*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


04 - NADAJNIK W BABICACH (3)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


04 - ŚLADY PO ANTENIE NADAJNIKA BABICE.

04.04 ŚLADY PO DODATKOWYCH ELEMENTACH PODSTAW CEWEK ANTENOWYCH ZWYKŁYCH.

Jak wspomniałem to w rozdziale dotyczącym podstaw cewek antenowych zwykłych (TUTAJ), rozmiary tych cewek były tak duże,
że dla ich posadowienia konieczne były solidne betonowe podstawy, a dla stabilizacji podłączone do nich i zakotwiczone w gruncie
stalowe liny. Elementami do których mocowano końce tych lin mogły być betonowe bryły, bloki o znacznej masie, zagłębione w grunt.
Cztery takie betonowe bloki z hakami, na początku moich poszukiwań zaznaczyłem na szkicu roboczym, sporządzonym kilka lat temu
(wszystkie dotychczas prezentowane odręczne szkice wykonywane były przed 2007 r.), pokazanym w części 04.03 (rys. 15),
do których mogły być przymocowane odciągi stabilizujące położenie cewki, względnie dolny koniec przewodu promieniującego.
Odnalazłem je przy większości masztów, przykładowo drugim, a sfotografowałem przy maszcie czwartym. Bloki te, które będę nazywał
odciągami, w ilości czterech sztuk, rozmieszczone są, rys. 1, w odległościach: wzdłuż osi anteny ok. 7.5 metra,
prostopadle do niej ok.13 - 18 metrów, prawie symetrycznie w stosunku do środka cylindrycznej części podstawy cewki.

Rys. 1 Komputerowy szkic ilustrujący wstępnie, usytuowanie odciągów względem podstawy cewki.

Podane odległości, szczególnie w kierunku prostopadłym do linii masztów są orientacyjne. Odczytywane były i zależały od warunków
terenowych, czyli od możliwości utrzymania marszruty w prostej linii. Rozmiary odciągu i kształt zaznaczyłem na wykonanym
podczas pierwszych moich poszukiwań szkicu, pokazanym na rys 2, a wygląd na zdjęciach rys. 3 – rys.5. Zwracają uwagę widoczne
na tych odciągach haki, do których prawdopodobnie mocowano liny odciągów. Podczas dalszych moich poszukiwań przekonałem się,
że takie rozumowanie mogło być prawdziwe, gdyż na kilku z haków podobnych odciągów odnalazłem metalową podkładkę,
jaką i obecnie się stosuje pod „oczka” lin współpracujących z hakami. Jedna zostanie pokazana dalej.
Zwraca uwagę pochyła część odciągu od strony cewki, co świadczyć może, że lina „dochodziła” do odciągu z góry, pod pewnym kątem.

Rys. 2 Szkic roboczy bloku betonowego z hakiem, nazwanego odciągiem.

Rys. 3 Widok z boku bloku betonowego, odciągu cewki 4.

Rys. 4 Widok bloku odciągu, od strony przylegającej do podstawy cewki 4, z widocznym hakiem.

Rys. 5 Widok haka w bloku betonowym, odciągu cewki 4.

Na komputerowo wykonanym szkicu, rys. 6, ponownie przedstawiłem orientacyjne rozmieszczenie elementów nazwanych odciągami cewek,
w stosunku do odpowiadających im: podstawy cewki, przyległych masztów, w tym konkretnym przypadku trzeciego i czwartego
oraz strażnicy drugiej, a na rys. 7a – rys. 7d widoki bloku odciągu i w głębi podstawy cewki, w pobliżu masztu czwartego.
Natomiast na kolejnych: rys. 7e, widok odciągu cewki czwartej wystającego z gleby na znaczną wysokość, a na rys. 7f jego zbliżenie.
Potwierdza to zasugerowaną na początku tezę, że bloki te mają znacznie większe rozmiary, a więc znaczną masę, są rozbudowane
 w głąb gruntu. Na zdjęciach widoczne są tylko wystające z gruntu małe ich fragmenty. Na rys. 7g zostały pokazane i oznaczone,
dwa odciągi na tle podstawy cewki czwartej, a na rys. 7h wykonane w innym czasie, tylko same dwa jej odciągi.
Natomiast Rys. 7i pokazuje obraz w innym rzucie pierwszoplanowego odciągu z rys. 7h.

Rys. 6 Rozmieszczenie: podstawy cewki, bloków odciągów i strażnicy, na tle masztów 3 i 4.

Rys. 7a Widok elementów w pobliżu masztu czwartego: bloku odciągu i w głębi podstawy cewki 4.

Rys. 7b Widok elementów w pobliżu masztu czwartego: bloku odciągu i w głębi podstawy cewki 4.

Rys. 7c Widok elementów w pobliżu masztu czwartego: bloku odciągu i w głębi podstawy cewki 4.

Rys. 7d Widok elementów w pobliżu masztu czwartego: bloku odciągu i w głębi podstawy cewki 4.

Rys. 7e Widok na tle podstawy cewki 4, wystającego na znaczną wysokość bloku jej odciągu.

Rys. 7f Zbliżenie wynurzonego na znaczną wysokość bloku odciągu cewki 4.

Rys. 7g Widok oznaczonych: bloków odciągów i w głębi podstawy cewki 4.

Rys. 7h Widok usytuowania obu bloków odciągów cewki 4.

Rys. 7i Widok w innym rzucie pierwszoplanowego odciągu cewki 4 z rys. 7h.

Okazało się, że odciągi cewek nie były jedynymi. W trakcie dalszych poszukiwań odkryłem nowy odciąg, przy podstawie cewki czwartej,
rozmieszczony asymetrycznie w stosunku do osi masztów, w odległości ok. 50 [m] od punktu centralnego podstawy cewki,
a w odległości 3.3 [m] od osi anten.
Zdjęcia odnalezionego odciągu, który nazwałem dodatkowym, oddalonego znacznie od podstawy cewki tego masztu, przedstawiają
rys. 8a i rys. 8b. Pierwszy rysunek, rys. 8a, obrazuje jak trudno było dostrzec, nawet częściowo odsłonięty do fotografowania odciąg.
Natomiast na rys. 8b przedstawiłem już znacznie odsłonięty odciąg dodatkowy. Jego rozmiary i kształt,
obrazuje komputerowo wykonany szkic, rys. 9. Porównując mój odręczny szkic odciągu cewek, rys. 2,
z obrazem komputerowym nowego odciągu, widać, że ich rozmiary są zbliżone.

Rys. 8a Widok odnalezionego, częściowo odsłoniętego, odciągu dodatkowego masztu 4.

Rys. 8b Widok odnalezionego odsłoniętego odciągu dodatkowego masztu 4.

Zastanowiło mnie do czego on służył i dlaczego rozmieszczony jest asymetrycznie w stosunku do osi masztów i fundamentów podstawy
cewki. Ponieważ w tym momencie, w wyniku moich rozważań teoretycznych, byłem całkowicie przekonany, że elementem promieniującym
energię w. cz. nie mógł być przewód poziomy, więc przyjąłem, że odciąg ten służył do stabilizacji w dolnej jego części,
ukośnego lub pionowego „promieniującego” przewodu antenowego, poprowadzonego od przewodu lub przewodów zasilających,
znajdujących się na trawersie w górnej części masztu. Nie jasne tylko było dla mnie, dlaczego nie był on usytuowany na linii masztów, anten.

Rys. 9 Obraz nadziemnej części znalezionego odciągu antenowego zaopatrzonego w hak.

O słuszności mojego rozumowania dotyczącego przeznaczenia takich betonowych bloków, świadczyć może pozostałość blaszanej podkładki
na haku odciągu, rys. 10, jakie są używane dla ochrony linek, o której pisałem już wcześniej. W dalszej części mojego opisu
odciąg ten będę nazywał, dla odróżnienia od poprzednich odciągów milcząco nazwanych cewkowymi, antenowym.

Rys. 10 Podkładka blaszana na haku odciągu dodatkowego (antenowego) masztu 4.

Dla potwierdzenia moich przypuszczeń, że cewka musiała być połączona z przewodem promieniującym,
uważałem że powinien w jej pobliżu znajdować się stabilny wspornik, na którego szczycie byłby zainstalowany przewód
od przewodu promieniującego do cewki lub izolator. Wspornik powinien mieć swój fundament, który go stabilizował.
Dlatego go poszukiwałem. Rzeczywiście, w pobliżu podstawy cewki czwartej, znalazłem w odległości ok. 1 m. od wnęki podstawy,
szczątki niewielkiego betonowego  „fundamenciku”, rys. 11a i rys. 11b. Widoczne są również na zdjęciu rys. 11b, dodatkowe elementy
we wnętrzu wnęki podstawy cewki, pokazywane już wcześniej (rys. 17 i rys. 18 część 04.03), podczas opisywania śladów po podstawach
cewek zwykłych. Wydaje się, że również elementy znalezione na powierzchni podstawy cewki trzeciej (rys. 23 – rys. 27 część 04.03),
mogły „współpracować” ze znalezionym elementem i być pomocne w odprowadzeniu przewodów ze wspornika znajdującego się
przed podstawą cewek, do jej zwojów. Podobny fundament wspornika znalazłem przy podstawie cewki drugiej, rys. 11c.

Rys. 11a Resztki małego fundamentu obiektu przed podstawą cewki 4.

Rys. 11b Resztki małego fundamentu obiektu przed podstawą cewki 4 oraz dodatkowe elementy w jej wnętrzu.

Rys. 11c Resztki małego fundamentu obiektu przed podstawą cewki 2.

Natomiast moje poszukiwania w tym zakresie, dotyczące podstawy cewki trzeciej skończyły się niepowodzeniem, bowiem ściany
jej sześcianów uległy zniszczeniu i odpadając przykryły miejsce, gdzie mógł się ten element znajdować. Jednak podczas penetracji
otoczenia tych masztów dokonałem innego odkrycia. Odnalazłem, całkiem przypadkowo, w odległości zbliżonej do wspomnianej
przy maszcie czwartym, nie jeden asymetrycznie rozmieszczony, który nazwałem antenowym, a dwa takie odciągi,
 usytuowane symetrycznie wzglądem linii masztów. Oba odciągi antenowe przy maszcie drugim i trzecim przedstawiają odpowiednio,
rys. 12a i rys.12b. Odkrycie to uczyniło bardziej prawdopodobnym moje przypuszczenie, że są to odciągi antenowe.

Rys. 12a Widok obu odciągów antenowych (jeden na pierwszym planie z lewej strony ścieżki przeciwpożarowej,
drugi na prawej jej krawędzi) masztu 2 od południowej strony.

Rys. 12b Widok obu odciągów antenowych (jeden z lewej strony, na pierwszym planie, drugi w oddali,
przed ścieżką przeciwpożarową) masztu 3 od strony zachodniej.

Mając tę wiedzę, wróciłem do masztu czwartego, w pobliżu którego najwcześniej dostrzegłem pojedynczy, asymetrycznie rozmieszczony
odciąg, nazwany antenowym, dla sprawdzenia, czy istnieje przy nim drugi podobny. Rzeczywiście, przy dokładnym przeszukaniu odnalazłem
w oczekiwanym miejscu drugi odciąg antenowy, rys. 12c. Poprzednio był on całkowicie nie widoczny, zakryty roślinnością, gałęziami i ściółką.

Rys. 12c Widok drugiego odciągu antenowego masztu 4.

Opierając się na tych znaleziskach, przyjąłem, że takie same odciągi znajdują się nie tylko przy masztach drugim, trzecim i czwartym,
ale także przy masztach: siódmym, ósmym i dziewiątym, znajdujące się w bardzo gęsto zalesionym terenie. Przygotowując odnalezione
odciągi antenowe przykryte liśćmi, gałęziami do fotografowania, odnalazłem w ich pobliżu kolejny element, w postaci podobnego
jak przed podstawą cewki, „fundamenciku”, ale z resztką stalowej rury pośrodku, rys. 13a.
Nie potrafię określić do czego służył. Być może, że rura pełniła funkcję wspornika na którym zamontowany był element izolujący
koniec przewodu promieniującego, który następnie linami połączony był do odciągów anteny. Dla odróżnienia te małe fundamenty
będę nazywał odpowiednio: fundamentami wspornika cewki i wspornika anteny.

Rys. 13a Fundament ze śladem stalowej rury przed odciągami anteny 4.

Znaleziony fundament usytuowany był na linii masztów, anten, w odległości ok. 5 metrów przed odciągami antenowymi.
Po tym odkryciu, powróciłem do masztów drugiego i trzeciego, aby sprawdzić czy w jego pobliżu również znajdują się takie elementy.
Wiedząc gdzie je szukać, pod ściółką całkiem nie widoczne odnalazłem podobne małe fundamenty z fragmentami lub śladami
wystających stalowych rur. Pokazane one zostały na rys. 13b, dla masztu trzeciego i na rys, 13c, dla masztu drugiego.
Rozmiary tych fundamentów określone zostały ze zdjęć na podstawie przedmiotu o znanej długości.

Rys. 13b Fundament ze śladem stalowej rury przed odciągami anteny 3.

Rys. 13c Fundament ze śladem stalowej rury przed odciągami anteny 2.

Fundamenty wsporników anten mają kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratowej o boku ok. 46.5 cm.
W jego środku znajduje się stalowa rura o średnicy ok. 10.5 cm i grubości ścianki ok. 0.9 cm.
Kończąc krótki opis odnalezionych i utrwalonych na zdjęciach śladów po elementach anteny z cewkami zwykłymi,
chciałbym podsumować zgromadzone informacje uzyskane na ich podstawie. W tym celu sporządziłem przestrzenny szkic komputerowy,
przedstawiający same elementy z różnych stron i w różnych skalach oraz wzajemne ich położenie.
Mam zamiar szkic ten w miarę przybywania naszej wiedzy o antenie wzbogacać.
Przedstawiam niektóre kopie jego fragmentów, rys. 14a - rys. 16b. Pragnę zwrócić uwagę, że wartości liczbowe rozmiarów pokazane
na tych kopiach, zapisane do dwóch miejsc po przecinku, nie są prawdziwe. Byłem zmuszony je tak w programie zapisać,
aby otrzymać zapis rozmiaru mniejszego od jednego metra,

Rys. 14a Widok dotąd omówionych elementów z cewkami zwykłymi i ich wzajemnego położenia.

Rys. 14b Rzut skośny elementów z wymiarami.

Rys. 15a Usytuowanie odciągów cewki względem jej podstawy.

Rys. 15b Rzut skośny odciągów i podstawy cewki z wymiarami.

Rys. 16a Usytuowanie fundamentu wspornika i odciągów anteny.

Rys. 16b Rzut skośny z wymiarami fundamentu wspornika i odciągów anteny.

Na tym kończę krótki opis wiadomości uzyskanych ze śladów po pierwszym krańcowym maszcie już nie istniejącym
oraz masztach z cewkami zwykłymi. Następny tekst prawdopodobnie poświęcony będzie licznym i różnorakim śladom,
jakie odnalazłem w pobliżu masztów piątego i szóstego, znajdujących się w pobliżu ruin budynku nadawczego Nadajnika w Babicach.

Ireneusz Dobiech. Warszawa, lipiec 2009 roku

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka