*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


31 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


31 PIERWSZY PRZESTRZENNY GRAFICZNY MODEL
MASZTU ANTENY NADAJNIKA BABICE.

Niniejszy rozdział miał być poświęcony rozważaniom, w jaki sposób uzyskać informacje o wysokości budynków Nadajnika,
do których zaliczam: budynek nadawczy, w którym zainstalowane były alternatory, urządzenia sterownicze i kontrolne,
przeznaczone do ich obsługi oraz budynek elektrowni, w którym znajdowała się kotłownia, generatory wytwarzające energię elektryczną
niezbędną do napędzania alternatorów. Okazuje się bowiem, że nigdzie nie spotkałem informacji o wysokości tych obiektów.
Jednak ze względów obiektywnych nie mogłem go zamieścić.

Dlatego też, pamiętając, że nosiłem się z zamiarem sporządzenia graficznego modelu przestrzennego anteny
wraz z obiektami z nią współpracującymi, zmieniłem zamiar i rozpocząłem w pierwszej kolejności zbieranie
i publikowanie informacji niezbędnych do zbudowania  wspomnianego  modelu, dotyczących masztów, a nie budynków.
Mam zadanie ułatwione, gdyż już na samym początku moich zainteresowań Nadajnikiem Babice, gdy przygotowywałem w 2007 roku
pierwszą o nim publikację na łamach miesięczniku "Odkrywca", zmuszony byłem sporządzić uproszczony model takiego masztu.
Dlatego też wykorzystam obecną okazję i zapoznam Internautów w jaki sposób to uczyniłem,
jak poznałem kształt i jego części składowe oraz uzyskałem ich rozmiary, jeśli nie dokładne, to chociaż przybliżone, uproszczone.
Jest oczywiste, że dokładny obraz masztu w początkowym stadium poznawania tajników obiektów Nadajnika, nie był konieczny.
Gdyż dla poglądowego rysunku anteny, wystarczała znajomość jego kształtów - tzn. tego, że posadowiony był na czterech fundamentach,
że posiadał na szczycie część poprzeczną oraz dysponowanie informacjami o jego wysokości, rozmiarach części poprzecznej,
fundamentach podstawy i ich rozmieszczeniu. Jednak okazało się, że zgromadzone informacje dotyczące uproszczonego modelu masztu,
stały się bardzo pomocne w tworzeniu modelów bardziej skomplikowanych, które podam w kolejnych publikacjach.
Przypominam, że uproszczone szkice masztów antenowych zamieściłem już w rozdziale 04.02, jednak bez podania jak je uzyskałem.
Obecnie braki w tym zakresie uzupełniam.

Kształt masztu, bez dolnej części na której był posadowiony, odpowiednio ukierunkowanego, czyli w takiej pozycji,
aby jego część poprzeczna była widoczna równolegle do płaszczyzny obserwacji, poznałem stosunkowo wcześnie.
Wykorzystałem w tym celu zdjęcie, rys. 1, otrzymane od przyjaciela z Litwy,
na którym widoczny był maszt piąty stosunkowo dokładnie, w pozycji bliskiej do wymaganej.

Rys. 1 Zdjęcie budynków Nadajnika i  masztu piątego, widocznego prawie prostopadle do płaszczyzny zdjęcia

Jego obraz, rys. 1, umieściłem jako obiekt rastrowy do pliku programu ACAD i wykonałem z niego szkic, rys. 2,
który następnie znormalizowałem względem znanej wysokości masztu, przyjąłem, że równej 126.5 m., rys. 3.
Z tak przygotowanego obrazu za pomocą programu ACAD odczytałem główne wymiary poprzeczne i pionowe masztu.
Widok znormalizowanego obrazu i naniesionych na niego głównych wymiarów przedstawia rys. 4,
a tylko główne wymiary masztu szkic na rys. 5.

Rys. 2 Szkic wykonany ze zdjęcia rys. 1  z wyjściowymi rozmiarami.

Rys. 3 Szkic z rys. 2 znormalizowany znaną wysokością masztu.

Rys. 4 Widok znormalizowanego obrazu z rys. 1 względem wysokości masztu piątego z naniesionymi głównymi rozmiarami masztu.

Rys. 5 Sam szkic uzyskany  z rys. 4 z  głównymi  rozmiarami masztu piątego.

Jak widać, górna poprzeczna część masztu dla takiej normalizacji ma długość 46 m., a więc zbliżoną do oczekiwanej.
Zatem mogłem przyjąć, że i pozostałe rozmiary odczytane z tego szkicu, również będą wiarogodne.

