*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


50 - NADAJNIK BABICE

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


50. SZKIC WZAJEMNEGO ROZMIESZCZENIA PAKIETU 16
i 5 PAKIETÓW 4 OTWORÓW.

W dwóch poprzednich rozdziałach, części 48 [1] i 49 [2], opisałem wyniki bardziej szczegółowych przeszukiwań
terenu ruin po budynku nadawczym TCR. Odnalazłem znacznie więcej okrągłych otworów zgrupowanych w pakiety,
zawierające po cztery otwory, fot. 1,  o średnicach identycznych jak wloty rur, znajdujących się w ściance komory drugiej,
obiektu PIWNICA, fot. 2.

Fot. 1 nr. 046 Widok pakietu 4 otworów, 20150406.

Fot. 2 nr 019 Widok pakietu 16 rur w ściance komory drugiej obiektu PIWNICA, 20150420.

 W pakiecie tym, w dwóch poziomych rzędach,  znajduje się 8 rur w każdym, a więc 16 rur.
Natomiast w betonowej płaszczyźnie o długości  ok. 10 m, zakończonej poprzecznymi bryłami,
fot. 3, znajdującej się przed obiektem PIWNICA, usytuowanych jest, nie jak dotąd uważałem 4 pakietów, a 5 pakietów z 4 otworami,
będącymi wylotami rur, jak stwierdziłem, a co widać na zdjęciu, fot. 1, skierowanymi w stronę pakietu 16 rur.

Fot. 3 nr 018 Widok szczątków betonowej płaszczyzny na której znajdują się pakiety 4 otworów, 20150420.

Tak więc ilość otworów w 5 pakietach z 4 otworami było w sumie 20.
Dla ilościowego, a nie wizualnego opisu (jak to uczyniłem w części 49), powiązań pomiędzy pakietem 16 rur i 5 pakietami 4 otworów,
zgrupowanych w dwóch  liniach, skierowanych w stronę wspomnianych brył, po lewej i prawej stronie w stosunku do pakietu 16 rur,
postanowiłem sporządzić szkic ilustrujący z góry plan ich rozmieszczenia.
Przypominam, że dla wykonania tak trudnego zadania, wprowadziłem w tym celu w części 49 [1] specjalne oznaczenia literowe,
dla elementów znajdujących się na liniach, po lewej stronie L i dla prawej P,
natomiast numery pakietu 4 otworów wzdłuż  poszczególnych linii,  oznaczone zostały cyframi 1 i 2.
Spodziewając się powiązań rur w pakiecie 16, z otworami pakietów 4 otworów, położenia rur w pakiecie 16,
oznaczone zostały, licząc od prawej strony cyframi od 1 do 8, natomiast ich wloty zgrupowane w górnym rzędzie literą g,
a w dolnym literą d. Oznaczenia te znacznie ułatwiły mi opis powiązań, pomiędzy rurami i otworami,
jak również sporządzenie szkicu ilustrującego ich wzajemne położenia.
Fragmenty takiego szkicu, wykonanego za pomocą programu ACAD, przedstawiają jego cząstkowe rysunki: rys. 1 i rys. 2.
Szkic pakietu 16 rur, na tle konturów z orientacyjnymi rozmiarami obiektu PIWNICA rys. 1
i rys. 2 fragment tego szkicu widziany z góry  w powiększeniu.

Rys. 1 Fragment szkicu, przedstawiający widok z góry położenie i rozmiar pakietu rur w drugiej komorze PIWNICA.

Rys. 2 Wymiary i oznaczenia wlotów rur w pakiecie 16.

Natomiast  rozmiary pakietu 4 otworów i średnica otworu pokazane są: na rys. 3,
a na  rys. 4 oznaczenia otworów w pakiecie 4 jakie wprowadziłem dla ich identyfikacji.

Rys. 3 Rozmiary pakietu 4 otworów.

Rys. 4 Oznaczenia otworów w pakiecie.

Całościowy widok z góry szkicu usytuowania i wzajemnego położenia obiektów jakie znalazłem w ruinach
po budynku nadawczym przedstawia rys. 5. Zaznaczone zostały na nim wszystkie pakiety 4 otworów,
znajdujące się na szczątkach betonowej płaszczyzny przylegającej do obiektu PIWNICA, wloty rur pakietu 16,
znajdujące się w ściance drugiej komory tego obiektu. Podane również zostały na szkicu orientacyjne rozmiary
i oznaczenia zastosowane dla identyfikacji poszczególnych obiektów i elementów,  jakie zostały wprowadzone w części 49 [1].

Rys. 5 Szkic ilustrujący wzajemne rozmieszczenie pięciu pakietów 4 z otworami,
pakietu 16 rur w ściance obiektu PIWNICA, z orientacyjnymi rozmiarami.

Dysponując całościowym szkicem oraz wiedząc na podstawie wizualnych  i manualnych obserwacji,
że w pakietach 4, ich otwory są zakończeniem rur idących od strony pakietu 16, przystąpiłem do rozszyfrowania
powiązań wlotu rur w pakiecie 16 oraz z ewentualnymi ich wylotami w pakietach 4 otworów.
Wykonałem wstępne penetracje ich przelotowości za pomocą drutu wprowadzonego do rur od strony komory PIWNICA.
Niestety większość rur nie była przelotowa. Mając nadzieję, że przeszkody w nich spowodowane były przez
zgromadzoną w ciągu 70 lat z deszczami glebę, zdecydowałem się na bardziej wyrafinowaną ich penetrację.
W tym celu, fot. 4, wykorzystałem  stosunkowo sztywny wąż gumowy o grubej  ściance, średnicy ok. 20 mm i długości ok. 20 m
nadający się do przeniknięcia przeszkody w postaci zgromadzonej tam gleby oraz urządzenie wykorzystywane
do przywracania drożności rur kanalizacyjnych o długości użytecznej ok. 3 m.

Fot. 4 nr 27 Widok narzędzi użytych do penetracji i przywracania drożności zatkanych rur, 20150410.

Wykorzystując te narzędzia udało mi się udrożnić i zidentyfikować wloty rur w pakiecie 16 z ich wylotami w pakiecie 4,
tylko dla czterech rur, rys. 1 i rys. 2, znajdujących się z prawej strony pakietu 16: oznaczone jako 1g i 1d oraz 2g i 2d.
Ich wyloty znajdowały się w pierwszym pakiecie lewym, rys. 5, oznaczonym jako 1L. Rura 1g miała wylot , rys. 4 i rys. 5,
w otworze 1 pakietu 1L, 1d w otworze 3 tego pakietu1L, natomiast rura 2g w otworze 2 oraz rura 2d w otworze 4 tego pakietu 1L.
Ich długość była nieco większa od długości użytecznej przyrządu do udrożniania i wynosiła ok. 3.5 m,
tak więc dla pomiaru długości rur musiałem wkładać przyrząd w głąb rury na ok. 0.5 m.
W ten sposób uzyskałem potwierdzenie, dla czterech rur, mojego przypuszczenia,
że rzeczywiście istnieje związek pomiędzy otworami pakietu 4 i pakietu 16.

Pozostałe rury badałem wspomnianym stosunkowo sztywnym gumowym wężem.
Jednak były całkowicie nie drożne już bardzo blisko, z wyjątkiem czterech rur.7g, 7d, 8g i 8d.
Przeszkoda znajdowała się w odległości 1.2 m przed pakietem 2L, czyli rury była drożne na długości  (6.37 - 1.5) m = 4.87 m.
Na powierzchni betonowej płyty w tej odległości znajduje się zestaw rurek żelaznych,
których widok przedstawia fot, 5. Znajdują się one tuż przed okrągłym betonowym wzniesieniem, pokazanym na fot. 6.

Fot. 5 nr. 017 Poziom przeszkody w rurach 7g, i 7d oraz 8g i 8d pakietu 16, określający orientacyjną ich długość, 20150410.

Fot. 6 nr. 026 Widok końca węża ułożonego wzdłuż lewej linii pakietów L,
którego koniec znajduje się przed okrągłym betonowym występem, przed którym znajdują się żelazne rurki, 20150410.

Tak więc przeprowadzone i opisane w częściach 48 [1], 49 [2] badania, potwierdziły, (przynamniej część z nich),
że rzeczywiście wloty rur znajdujące się w ściance drugiej komory PIWNICA, mają wyloty w pakietach 4 otworów.
Ponadto dostarczyły informacji o konfiguracji poszczególnych rur pakietu 16 i pakietów 4
oraz orientacyjnych rozmiarów szczątków betonowej płaszczyzny znajdującej się wewnątrz budynku nadawczego,
na której być może stały alternatory i rozmieszczenia na niej pakietów 4.

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/ 48. O NOWYCH OBIEKTACH W OBRYSIE BUDYNKU NADAWCZEGO TCR.

[2] http://www.nadajnik-babice.pl/ 49. USYTUOWANIE PAKIETÓW ZAWIERAJĄCYCH CZTERY I SZESNAŚCIE OTWORÓW.

Ireneusz Dobiech, maj 2015.


ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z NOWĄ, DOŚWIADCZALNĄ STRONĄ PT.

POLSKA TRANSATLANTYCKA CENTRALA RADIOTELEGRAFICZNA (PTCR)

ZNAJDZIESZ JĄ POD ADRESEM: http://dobiech-ireneusz.jimdo.com


CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka