*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


04 - NADAJNIK W BABICACH (2)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


04.03. INFORMACJE UZYSKANE ZE ŚLADÓW
PO PODSTAWACH CEWEK ANTENOWYCH ZWYKŁYCH.

Kolejnymi bardzo ważnymi elementami anten, po których zachowały się liczne ślady, są podstawy cewek strojeniowych
i elementy znajdujące się w ich pobliżu. Zanim przejdę do właściwego tematu, chciałbym wskazać na współczesnej mapie,
usytuowanie śladów najważniejszych elementów anteny Nadajnika w Babicach tzn. jej masztów, w pobliżu których znajdują się
ślady podstawy cewek strojeniowych i innych elementów. Jest to o tyle ważne, że maszty tej anteny są jednakowe,
natomiast podstawy cewek strojeniowych są różne. Różnią między innymi się usytuowaniem w stosunku do „swoich” masztów.

Rys. 1 Perspektywiczny szkic anteny Nadajnika w Babicach.

 W zespole antenowym pierwszym, rys. 1, obejmującej maszty od pierwszego do piątego, ślady podstaw cewek masztów od drugiego
do czwartego znajdują się za „swoimi” masztami, natomiast w zespole antenowym drugim obejmującym maszty od szóstego do dziesiątego
ślady podstaw cewek masztów od siódmego do dziewiątego są przed „swoimi” masztami. Ich wnęki w części prostopadłościennej
skierowane są zawsze w stronę „swoich” masztów. Wymienione podstawy cewek nazywał będę podstawami cewek zwykłych.
Późniejsze moje penetracje i badania wykazały, że podstawy cewek „współpracujące” z masztami krańcowymi oraz znajdujące się
w pobliżu Budynku Nadajnika, na rys. 1 zaznaczone jako elementy zespołów nadawczych, różnią się od tych zwykłych,
albo budową, albo ustawieniem. Zostaną one opisane później.

Wydaje się, że będzie celowe pokazanie na tle współczesnych map, gdzie znajdują się ślady masztów obu zespołów antenowych.
Do dyspozycji miałem dwie mapy: Warszawa Atlas miasta oraz Atlas aglomeracji Warszawa, w skali 1:20000.

Wykorzystałem w tym celu najdogodniejszą wizualnie i powszechnie dostępną mapę Warszawa Atlas miasta [1].

Po połączeniu dwóch jej fragmentów, przedstawiających okolice: Rezerwatu Łosiowe Błota i Kompostowni Mościska, otrzymałem tło,
na którym oznaczyłem w przybliżeniu położenie wszystkich dziesięciu masztów anteny i usytuowanie budynku Nadajnika w Babicach.
Otrzymany obraz tych obiektów (oczywiście ślady fundamentów nóg masztów pokazano w nie rzeczywistej skali)
na tle mapy przedstawia rys. 2

Rys. 2 Położenie masztów i budynku nadawczego na tle współczesnej mapy.

 Zgodnie z zapowiedzią w pierwszej kolejności przedstawię kilka zdjęć podstaw cewek zwykłych, znajdujących się na początku zespołu
antenowego pierwszego, rys. 1. Są to cewki od drugiego do czwartego. Natomiast dodatkowe elementy znajdujące się w ich pobliżu
opiszę w następnym paragrafie.

Podstawa cewki masztu pierwszego nie istnieje. Znajdowała się, jak po pewnym czasie stwierdziłem, w miejscu, gdzie jest Osiedle GROTY.
Natomiast podstawa współpracująca z masztem drugim, jest poważnie zniszczona. Jej widoki przedstawiają:
rys. 3 od strony ścieżki rekreacyjnej (zaznaczonej na rys. 2), rys. 4 i rys. 5 w stronę tej ścieżki, uszkodzonej podstawy
z odłamaną jej ścianką rys. 6. Dokumentuje ten widok zbrojenie odłamanej ścianki.

Rys. 3 Widok uszkodzonej podstawy cewki masztu drugiego od strony ścieżki rekreacyjnej.

Rys. 4 Widok uszkodzonej podstawy cewki masztu drugiego w stronę ścieżki rekreacyjnej.

Rys. 5 Widok w stronę ścieżki uszkodzonej podstawy cewki masztu drugiego i odłamanej od niej ścianki.

Rys. 6 Zbrojenie odłamanej płyty górnej, podstawy cewki masztu drugiego.

 Jednak mimo uszkodzenia, po dokładnym przeszukaniu znalazłem w jej szczątkach wielce oryginalne elementy, których nie znalazłem
w żadnej innej, nawet nie zniszczonej podstawie. Z zamieszczonych zdjęć można wnioskować, że podstawa cewki
jest obiektem betonowym utworzonym z dwu połączonych w jedną całość elementów: prawie okrągłego walca i prostopadłościanu
z wnęką. Wspomniane elementy to fragmenty opancerzonego kabla elektrycznego, rys. 7, wyłaniającego się z zagiętej żelaznej rury
o średnicy ok. 5 cm, wychodzącej z dołu i lewej strony wnęki w prostopadłościanie. Jej usytuowanie i widok pokazane będą na zdjęciach
podstaw cewkowych innych masztów. Wylot rury i pancerz kabla pokazuje rys. 8, natomiast strukturę wewnętrzną rys. 9.
Pobieżna obserwacja tego znaleziska wskazuje, że mógł to być kabel energetyczny.

Rys. 7 Całość stalowej rury z opancerzonym kablem, szczątki podstawy cewki masztu drugiego.

Rys. 8 Wylot stalowej rury i widok stalowego pancerza kabla, szczątki podstawy cewki masztu drugiego.

Rys. 9 Widok stalowego pancerza kabla i części kabla, szczątki podstawy cewki masztu drugiego.

 Kolejny ciekawy ślad w postaci trzech odciętych gwintowanych prętów z nakrętkami oraz otwór po prawdopodobnie czwartym,
zauważyłem na górnej powierzchni cylindrycznej podstawy, rys. 10. Średnica wewnętrzna nakrętki, a więc i pręta, wynosi ok. 8 mm,
zewnętrzna ok. 24 mm. Pręty rozmieszczone są w kwadracie o boku ok. 10 cm.

Rys. 10 Ślad, w postaci odciętych gwintowanych prętów z nakrętkami,  na górnej powierzchni cylindrycznej podstawy masztu drugiego.

Kolejna podstawa cewki masztu trzeciego jest również uszkodzona, jednak w mniejszym stopniu. Jej widoki z dwóch stron przedstawiają
rys. 11 i rys. 12 oraz z góry rys. 13. Na zdjęciu rys. 12 jest widoczna wspomniana wcześniej zagięta stalowa rura.
Jednak bez kabla. Rys. 14 przedstawia wnękę i odłamany kawałek ze ścianki bocznej podstawy cewki masztu trzeciego.