Dla wykonania pełnego szkicu przestrzennej konstrukcji prostego masztu, konieczne były jeszcze szkice przestrzenne jego fundamentów,
na których był on posadowiony. Szkice płaskie dotyczące: kształtów, rozstawu  nadziemnych części fundamentów nóg masztów i rozmiarów,
sporządziłem już dużo wcześniej na podstawie danych uzyskanych z natury, podczas moich penetracji terenu na którym znajdowały się
ślady anteny. Ze szkiców płaskich sporządziłem modele przestrzenne, których część opublikowałem w rozdziale 04.02.
Obrazy widoków otrzymanych,  już z modelu  przestrzennego fundamentów, pokazane są na  rys. 6 i rys. 7.

Rys. 6  Szkic przestrzenny fundamentów nóg masztu z podstawowymi  przybliżonymi wymiarami.

Rys. 7  Szkic fundamentów nóg masztu z podstawowymi przybliżonymi wymiarami, widok z góry.

Modele przestrzenne fundamentów i masztów połączyłem, wykorzystując w tym celu program ACAD,
otrzymując przestrzenny model całego masztu w postaci cienkich linii.  Kilka obrazów przedstawiających przestrzenne widoki
konstrukcji uproszczonego całego masztu, pokazane są na rys. 8 – rys. 11.

Rys. 8  Widok  całego masztu, otrzymany z modelu przestrzennego masztu, wykonanego ze szkiców płaskich.

Rys. 9 Widok z boku przestrzennego modelu masztu.

Rys. 10 Widok z góry przestrzennego modelu masztu.

Rys. 11  Szkic modelu masztu przestrzennego z kilkoma rozmiarami kontrolnymi.

Na rys. 11 pokazany został widok masztu z podobnej strony jak maszt z rys. 1.
Dla porównania przytoczonych zostało kilka wymiarów, które są sprawdzianem wymiarów z rys. 5.

Wykonany model przestrzenny masztu w postaci linii, nazywał będę prostym, dla odróżnienia go od modeli bardziej zaawansowanych.
Wykorzystałem go głównie do sporządzania cząstkowych szkiców, ilustrujących graficznie budowę anteny  i powiązania różnych jej elementów.
Był bardzo pomocny w tworzeniu bardziej skomplikowanych modeli masztów. Zamieszczam kilka przykładów, rys. 12 – rys. 14,
wykorzystania tego modelu masztu do sporządzania schematów objaśniających powiązania między poszczególnymi obiektami anteny.

Rys. 12 ilustruje schematycznie przewody zasilające, sposób ich podwieszenia na poprzecznej części masztu
oraz domniemany sposób podłączenia i zasilania przewodu promieniującego.

Rys. 12  Fragment góry masztu z przewodami zasilającymi i przewodem promieniującym.

Rys. 13 Ilustracja połączenia przewodu promieniującego z cewką anteny pierwszej.

Na rys. 12 i rys.13  opracowany model prostego masztu wykorzystany został dla pokazania połączenia przewodu promieniującego
z przewodami zasilającymi i z cewką.  Z zamieszczonych obrazów wynika, że dotyczyć one mogą tylko masztów od drugiego do czwartego,
o czym świadczy położenie cewki, która znajduje się przed „swoim” masztem.

Rys. 14 Widok górnej części masztu piątego anteny pierwszej.

Na rys. 14  pokazany został końcowy fragment anteny pierwszej ilustrujący obniżanie przewodów zasilających.
Natomiast większa część anteny pierwszej składająca się z masztów czwartego i piątego oraz sposób doprowadzenia przewodów zasilających
do ich wsporników w pobliże linii symetrii anteny, pokazana została na rys. 15.

Rys. 15 Ilustracja końcowej części anteny pierwszej.

Rys. 16 Maszt szósty, elementy zespołów  anteny w pobliżu jej linii symetrii i ukośne przewody zasilające obu anten.

Rys. 17 Schemat ilustrujący domniemane  położenie czterech masztów znajdujących się w otoczeniu linii symetrii anteny.

Zwraca uwagę skośne odprowadzenie przewodów zasilających do swoich cewek, rys. 14 – rys. 17.
Brak przewodów promieniujących na tych szkicach, pozwala wysnuć wniosek, że prawdopodobnie te skośne przewody pokazane na rys. 14,
zniżające się ze szczytu masztu piątego do swojej cewki i do niej podłączone poprzez wariometr oraz podążające od cewki szóstej
na szczyt masztu szóstego, rys. 16, mogą pełnić funkcje przewodu promieniującego.
Podobnie jak przewody promieniujące idące ze szczytów: masztu pokazanego na rys. 13 oraz masztu czwartego podążające
do cewki czwartej pokazane na rys. 15.  Sytuacje te przedstawione na oddzielnych rysunkach,
zademonstrowane zostały na jednym szkicu pokazanym na rys. 17. Przytoczone rysunki od  rys. 12 do rys. 17 potwierdzają przydatność,
nawet tak prostego opracowanego modelu przestrzennego masztu, do ilustrowania różnych konfiguracji elementów anteny Nadajnika Babice.

Ireneusz Dobiech, grudzień 2012 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka