*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


30 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


30 INFORMACJE O ROZMIARACH OBIEKTÓW
NADAJNIKA BABICE UZYSKANE ZE ZDJĘCIA WYKONANEGO W 1944 r.

Poznanie usytuowania i rozmiarów głównych obiektów anteny jest problemem bardzo trudnym do rozwiązania,
b
owiem nie ma żadnych rysunków technicznych i planów tych obiektów. Dostępnymi źródłami uzyskania informacji w tym względzie
są więc bardzo nieliczne zdjęcia, jednak wykonane pod różnymi kątami, małej rozróżnialności i w różnych okresach,
na ogół już po 1945 roku, a więc po ich zniszczeniu.

Podejmowałem wiele prób rozwiązania tego problemu w następujących rozdziałach:
05.01. PRÓBA OKREŚLENIA Z MAP ROZMIARÓW I USYTUOWANIA BUDYNKÓW NADAJNIKA grudzień 2009 r.;
05.03 PRÓBA DOWIĄZANIA POŁOŻENIA BUDYNKÓW NADAJNIKA NA WSPÓŁCZESNYCH MAPACH marzec 2010 r.;
05.06 PRÓBA OSZACOWANIA ROZMIARÓW BUDYNKU ELEKTROWNI ZE ZDJĘCIA LOTNICZEGO czerwiec 2010 r.;
22 FORT BABICE I DWA BASENY marzec 2012 r. Jednak z miernymi skutkami.

W pierwszej publikacji 05.01 podsumowujących wnioskach napisałem: "Na podstawie tej analizy można wnioskować,
że skale wszystkich obrazów map zostały określone z zadawalającą dokładnością, rzędu Xop = 1 %,
podobnie długości zachodniego fragmentu  ogrodzenia zaznaczono na mapach stosunkowo dokładnie, z rozbieżnością ok. Xap=11 %.
Natomiast budynki naniesione zostały na mapach bardzo niedokładnie, szerokości budynku nadawczego z maksymalnym rozrzutem
rzędu Xnp =38%, długości Ynp= 5 %,  budynku elektrowni: szerokości Xep= 48%, długości Yep= 80%,
 stąd rozrzuty odległości między nimi wynoszą Xne 18%.  Dlatego też w dalszych rozważaniach wezmę pod uwagę wielkości odczytane z planu,
zamieszczone w Tabeli "plan", jako najbardziej wiarogodne, zbliżone do średnich. Są one przytoczone w Tabeli 1.
Muszę zaznaczyć, że jestem zawiedziony uzyskanymi wynikami, gdyż dostępne "historyczne" mapy nie dały jednoznacznej odpowiedzi
o umiejscowieniu i rozmiarach budynków Nadajnika.

Tabela 1 Wartości najbardziej prawdopodobne z Tabeli „Zbiorczej” określone z  „Planu”, z rozdziału 05.01;

   Plan[m] średnia[m.] rozbieżności
Długość górnej części ogrodzenia Xo: 1187.0  1191.5 0.9 %
Długość anteny Xa:  4021.3 3639.0 11.1%
Szerokość przypuszczalnego budynku elektrowni Xe: 37.4   28.1  47.9%
Długość przypuszczalnego budynku elektrowni Ye: 21.6 34.8 79.9%
Szerokość budynku nadawczego Xn: 32.1 37.3 37.7%
Długość budynku nadawczego Yn: 22.6  22.6 4.6%
Odległość między budynkami nadawczym i przypuszczalnym elektrowni Xne: 66.6   69.7 18.1%

W następnej publikacji 05.03 nie uzyskałem danych liczbowych, jedynie wyciągnąłem wniosek:
"skojarzenie danych uzyskanych z map historycznych i współczesnych, pozwala z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać,
że betonowe, podziemne bloki, odkryte podczas burzenia obiektów warsztatu i basenu na ogrodzonym terenie wojskowym
przy ulicy Radiowej 49, znajdujące się na wysokości stacji transformatorowej STr,
są fragmentami fundamentów budynku elektrowni BE."

W publikacji 05.06 wykorzystałem zdjęcie lotnicze, jak odkryłem i udowodniłem, że błędnie opisane jako
"
Zdjęcie lotnicze okolic Nadajnika w Babicach, przed jego zniszczeniem". Na zdjęciu tym bowiem, rys.1, jest maszt leżący, a nie stojący,
co wyklucza prawdziwość takiego opisu. Jednak wykonane zostało prawie prostopadle do fundamentów masztu piątego,
co widać po równo oddalonych wszystkich względem siebie czterech fundamentów jego nóg.

Rys. 1 Znormalizowany odwrócony obraz zdjęcia lotniczego (błędnie opisanego, że przed zniszczeniem)
i z naniesionymi rozmiarami obiektów.

Niestety było to zdjęcie nie najlepszej jakości, nie znormalizowane, jednak miało wielką zaletę, że wykonane prostopadle do terenu.
Stosunkowo wyraźne są na nim widoczne: kontury masztu piątego, dróg i obiektu przylegającego do budynku elektrowni,
ale prawie niewidoczne budynku nadawczego. Jednak po jego znormalizowaniu względem rozstawu nóg masztu,
udało mi się zidentyfikować nowy, dodatkowy obiekt, znajdujący się na tyłach budynku elektrowni, określić jego rozmiary
i tylko oszacować rozmiary budynku elektrowni. Dodatkowy obiekt, zidentyfikowałem jako basen chłodzący nagrzaną wodę
w urządzeniach elektrowni Nadajnika. Jego rozmiary, przedstawione na załączonym szkicu, rys. 2,
były następujące: szerokość ok. Xb = 29 m., długość ok. Yb = 22 m. Natomiast bardzo niepewne rozmiary budynku elektrowni,
jeśli chodzi szczególnie o długość, były następujące: szerokość ok. Xe = 37 m., długość ok. Ye = 25 m.,
a więc były zbliżone do rozmiarów podanych w pierwszej publikacji, równych Xe = 37.4  m. i   Ye = 21.6 m.

Rys. 2 Sam szkic z rys. 1.

Wiedzę jaką uzyskałem z publikacji 05.06 wykorzystałem w publikacji 22, w której wykryłem związek pomiędzy basenem kąpielowym,
z którego korzystałem w latach gdy on jeszcze istniał i konturami obiektu widocznego jeszcze na zdjęciu satelitarnym w 2002 r.
W ten sposób uwiarygodniły się rozmiary i położenie basenu chłodzącego, uzyskane w publikacji 05.06.

Jak z tego krótkiego przeglądu wynika, mimo usilnych starań, nie udało mi się uzyskać względnie wiarogodnych rozmiarów
budynków Nadajnika Babice. Jedynie stwierdziłem istnienie, określiłem położenie i rozmiary dodatkowego obiektu sąsiadującego
z budynkiem elektrowni, będącego basenem chłodniczym Nadajnika.
Dlatego też powróciłem do tego tematu i podjąłem próbę wykorzystania
w tym celu również zdjęcie lotnicze, bardzo podobne do zdjęcia z rys. 1, które wykorzystałem już w rozdziale 15
dla oszacowania odległości obiektów masztu dziesiątego, ale z bardziej wyraźnymi konturami basenu chłodniczego
i budynku nadawczego oraz śladami fundamentów masztów piątego i szóstego. Zdjęcie to znajduje się na stronie
http://www.zemat.com/1944/,
potocznie zwane zdjęciami Luftwaffe z okresu Powstania Warszawskiego, a więc przed zniszczeniem Nadajnika Babice.
Ich dysponentem jest pan Sylvester Korotyński i publiczne wykorzystanie zdjęć wymaga Jego pozwolenia.
Jedno z tych zdjęć, oznaczone jako 100-12-08-44 przedstawia widok wszystkich jeszcze stojących masztów, w bardzo dogodnym położeniu,
bo bez zniekształceń poziomych spowodowanych ukośnym wykonanie zdjęcia. Ponieważ zdjęcie jest niezbyt wyraźne,
wykonałem z niego kopię fragmentu terenu pomiędzy masztami piątym i szóstym, ze śladami: nóg masztów piątego i szóstego,
budynków elektrowni i basenu chłodniczego znajdującego się na jego zapleczu oraz budynku nadawczego.
Na kopię naniosłem szkic konturów tych obiektów, oraz znormalizowałem ją wg rozstawu masztów
i określiłem rozmiary interesujących mnie obiektów.
Fragment tego zdjęcia z konturami opisanych obiektów i ich rozmiarami przedstawia rys. 3, natomiast widok samego szkicu rys. 4.

Rys. 3 Fragment zdjęcia przedstawiający obiekty Nadajnika Babice i ich kontury
z rozmiarami znajdujące się w pobliżu linii symetrii anteny w 1944 r.

Rys. 4  Widok samego  szkicu konturów z rozmiarami obiektów znajdujących się na  terenie
w pobliżu linii symetrii anteny Nadajnika Babice przed jego zniszczeniem, 1944 r.

Dla ułatwienia odczytów rozmiarów: basenu chłodniczego, budynków elektrowni i nadawczego,
na rys. 6 pokazałem fragment szkicu terenu z tymi obiektami. Tak otrzymane informacje zestawiłem w Tabeli 2.

Rys. 5 Fragment szkicu z rys. 4 z basenem chłodniczym i budynkami elektrowni oraz nadawczego.

Tabela 2 Rozmiary w metrach obiektów, określone ze zdjęcia lotniczego z 1944 r.

   Zdjęcie 1944  Rys. 1 i Tabela 1 Różnica
Szerokość basenu chłodzącego    Xb 27 28,71 -1.71
Długość basenu chłodzącego       Yb 23 21.82 1.18
Szerokość budynku elektrowni    Xe 36 37.29 -1.29
Długość budynku elektrowni       Ye 26 25.01 0.99
Szerokość budynku nadawczego Xn 31 32.10 1.10
Długość budynku nadawczego    Yn 32 22.60 9.40
Odległość między budynkami elektrowni i nadawczym   Xen 49 69.7 20.7

Jak widać, wartości uzyskane na podstawie normalizacji rozstawu masztów piątego i szóstego,
dotyczące rozmiarów rozpatrywanych obiektów  podane w tabeli 2 (pierwsza kolumna), różnią się od wartości  z rys. 1 (druga kolumna).
Tak jak należało się spodziewać różnica ta (trzecia kolumna) jest największa dla odległości pomiędzy budynkami elektrowni i nadawczym,
wynosi ok. 20 m. i długości budynku nadawczego Yn, wynosi ok. 10 m. Prawdopodobnie dlatego, że kontury budynku nadawczego
były na "planie" i zdjęciu rys. 1 mniej wyraźne, co uniemożliwiało dokładne naszkicowanie jego konturów.
Dlatego też uważam, że bardziej wiarogodne są te wielkości określone ze Zdjęcia 1944 (pierwsza kolumna).
Natomiast różnice wymiarów pozostałych obiektów nie przekraczają dwóch metrów.

Rys. 6 Widok terenu obiektów znajdujących się w pobliżu linii symetrii anteny Nadajnika Babice.
Zdjęcie od Przyjaciela z Litwy, o czym wspominam w rozdziale 04.08.

Zdjęcie 1944 dodatkowo udokumentowało szczegóły budowy budynków: elektrowni i nadawczego.
Bowiem wiemy, o czym pisałem w rozdziale 05.03 i co demonstruje rys. 6, że budynek elektrowni widoczny na pierwszym planie,
składał się z dwóch segmentów: węższego od strony masztu piątego i szerszego od strony budynku nadawczego widocznego na drugim planie.
Jak ja to określałem miał kształt "samochodu ciężarowego". Widać, może nie tak całkowicie, ale wyraźnie różnice szerokości na zdjęciu rys. 3
i szkicach rys. 4 i rys. 5. Podobnie na rysunkach tych doskonale dostrzega się, że budynek nadawczy składał się z szerszej części środkowej
i bocznych węższych. W rzeczywistości różniły się one także wysokością, część środkowa była wyższa, boczne niższe.
Na rys. 6 widoczne są obie części:  niższa boczna, węższa oraz fragment wyższej środkowej, szerszej.
Przybliżone rozmiary odczytane ze szkicu, rys. 5, są równe: środkowa ok. Ynś = 22 m. boczne ok. Ynb = 5 m.
Niestety ze Zdjęcia 1944 nie udało mi się w prosty sposób oszacować wysokości budynków. Jednak jestem dobrej myśli, że się uda to zrobić.

Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, że nie dysponując w chwili obecnej innymi źródłowymi informacjami o bezpośrednich opisach,
rysunkach i bardziej odpowiednich do analizy zdjęciach obiektów Nadajnika Babice, musimy zadowolić się wynikami otrzymanymi
w sposób pośredni ze zdjęć najlepszych jakimi dysponujemy. A takimi są w chwili obecnej rozmiary:
basenu chłodniczego i budynków elektrowni oraz nadawczego,  otrzymane z analizy unikalnego zdjęcia wykonanego w 1944 roku.

Ireneusz Dobiech, listopad 2012 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -



PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka