*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


28 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


 28 PREZENTACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH
PODCZAS WYPRAWY W OKOLICE MASZTU DZIESIĄTEGO

Korzystając z uprzejmości Pana Macieja Gędziorowskiego, dysponuję wiarogodnymi wynikami pomiarów uzyskanymi za pomocą systemu GPS,
obiektów stowarzyszonych z masztami od drugiego do dziewiątego. Są to informacje o położeniu fundamentów:
ich nóg, podstaw cewek i miejsc upadków trawersów masztów, zniszczonych przez saperów niemieckich.
Umożliwiło mi to wyznaczyć hipotetyczne położenia osi masztów oraz określić od nich odległości obiektów z nimi stowarzyszonych.
Natomiast dla masztu ostatniego dziesiątego, z powodu wyczerpania baterii w mierniku GPS nie udało się wyznaczyć położeń wszystkich,
odnalezionych fundamentów nóg i innych obiektów, znajdujących się w jego pobliżu. A  jest ich wiele, co obrazuje rys. 1
będący kopią rys. 7a rozdziału 04.07. Dla ułatwienia opisu nadałem im nazwy, kierując się przewidywanym ich przeznaczeniem.
Ich układ i ilość różnią się od tych jakie dotyczą masztów pozostałych.

Rys. 1. Odnalezione obiekty stowarzyszone z masztem dziesiątym.

Są to fundamenty: czterech nóg, czterech odciągów cewki, dwóch wsporników cewki, podstawy cewki i dwóch odciągów przewodów zasilających.
Na szkicu nie zaznaczyłem miejsca upadku trawersu tego masztu, gdyż nie udało mi się go odnaleźć w poprzednich wizytach,
nie dysponując systemem GPS. Jak wspomniałem, w przypadku masztu dziesiątego brakuje współrzędnych nogi pierwszej,
co nie umożliwiało wyznaczenie osi masztu jako punktu przecięcia się przekątnych poprowadzonych przez nogi masztu
i współrzędnych dołu powstałego po upadku trawersu. Również nie posiadam zdjęć wszystkich czterech fundamentów masztu.
Tak więc było wskazane udać się w jego pobliże i uzupełnić te braki. W tym celu zwróciłem się do Macieja Gędziorowskiego
z propozycją wspólnej wyprawy, mającej na celu odnalezienie wszystkich obiektów znajdujących się w pobliżu masztu  dziesiątego,
łącznie z dołem gdzie upadł trawers. Wykonanie ich zdjęć, określenie ich współrzędnych i sprawdzenie, za pomocą taśmy mierniczej,
podstawowych odległości pomiędzy głównymi jego obiektami. Przypominam, że już określiłem podczas moich wcześniejszych wizyt
w okolicy tego masztu, wspomniane odległości z konieczności za pomocą "kroków skalowanych" i taśmy mierniczej.
Jednak wykonanie tych pomiarów przez jedną osobę było bardzo trudne, z powodu gęstej roślinności i mało dokładne.
Poparł moją inicjatywę, wyraził chęć wzięcia w niej udziału i odpowiedział:
"Najbardziej pasuje mi czwartek. Mógłbym nawet posłużyć się samochodem. Podjechać i zaparkować za składowiskiem w Radiowie.
Myślę, że najlepiej byłoby wyruszyć przed południem np. o 11:00."  Termin mi odpowiadał i umówiliśmy się na spotkanie
o zaproponowanej porze. Miałem obawy, czy wyprawa dojdzie do skutku, gdyż nastąpiło w tym dniu "załamanie" pogody.
Jednak mimo to wyruszyliśmy 13 września o godzinie 11.00, przy kiepskiej pogodzie. Było pochmurno, mokro po deszczu
i padała lekka mżawka. Tak więc pogoda nam nie sprzyjała. Zdawaliśmy sobie sprawę, że z tego powodu wyniki pomiarów,
jak i zdjęcia nie będą najlepsze.

Trasę jaką przebyliśmy Pan Maciej rejestrował wykorzystując system GPS. Przebieg trasy na tle mapy Google Earth został przedstawiony:
całej na rys. 2, jej części na rys. 3. Na rysunkach zaznaczone są również pomiary trzech nóg uzyskane kilka miesięcy wcześniej.
Obraz na rys. 3, przedstawia w zbliżeniu szczegóły naszych poszukiwań i działań.

Rys. 2. Przebieg przebytej trasy i zaznaczone położenia nóg oraz miejsca upadku trawersu.

Rys. 3. Zaznaczone położenia fundamentów: czterech nóg, podstawy cewki i miejsca upadku trawersu masztu dziesiątego, 2012.09.13.

Penetracje terenu rozpoczęliśmy od nogi pierwszej. Jej fundamenty przedstawiają zdjęcia: rys. 4 , rys. 5 i rys. 6.

Rys. 4. Widok fundamentu nogi 1 masztu 10, 2012.09.13.

Rys. 5. Widok fundamentu nogi 1 masztu 10, 2012.09.13.

Rys. 6. Widok w zbliżeniu fundamentu nogi 1 masztu 10, 2012.09.13.

Zmierzone za pomocą systemu GPS położenie jej fundamentu zostało oznaczone cyfrą 1 i zaznaczone na mapie Google Earth, rys. 3.

Kolejnym fundamentem nogi masztu, której wykonaliśmy zdjęcia i określiliśmy jej położenie, była noga oznaczona
na rys. 3, cyfrą 2. Fundament tej nogi pokazany został na zdjęciach:  rys. 7 -  rys. 10.

Rys. 7. Widok fundamentu nogi 2 masztu 10, 2012.09.13.

Rys. 8. Widok fundamentu nogi 2 masztu 10, 2012.09.13.

Rys. 9. Widok fundamentu nogi 2 masztu 10, 2012.09.13.

Rys. 10. Widok w zbliżeniu fundamentu nogi 2 masztu 10, 2012.09.13.

Następnie udaliśmy się do nogi czwartej. Jej położenie zaznaczone zostało na rys. 3, cyfrą 4,
a zdjęcia jej fundamentów pokazują: rys. 11 i rys. 12.

Rys. 11. Widok w zbliżeniu fundamentu nogi 4 masztu 10, 2012.09.13.

Rys. 12. Widok fundamentu nogi 4 masztu 10, 2012.09.13.

W pobliżu tego fundamentu odnaleźliśmy obiekt, rys. 13, nie należący do anteny, będący prawdopodobnie znakiem geodezyjnym.

Rys. 13. Widok obelisku znajdującego się w pobliżu fundamentu nogi 4 masztu 10,
będącego prawdopodobnie znakiem geodezyjnym, 2012.09.13.

Zdjęcia ostatniego fundamentu nogi trzeciej masztu dziesiątego, przedstawiają rys. 14 i rys. 15.
Natomiast zmierzone za pomocą systemu GPS położenie fundamentu nogi trzeciej oznaczone zostało, na rys. 3, cyfrą 3.

Rys. 14. Widok w zbliżeniu fundamentu nogi 3 masztu 10, 2012.09.13.

Rys. 15. Widok fundamentu nogi 3 masztu 10, 2012.09.13.

W okolicy tego fundamentu również odnaleźliśmy obiekt nie należący do anteny, rys. 16,
będący prawdopodobnie także znakiem geodezyjnym.

Rys. 16. Drugi, odnaleziony w pobliżu fundamentu nogi 3 masztu 10,
słupek z metalową częścią i zatartym napisem, 2012.09.13.

Analiza zdjęć, rys. 6 i rys. 10, potwierdza moją wcześniej wyrażoną sugestię, poczynioną  na podstawie analizy przełomów metalowych
części nóg masztów anteny drugiej, że zniszczone były wybuchowo nogi anteny drugiej, pierwsza i druga, a więc maszty zostały "położone"
w odwrotnym kierunku jak maszty anteny pierwszej. Tak więc maszt dziesiąty winien się "położyć" w stronę działek.
Dlatego też poszukiwaliśmy miejsca upadku trawersu masztu w przewidywanym punkcie o parametrach: azymucie prostopadłym
do linii masztów, (211-90) stopni = 121 stopni oraz odległości zbliżonej do wysokości masztu, ok. 120 m.
Przebieg trasy pokazany na rys. 3 potwierdza, że dzięki tym wiadomościom nie długo trwały poszukiwania tego miejsca.

Ponieważ miejsce upadku trawersu masztu dziesiątego w postaci dołu jest zacienione przez drzewa, rys. 17, dla jego identyfikacji
wykonaliśmy moje zdjęcie, rys. 18,  stojącego w "dole". Jego położenie opisane jako "dół" również oznaczone zostało na rys. 3.

Rys. 17. Zdjęcie miejsca upadku trawersu masztu 10, 13.09.2012.

Rys. 18. Zdjęcie miejsca upadku trawersu masztu 10 z autorem , 13.09.2012.

Z miejsca upadku trawersu masztu dziesiątego udaliśmy się w okolice jego podstawy cewki, jak już to stwierdziłem wcześniej,
znajdującej się, nie jak pozostałe dla anteny drugiej przed masztem, a za masztem i w większej od niego odległości jak pozostałe.
Położenie podstawy cewki masztu dziesiątego na rys. 3 oznaczone zostało jako "podstawa cewki".
Widok wnętrza jej pseudo okrągłej części oraz charakterystycznego metalowego fragmentu w postaci okrągłej podstawki,
znajdującego się w jej lewym rogu na górnej powierzchni prostopadłościennej części , przedstawiają odpowiednio: rys. 19 oraz rys. 20.
Podobne fragmenty takich podstawek, jednak nie tak kompletne, wielokrotnie pokazywałem przy omawianiu podstaw cewek zwykłych.

Rys. 19. Widok wnętrza pseudo okrągłej części podstawy cewki 10, 2012.09.13.

Rys. 20. Metalowy wielosegmentowy okrągły element na górnej powierzchni prostopadłościennej podstawy cewki 10.

W niniejszym rozdziale nie wykonaliśmy zdjęć i szkiców pozostałych obiektów masztu dziesiątego,
bowiem zamieszczone one były już wcześniej w rozdziale 04.07. Uzyskane podczas tej wyprawy wyniki pomiarów za pomocą systemu GPS,
będą opracowane tak, aby uzyskać współrzędne obiektów znajdujących się w pobliżu masztu dziesiątego
i informacje o odległościach między nimi. Zostaną zaprezentowane w kolejnym rozdziale.

P.S.  Nasze przypuszczenie, że prostopadłościan z metalową okrągłą płytą, pokazany na rys. 16 jest geodezyjnym pomiarowym punktem,
znalazły potwierdzenie na mapach: polskiej, rys. 21 i rosyjskiej, rys. 22. Na mapach tych, oprócz umiejscowienia tego znaku podana jest,
prawdopodobnie informacja, ze znajduje się on na wysokości 101 m. n. p. m.

Rys. 21 Usytuowanie i wysokość na mapie polskiej znajdowania się
na wysokości 101 m. n. p. m geodezyjnego punktu pomiarowego z rys. 16.

Rysunek 22 Usytuowanie i wysokość na mapie rosyjskiej znajdowania się
na wysokości 101 m. n. p. m. geodezyjnego punktu pomiarowego z rys. 16.

Wizualizacja przebytej trasy System Google Earth.  Fragment mapy http://download.maps.vlasenko.net/smtm50/n-34-138-2.jpg

Ireneusz Dobiech przy współudziale Macieja Gędziorowskiego, wrzesień 2012 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI

 

- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka