech, październik 2015.


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka