*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


04 - NADAJNIK W BABICACH (2)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


04.03. INFORMACJE UZYSKANE ZE ŚLADÓW
PO PODSTAWACH CEWEK ANTENOWYCH ZWYKŁYCH.

Kolejnymi bardzo ważnymi elementami anten, po których zachowały się liczne ślady, są podstawy cewek strojeniowych
i elementy znajdujące się w ich pobliżu. Zanim przejdę do właściwego tematu, chciałbym wskazać na współczesnej mapie,
usytuowanie śladów najważniejszych elementów anteny Nadajnika w Babicach tzn. jej masztów, w pobliżu których znajdują się
ślady podstawy cewek strojeniowych i innych elementów. Jest to o tyle ważne, że maszty tej anteny są jednakowe,
natomiast podstawy cewek strojeniowych są różne. Różnią między innymi się usytuowaniem w stosunku do „swoich” masztów.

Rys. 1 Perspektywiczny szkic anteny Nadajnika w Babicach.

 W zespole antenowym pierwszym, rys. 1, obejmującej maszty od pierwszego do piątego, ślady podstaw cewek masztów od drugiego
do czwartego znajdują się za „swoimi” masztami, natomiast w zespole antenowym drugim obejmującym maszty od szóstego do dziesiątego
ślady podstaw cewek masztów od siódmego do dziewiątego są przed „swoimi” masztami. Ich wnęki w części prostopadłościennej
skierowane są zawsze w stronę „swoich” masztów. Wymienione podstawy cewek nazywał będę podstawami cewek zwykłych.
Późniejsze moje penetracje i badania wykazały, że podstawy cewek „współpracujące” z masztami krańcowymi oraz znajdujące się
w pobliżu Budynku Nadajnika, na rys. 1 zaznaczone jako elementy zespołów nadawczych, różnią się od tych zwykłych,
albo budową, albo ustawieniem. Zostaną one opisane później.

Wydaje się, że będzie celowe pokazanie na tle współczesnych map, gdzie znajdują się ślady masztów obu zespołów antenowych.
Do dyspozycji miałem dwie mapy: Warszawa Atlas miasta oraz Atlas aglomeracji Warszawa, w skali 1:20000.

Wykorzystałem w tym celu najdogodniejszą wizualnie i powszechnie dostępną mapę Warszawa Atlas miasta [1].

Po połączeniu dwóch jej fragmentów, przedstawiających okolice: Rezerwatu Łosiowe Błota i Kompostowni Mościska, otrzymałem tło,
na którym oznaczyłem w przybliżeniu położenie wszystkich dziesięciu masztów anteny i usytuowanie budynku Nadajnika w Babicach.
Otrzymany obraz tych obiektów (oczywiście ślady fundamentów nóg masztów pokazano w nie rzeczywistej skali)
na tle mapy przedstawia rys. 2

Rys. 2 Położenie masztów i budynku nadawczego na tle współczesnej mapy.

 Zgodnie z zapowiedzią w pierwszej kolejności przedstawię kilka zdjęć podstaw cewek zwykłych, znajdujących się na początku zespołu
antenowego pierwszego, rys. 1. Są to cewki od drugiego do czwartego. Natomiast dodatkowe elementy znajdujące się w ich pobliżu
opiszę w następnym paragrafie.

Podstawa cewki masztu pierwszego nie istnieje. Znajdowała się, jak po pewnym czasie stwierdziłem, w miejscu, gdzie jest Osiedle GROTY.
Natomiast podstawa współpracująca z masztem drugim, jest poważnie zniszczona. Jej widoki przedstawiają:
rys. 3 od strony ścieżki rekreacyjnej (zaznaczonej na rys. 2), rys. 4 i rys. 5 w stronę tej ścieżki, uszkodzonej podstawy
z odłamaną jej ścianką rys. 6. Dokumentuje ten widok zbrojenie odłamanej ścianki.

Rys. 3 Widok uszkodzonej podstawy cewki masztu drugiego od strony ścieżki rekreacyjnej.

Rys. 4 Widok uszkodzonej podstawy cewki masztu drugiego w stronę ścieżki rekreacyjnej.

Rys. 5 Widok w stronę ścieżki uszkodzonej podstawy cewki masztu drugiego i odłamanej od niej ścianki.

Rys. 6 Zbrojenie odłamanej płyty górnej, podstawy cewki masztu drugiego.

 Jednak mimo uszkodzenia, po dokładnym przeszukaniu znalazłem w jej szczątkach wielce oryginalne elementy, których nie znalazłem
w żadnej innej, nawet nie zniszczonej podstawie. Z zamieszczonych zdjęć można wnioskować, że podstawa cewki
jest obiektem betonowym utworzonym z dwu połączonych w jedną całość elementów: prawie okrągłego walca i prostopadłościanu
z wnęką. Wspomniane elementy to fragmenty opancerzonego kabla elektrycznego, rys. 7, wyłaniającego się z zagiętej żelaznej rury
o średnicy ok. 5 cm, wychodzącej z dołu i lewej strony wnęki w prostopadłościanie. Jej usytuowanie i widok pokazane będą na zdjęciach
podstaw cewkowych innych masztów. Wylot rury i pancerz kabla pokazuje rys. 8, natomiast strukturę wewnętrzną rys. 9.
Pobieżna obserwacja tego znaleziska wskazuje, że mógł to być kabel energetyczny.

Rys. 7 Całość stalowej rury z opancerzonym kablem, szczątki podstawy cewki masztu drugiego.

Rys. 8 Wylot stalowej rury i widok stalowego pancerza kabla, szczątki podstawy cewki masztu drugiego.

Rys. 9 Widok stalowego pancerza kabla i części kabla, szczątki podstawy cewki masztu drugiego.

 Kolejny ciekawy ślad w postaci trzech odciętych gwintowanych prętów z nakrętkami oraz otwór po prawdopodobnie czwartym,
zauważyłem na górnej powierzchni cylindrycznej podstawy, rys. 10. Średnica wewnętrzna nakrętki, a więc i pręta, wynosi ok. 8 mm,
zewnętrzna ok. 24 mm. Pręty rozmieszczone są w kwadracie o boku ok. 10 cm.

Rys. 10 Ślad, w postaci odciętych gwintowanych prętów z nakrętkami,  na górnej powierzchni cylindrycznej podstawy masztu drugiego.

Kolejna podstawa cewki masztu trzeciego jest również uszkodzona, jednak w mniejszym stopniu. Jej widoki z dwóch stron przedstawiają
rys. 11 i rys. 12 oraz z góry rys. 13. Na zdjęciu rys. 12 jest widoczna wspomniana wcześniej zagięta stalowa rura.
Jednak bez kabla. Rys. 14 przedstawia wnękę i odłamany kawałek ze ścianki bocznej podstawy cewki masztu trzeciego.

Rys. 11 Widok od strony ścieżki rekreacyjnej uszkodzonej podstawy cewki masztu trzeciego.

Rys. 12 Widok w stronę ścieżki rekreacyjnej uszkodzonej podstawy cewki masztu trzeciego.

Rys. 13 Widok wnętrza otworu w części cylindrycznej betonowego obiektu masztu trzeciego.

Rys. 14 Wnęka i odłamany kawałek ze ścianki bocznej podstawy cewki masztu trzeciego.

 Ponieważ pokazane zdjęcia przedstawiają częściowo zniszczone podstawy, dla uzyskania pełnego ich opisu należy posłużyć się zdjęciami
podstawy cewki w lepszym stanie. W stosunkowo dobrym stanie odnalazłem podstawę cewki masztu czwartego.
Jednak znajduje się ona w tak zarośniętym krzewami i drzewami terenie, iż wykonanie zdjęcia przedstawiającego całą podstawę,
było utrudnione. Dlatego też zamieszczam w pierwszej kolejności jej szkic, jaki wykonałem wówczas, gdy zdecydowałem się
na dokumentowanie śladów po antenie, mierząc podstawowe jej rozmiary, a w drugiej, widok jej poszczególnych części.
Szkic roboczy jakim się posługiwałem dla opisu tego obiektu, pokazuje rys. 15, a komputerowy uproszczony jego obraz, rys. 16.

 Rys. 15 Szkic roboczy obiektu nazwanego pierwotnie sztolnią i fundamentów odciągów.

Rys. 16 Komputerowy szkic betonowego obiektu, podstawy cewki strojeniowej.

 Część cylindryczna podstawy cewki, rys. 15 i rys. 16, zarówno jego powierzchnia zewnętrzna jak i wewnętrzna, nie jest zbudowana
na okręgu, a na dziesięcioboku, o boku ok. 59 cm, grubości ścianki ok. 35 cm i wysokości w danym wypadku nad gruntem ok. 95 cm.
Wewnątrz, w najszerszym miejscu, rys. 15, otwór ma rozmiar ok. 176 cm, na zewnątrz ok. 248 cm. W cylindrze są, po przeciwnej stronie,
dwa prostokątne otwory o szerokości ok. 77 cm. Część cylindryczna „wnika” w część o kształcie prostopadłościanu, o długości ok. 162 cm,
szerokości ok. 200 cm i takiej samej wysokości, jak część cylindryczna. Od strony przeciwnej do cylindra, znajduje się
w części prostopadłościennej, wnęka o szerokości ok. 75 cm. We wnęce tej, rys. 17, widać resztki instalacji w postaci żelaznej rury
o średnicy ok. 5 cm, wychodzącej z lewej strony, podobnej do tej z rys. 7, i pośrodku dolnej jej ścianki.
Zostaną one dokładniej pokazane i omówione później. Oś tego obiektu skierowana jest wzdłuż linii anten, rys. 16,
wnęką w stronę „swojego” masztu.

Następne zdjęcia przedstawiają obiekty masztu czwartego: rys. 17, na pierwszym planie wnękę w części prostopadłościennej
i w drugim planie część cylindryczną. Widać na tym zdjęciu, nie tylko wspominaną wystającą z bocznej ścianki wnęki rurę,
ale i inne znajdujące się w dolnej ściance wnęki żelazne rury i żelazne elementy. Są one widoczne w zbliżeniu i innym rzucie na  rys. 18.

 Rys. 17 Na pierwszym planie widok wnętrza prostopadłościennej części podstawy cewki,
wnęki z metalowymi elementami oraz na drugim planie jej część cylindryczna masztu czwartego.

Rys. 18 Zbliżenie wnęki z widocznymi elementami w postaci rur wystających z dolnej ścianki, maszt czwarty.

Dokładniejszy obraz tych instalacji pokażę na zdjęciach podobnych obiektów, jakie odnalazłem w pobliżu innych masztów.
Szczególną strukturę budowy cylindrycznej części podstawy w postaci dziesięcioboku ilustruje rys. 19.
Jak dalsze moje badania wykazały, nie było to przypadkowe. Tyle bowiem prętów miał szkieletowy karkas cewek.

Rys. 19 Szczegóły cylindrycznej dziesięciobocznej wewnętrznej i zewnętrznej budowy podstawy cewki
i skutek działania przyrody, maszt czwarty.

Stosunkowo nie dawno, bo kilka dni temu, udało mi się odnaleźć, widoczny na górnej powierzchni części cylindrycznej ślad
w postaci okręgu, rys. 20, i jego zbliżenia: rys. 21 i rys. 22, po przypuszczalnych podstawkach takich prętów tworzących karkas cewki.
Zdjęcia te dotyczą masztu czwartego.

Rys. 20 Okrągły ślad na powierzchni cylindrycznej podstawy cewki masztu czwartego.

Rys. 21 Zbliżenie okrągłego śladu na powierzchni cylindrycznej podstawy cewki masztu czwartego.

Rys. 22 Inne zbliżenie okrągłego śladu na powierzchni cylindrycznej podstawy cewki masztu czwartego.

Zastanawiałem się na początku moich poszukiwań, do czego służyć mógł taki obiekt budowlany. Roboczo obiekty te nazywałem
„sztolniami”. Obecnie z nazw tych zrezygnowałem. Jedynym sensownym wytłumaczeniem, popartym późniejszą analizą pracy takiej anteny,
było przyjęcie, że jest to podstawa na której zamontowana była cewka, wielokrotnie pokazywana na zdjęciach, podobna do cewek,
znajdujących się po obu stronach linii symetrii, na początku obu anten, w pobliżu nadajnika. Będę jeszcze o nich pisał
w dalszej części mojego artykułu. Przemawiają za taką hipotezą następujące względy.
Po pierwsze, rozmiary obu podstaw, dla cewek znajdujących się w pobliżu generatora i przy maszcie są bardzo podobne.
Obie cewki służyć mogły do strojenia anteny do rezonansu, co zapewniać mogło lepszą skuteczność anteny.
Że moje domniemania były słuszne, przekonały mnie późniejsze analizy teoretyczne. Wspominałem o nich w tym cyklu tekstów wcześniej.
Analizując zamieszczane w różnych komunikatorach zdjęcia, na których zaobserwowałem cewki przy nadajniku, jedną całą i drugiej fragment,
oszacować można, że wysokość takiej cewki jest zbliżona do wysokości budynku nadajnika. Wydaje się, że nie będzie przesadą przyjęcie,
iż wysokość zarówno budynku i cewek, wynosi ok. 4 - 5 metrów. Obiekt taki (i ewentualne wsporniki instalacyjne do połączeń cewki
z przewodem promieniującym) o wysokości ok. 4 - 5 metrów, zainstalowane na fundamencie o wysokości ok. 1 metra,
musiały być zabezpieczone przed ewentualnym przewróceniem. I rzeczywiście, jest to drugi argument przemawiający za celowością przyjęcia,
że element taki jest podstawą dla cewki. Bowiem w otoczeniu fundamentów, masztów, drugiego, trzeciego, czwartego
oraz znacznie później, siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego znalazłem podobne obiekty.

Natomiast cztery betonowe bloki z hakami, jakie zaznaczyłem na szkicu roboczym, rys. 15, do których mogły być przymocowane
odciągi w postaci stalowych lin, stabilizujące położenie cewki, względnie dolny koniec przewodu promieniującego,
odnalazłem przy większości masztów, przykładowo drugim, a sfotografowałem przy maszcie czwartym.
Opiszę je dokładniej w następnym rozdziale.

Kończąc opis podstawy cewki masztu czwartego podam, że oprócz stalowych rur i innych żelaznych elementów we wnęce,
dostrzegłem w zewnętrznej górnej jej części, rys. 23, fragmenty elementów metalowych (widoczne także na rys. 17 i rys. 18),
zaznaczone na tym rysunku strzałkami: z lewej strony zbliżony do okrągłej żelaznej podstawki o średnicy ok. 30 cm. pokazany na rys. 24,
z prawej ślad prawdopodobnie po podobnym elemencie, rys. 25, i w części środkowej oznaczone elementy na rys. 26,
w postaci wystających gwintowanych prętów, których przeznaczenia nie udało mi się wyjaśnić, zasugerować oraz owalny otwór rys. 26
obok śladów z prętami po środku w górnej ściance wnęki,  oba te elementy pokazane są w powiększeniu na rys. 27.
Jest prawdopodobne, że poprzez ten otwór wprowadzane były przewody od cewki do wnętrza wnęki,
a pręty mogły służyć do ich mocowania i uszczelniania, ochrony przed wilgocią wnętrza wnęki.

 Rys. 23 Zaznaczone fragmenty elementów: metalowych - od lewej pierwszy, drugi i czwarty, mogące służyć jako elementy mocujące,
i owalny otwór – jako trzeci element, znajdujące się w górnej ściance wnęki, maszt czwarty.

Rys. 24 Widok elementu metalowego znajdującego się z lewej strony górnej ścianki wnęki masztu czwartego.

Rys. 25 Widok śladów, po prawdopodobnie podobnym do pokazanego na rys. 24 elemencie metalowym,
znajdującym się z prawej strony górnej ścianki wnęki masztu czwartego.

Rys. 26 Widoki: elementu metalowego i owalnego otworu obok niego, pośrodku ścianki górnej wnęki masztu czwartego.

Rys. 27 Widoki w zbliżeniu: elementu metalowego i owalnego otworu obok niego, pośrodku ścianki górnej wnęki masztu czwartego.

Rys. 28 Podstawa cewki czwartej widziana z boku.

Na zakończenie zamieszczam zdjęcie, rys. 28, podstawy cewki czwartej, które z powodu bujnej roślinności
nie mogłem wcześniej wykonać. Wykonałem je bardzo niedawno, bo drugiego kwietnia b.r., gdy roślinność nie była jeszcze aktywna,
dlatego przedstawiają stosunkowo wyraźnie pokazywane elementy.

Na tym zakończę opis podstaw cewek zwykłych, masztów drugiego, trzeciego i czwartego,
aby nie rozbudowywać nadmiernie objętości tego rozdziału. Jednak z podstawami tych cewek stowarzyszone są jeszcze inne elementy,
które opiszę w następnym rozdziale.

Literatura do danego rozdziału.

[1] Warszawa-Atlas miasta” wydawnictwo Copernicus.

[2] Atlas aglomeracji WARSZAWA wydawnictwo Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera z 2000 r.

Ireneusz Dobiech. Warszawa, maj 2009 roku

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka