*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


SKRÓCONY PRZEGLĄD PUBLIKACJI W 2012 ROKU.

Podobnie jak to uczyniłem w roku ubiegłym, dokonam krótkiego podsumowania, co nowego dowiedzieliśmy się o Nadajniku Babice.

21a - HISTORIA UZYSKANIA PAMIĄTKI PO SKRAJNYM MASZCIE PIERWSZYM.
21b - ZABIEGI O ZABEZPIECZENIE ODNALEZIONEJ PŁYTY NOGI MASZTU PIERWSZEGO. Luty 2012

W lutowej publikacji, która składa się z dwóch części: 21a i 21b opisałem, jak odnalazłem bardzo gabarytowo dużą pamiątkę
po antenie pierwszej Nadajnika, w postaci stalowej płyty fundamentu "nogi" masztu pierwszego tej anteny oraz jakie poczyniłem starania,
aby uchronić ją przed dewastacją. W efekcie tych starań płyta została wydobyta i przetransportowana na teren chroniony Gminy Babice Stare,
gdzie miała być oczyszczona, pomalowana i zgodnie z moimi sugestiami stanowić zaczątek zbioru pamiątek po Nadajniku Babice.
Jednak mimo danej mi obietnicy i moich zapytań w tej sprawie, nie powiadomiono mnie o dalszej jej losach.


22 FORT BABICE I DWA BASENY. Marzec 2012

W marcu zamieściłem publikację, w której przedstawiłem kilka bardzo ważnych informacji dotyczących budynku elektrowni
i anteny Nadajnika. Rozpocząłem ją od zakwestionowania prawdziwości opisu, zdjęcia zamieszczonego w WIKIPEDII,
zatytułowanego POL_TCR_BEMOWO , przedstawiającego Fort IIa i jego otoczenie, że wykonane zostało w 1939 roku.
Fragment tego zdjęcia zatytułowany "po zniszczeniu" zamieszczam w niniejszej, 30 części.
W kilku publikacjach w związku z taką datą jego powstania, podawano informację, że widoczny na nim maszt piąty jest masztem stojącym.
Jednak oprócz tego masztu dostrzegłem na zdjęciu jeszcze inny mniejszy maszt. Moja analiza położeń dwóch masztów,
dużego i małego wykazała, że jest nie możliwe, aby oba maszty stojące widoczne były pod różnymi kątami.
Dlatego nie były to maszty stojące, a maszty leżące, wysadzone przez saperów niemieckich w styczniu 1945 roku
i "położone" w różnych kierunkach. W następnym bardzo ważnym wątku, wykorzystując zdjęcie satelitarne, jakie skopiowałem w 2007 roku,
terenu Fortu IIa oraz zdjęcia mojej rodziny z lat 60 -tych na basenie znajdującym się na terenie Fortu IIa,
 który wówczas był jeszcze czynny, dowiodłem, że budynek Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego zbudowany został
na gruzach po elektrowni Nadajnika, niszcząc bez uprzedniej odpowiedniej dokumentacji znajdujące się tam szczątki i fundamenty.


23 LINIA MASZTÓW ANTENY NADAJNIKA BABICE, A AMERYKA. Kwiecień 2012

W publikacji tej zakwestionowałem stanowisko, iż na wybór kierunku linii anteny Nadajnika miała wpływ charakterystyka kierunkowa
jego anteny. Takie stanowisko m.in. zaprezentował w rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadziłem kilka lat temu, Pan Edward Liberadzki,
syn dyr. Edwarda Liberadzkiego, który od 1 stycznia 1929 roku był Dyrektorem Urzędu Radiotelegraficznego Transatlantyckiego
- Centrali Nadawczej. Sugerowano, że antena nadawcza Nadajnika Babice usytuowana została w kierunku od południowego zachodu (S – W)
do północnego wschodu (N – E) dlatego, że miała kierunkową charakterystykę promieniowania.
Z tego też powodu dla zapewnienia maksymalnej skuteczności łączności ze Stanami Zjednoczonymi,
jej maksymalna wartość promieniowania powinna być skierowana we wskazanym kierunku, gdyż wówczas osiąga się najkrótszą drogę
sygnału radiowego z Polski do USA. Udowodniłem, na podstawie moich teoretycznych rozważań dotyczących pracy anteny Alexandersona
oraz sporządzonej siatki geograficznej z granicami obszarów Polski i Stanów Zjednoczonych A.P. z  ich punktami środkowymi
i prostą przez nie przeprowadzoną,  że poglądy te były mylne. Tak więc jeśli antena Alexandersona nie ma charakterystyki kierunkowej,
taki zwrot anteny uwarunkowany był innymi względami, do których należały: uregulowany stan prawny gruntów, czyli ich własność państwowa,
odkryty i podmokły teren, na którym miała być zbudowana, sprzyjający jej pracy, jak również to,
iż miejsce jej rozmieszczenia znajdowało się w pobliżu Warszawy.

W następnych publikacjach spełniłem obietnice, jakie składałem w poprzednich.
Obejmowały one tematykę pośrednio związaną z Anteną i Alternatorami Alexandersona. Dotyczyły specyficznych zjawisk towarzyszących
pracy tych urządzeń. Ich znajomość była niezbędna do zrozumienia istoty działania i zastosowanych w nich rozwiązań konstrukcyjnych.
Napisanie tych tekstów było bardzo pracochłonne, gdyż wymagało prześledzenia wielu publikacji luźno związanych z podaną tematyką.


24 WŁAŚCIWOŚCI FAL RADIOWYCH BARDZO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI. Maj 2012

Podstawową sprawą było naświetlenie i uzasadnienie wykorzystania sygnałów elektro magnetycznych, wytwarzanych przez alternatory,
które były prądnicami elektromaszynowymi, do dalekosiężnej komunikacji radiowej.
Z tego też powodu, że alternatory były urządzeniami mechanicznymi, dlatego też częstotliwości tych sygnałów w. cz. były zależne
od szybkości wirowania dysku alternatora, która była ograniczona względami wytrzymałościowymi.
Z konieczności były bardzo niskie, rzędu kilkunastu tysięcy hertz’ów, a więc maiły długości rzędu kilkunastu kilometrów.
Zamieściłem minimum wiadomości o właściwościach takich kilometrowych fal, zastosowanych
w Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej, które uzasadniają ich użycie w latach dwudziestych
dla zapewnienia dalekosiężnej łączności radiowej.


25 WYŁADOWANIE KORONOWE I NAPIĘCIE KROKOWE. Czerwiec 2012.

Do napisania tego tekstu skłoniły mnie, widok dziwnych elementów na końcach przewodów antenowych oraz doznania
jakie odczuwali strażnicy pilnujący terenu anteny. Wyjaśniłem, że powodem stosowania takich rozwiązań
i doznawania przykrych odczuć przez strażników, był bardzo wysoki potencjał przewodów anteny, jak szacuje się w rozważaniach
dotyczących pracy anteny Alexandersona, rzędu 180.000 woltów. Tak wysoki potencjał przewodu powoduje wyładowanie niezupełne,
czyli ulotowe, zwane koronowym, od barwnej otoczki powstające na ostrzach, np. zagiętych przewodach.
Dla zapobieżenia ich powstawaniu należy unikać ostrzy lub gwałtownych zagięć przewodów znajdujących się pod wysokim potencjałem
lub sztucznie je eliminować, zwiększając ich powierzchnie. Dlatego też dodawano wokół przewodów dodatkowe wielkogabarytowe elementy,
a strażnikom zamieniono karabiny na broń krótką. Drugim zjawiskiem mającym szkodliwy wpływ na organizmy żywe,
była bardzo duża różnica potencjałów na powierzchni gleby powstająca w okolicy wpływania do niej potężnych prądów antenowych.
Jest ona określana na długości kroku ludzkiego i może być niebezpieczna.


26 PRZEGLĄD  NADAJNIKÓW STOSOWANYCH PRZED ALTERNATORAMI. Lipiec 2012

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wyładowań koronowych, brak jest zrozumiałych opisów działania nadajników
wykorzystywanych przed nadajnikami, w których zaczęto stosować alternatory i antenę Alexandersona.
Wymieniłem w kolejności te niedoskonałe nadajniki i zaznajomiłem czytelnika z ich  działaniem, wadami i zaletami.
Do zalet zaliczyć można ich prostotę, natomiast wadami były impulsowe generowanie sygnałów w.cz., zazwyczaj małej mocy
i o niestabilnej częstotliwości. Efektem impulsowej pracy było generowanie bardzo szerokiego widma częstotliwości,
co utrudniało ich odbiór. Natomiast podstawowymi zaletami nadajnika, w którym zastosowano alternatory i antenę wielo strojeniową, były:
generowanie w sposób ciągły sygnału dużej mocy, względna stabilność jego częstotliwości, możliwość jego modulowania,
natomiast podstawowymi wadami były: waga alternatorów, skomplikowana i ciągła  ich obsługa
oraz konieczność budowania długiej obszarowo anteny, zamontowanej na bardzo wysokich masztach.


27 POWAKACYJNE PODSUMOWANIA I NADAJNIKOWE WIEŚCI. Sierpień 2012.

Kontynuując prezentacje tematów pośrednio związanych z Nadajnikiem Babice, w postaci właściwości fal kilometrowych,
wyładowania koronowego, napięcia krokowego i przeglądu nadajników stosowanych przed alternatorami, zapoznałem czytelników strony
z intensywnością jej wyświetleń, będącą w pewnym sensie miernikiem zainteresowania Internautów tematyką "Nadajnika Babice".
Pozytywnym przykładem takiego zainteresowania była publikacja radnego Dzielnicy Bemowo w gazecie "Echo Bemowa" nr 13
z dnia 31 sierpnia 2012, pt. "Ruiny stacji radiotelegraficznej". W końcowej części wspomniał:
"Więcej informacji na temat Nadawczej Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej można znaleźć na stronie Ireneusza Dobiecha,
który zajmuje się tym tematem od lat na stronie
www.nadajnik-babice.pl
".
Dla zaznajomienia Internautów jak kształtuje się zainteresowanie tematyką Nadajnika Babice, nie tylko w tym roku,
podam skondensowane informacje dotyczące ilości wyświetleń na wspomnianej stronie, za okres jej istnienia,
t.j. od 2009 roku, do chwili obecnej. W roku 2009 ilość wyświetleń był równa 2508, w 2010 r. – 8044, w 2011 r. – 12042, w 2012 r. – 13843,
co daje sumaryczną wartość do końca 2012 roku wynoszącą 36437, a do dnia 2013.01. 13 ilość wyświetleń osiągnęła wartość 37013.
Wydaje mi się, że jest to imponująca ilość wyświetleń.


28 PREZENTACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH
PODCZAS WYPRAWY W OKOLICE MASZTU DZIESIĄTEGO. Wrzesień 2012.

Tekst ten powstał w wyniku penetracji 13.09.2012 otoczenia, trudnodostępnego, ostatniego masztu dziesiątego, anteny Nadajnika.
Wykonana była przy wydatnej pomocy Pana Macieja Gędziorowskiego, dysponenta urządzenia GPS.
Podczas tej penetracji uzupełnione zostały pomiary za pomocą systemu GPS, położenia fundamentów nóg masztu
i niektórych ważniejszych elementów znajdujących się jego otoczeniu, jak również wykonane zostały ich zdjęcia
oraz dodatkowo znajdujących się w pobliżu punktów geodezyjnych. Dzięki tym pomiarom dysponujemy możliwie najdokładniejszymi
informacjami o położeniu fundamentów: nóg masztów i ich cewek, co umożliwi naniesienie ich położeń na mapie współczesnej.
Natomiast wykonane zdjęcia fundamentów nóg masztu i podstaw cewek uzupełniły kolekcję tych obiektów i potwierdziły sugestię,
jaką wysunąłem wcześniej, że maszty anteny wysadzane były przez saperów niemieckich w różnych kierunkach i opadały prawie w całości.
Fotografując fundament cewki dostrzeżony został charakterystyczny metalowy fragment, w postaci okrągłej podstawki,
znajdujący się w lewym rogu na górnej powierzchni jej prostopadłościennej części.
Wcześniej sugerowałem, że mogły to być podstawki wsporników końcówek cewki. Podobne fragmenty takich podstawek,
jednak nie tak kompletne, kilkakrotnie pokazywałem przy omawianiu podstaw cewek zwykłych.
Ponadto zarejestrowana została za pomocą urządzenia GPS trasa na tle mapy Google earth jaką przebyliśmy podczas tej penetracji,
co ułatwić może dotarcie do tego trudno dostępnego peryferyjnego masztu.


29 KONFRONTACJA WYNIKÓW POMIARÓW
USYTUOWANIA ELEMENTÓW MASZTU DZIESIĄTEGO. Październik 2012.

W niniejszym rozdziale wykorzystane zostały wyniki pomiarów za pomocą systemu GPS, dotyczące masztu ostatniego, dziesiątego,
uzyskane 13.09.2012 i wcześniej dla innych masztów, dla określenia wielkości liczbowych, charakteryzujących położenia obiektów anteny
i jej punktów charakterystycznych. Do szczególnie cennych wielkości zaliczyłem: współrzędne osi masztów, współrzędne podstaw cewek
i miejsca upadku poprzeczek masztów znajdujących się na ich szczytach. Po wyznaczeniu położeń osi masztów,
określone zostały odległości pomiędzy tymi elementami. Poznanie tych wielkości umożliwiło sporządzenie dokładnego szkicu,
na tle mapy Google earth, położeń wszystkich 36 fundamentów nóg masztów, ich osi oraz miejsc upadku trawersów.
Bardzo cenne okazały się wartości odległości pomiędzy tymi obiektami, gdyż umożliwiły porównane ich z podobnymi danymi
uzyskanymi wcześniej, innymi sposobami. Połączenie tych danych z wynikami z otrzymanymi z analizy szkicu osiedla Latchorzew.
jaką po usilnych staraniach, otrzymałem z Gminy Babice Stare, dotyczące nie istniejącego masztu pierwszego,
powstał po raz pierwszy fizyczny model anteny. Ilustruje on z względnie dużą dokładnością położenie na mapie Google earth
jej najważniejszych elementów. Umożliwiło to wizualną i liczbową ocenę dokładności określenia położenia obiektów
i elementów anteny Nadajnika.


30 INFORMACJE O ROZMIARACH OBIEKTÓW NADAJNIKA BABICE
UZYSKANE ZE ZDJĘCIA WYKONANEGO W 1944 r. Listopad 2012.

Poznanie usytuowania i rozmiarów głównych obiektów Nadajnika jest problemem bardzo trudnym do rozwiązania.
Bowiem nie ma żadnych rysunków technicznych i planów tych obiektów. Dostępnymi źródłami uzyskania informacji w tym względzie
są więc bardzo nieliczne zdjęcia, jednak wykonane pod różnymi kątami, małej rozróżnialności i w różnych okresach, na ogół już po 1945 roku,
a więc po ich zniszczeniu. Podejmowałem wiele prób rozwiązania tego problemu, które wcześniej opisałem, jednak z miernymi skutkami.
Dlatego powróciłem do tego tematu, wykorzystując w tym celu zdjęcie znajdujące się na stronie
http://www.zemat.com/1944/,
oznaczone jako 100-12-08-44, potocznie zwane zdjęciami Luftwaffe z okresu Powstania Warszawskiego,
a więc przed zniszczeniem Nadajnika Babice. Przedstawia ono widok wszystkich, jeszcze stojących masztów, w bardzo dogodnym położeniu,
bo bez zniekształceń poziomych spowodowanych ukośnym wykonaniem zdjęcia. Wykorzystując wcześniej uzyskane informacje
i wspomniane zdjęcie, określiłem względnie wiarogodne rozmiary poziome, obiektów jakie się znajdowały w otoczeniu linii symetrii anteny:
basenu chłodniczego, budynków elektrowni i nadawczego i oszacowałem ich wzajemne odległości.


31 PIERWSZY PRZESTRZENNY GRAFICZNY MODEL
MASZTU ANTENY NADAJNIKA BABICE. Grudzień 2012.

Ostatnia publikacja w 2012 roku miała być kontynuacją poprzedniej i dotyczyć określenia rozmiarów pionowych,
czyli wysokości wymienionych w niej obiektów. Z przyczyn ode mnie niezależnych musiałem zmienić ten zamiar
i zająłem się innym tematem. Opisałem w jaki sposób sporządziłem w 2007 roku, uproszczony model przestrzenny masztu anteny,
który był mi niezbędny do sporządzania schematów ilustrujących różne konfiguracje obiektów Nadajnika.
Przypominam, że uproszczone szkice masztów antenowych zamieściłem już w rozdziale 04.02, jednak bez podania jak je uzyskałem.
Jest oczywiste, że dokładny obraz masztu w początkowym stadium poznawania tajników obiektów Nadajnika, nie był konieczny.
Gdyż dla poglądowego rysunku anteny, wystarczała znajomość jego kształtów - tzn. tego, że posadowiony był na czterech fundamentach,
że posiadał na szczycie część poprzeczną oraz dysponowanie informacjami o jego wysokości, rozmiarach części poprzecznej,
fundamentów podstaw i ich rozmieszczeniu. Ponieważ znana mi była wysokość masztu, znormalizowałem jego obraz na zdjęciu,
a następnie wykorzystując program ACAD, odczytałem jego rozmiary poziome na różnych wysokościach.
Następnie przyjmując, że maszt, z wyjątkiem części poprzecznej na jego szczycie, jest symetryczny względem jego osi,
sporządziłem model masztu bez podstawy. W końcu, dołączyłem do niego szkic przestrzenny podstaw nóg masztów,
których rozmiary i rozstaw określiłem ze śladowych istniejących podstaw. Tak sporządzony model masztu był uproszczony,
nie tylko pod względem jego kształtów, ale również był modelem o elementach zerowej grubości.

Ireneusz Dobiech, styczeń 2013 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka