*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


22 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


22 FORT BABICE I DWA BASENY

Zagadnienie określenia, gdzie znajdował się drugi, mniej interesujący w porównaniu do budynku głównego Nadajnika,
ale bardzo ważny budynek elektrowni, jest bardzo istotne i ważne. Bowiem nie ma już po nim żadnych realnych śladów,
w przeciwieństwie do ich istnienia po budynku nadawczym i antenie. Dysponuję jedynie zdjęciami jakie wykonałem przed
i podczas burzenia przypuszczalnych po nim fundamentów .Tak więc dla pełnego opisu Nadajnika Babice pożądane jest, a nawet konieczne,
uzyskanie informacji o położeniu budynku jego elektrowni. Próby określenia jego położenia podejmowałem już dużo wcześniej,
bo w październiku 2009 roku, wykorzystując w tym celu mapy i plany okolic Fortu BABICE, (Portalik Babicki, część 05.01)
z zaznaczonymi na nich obiektami Nadajnika. Na podstawie przeprowadzonej tam analizy wnioskowałem:
"skale wszystkich obrazów map zostały określone z zadawalającą dokładnością, rzędu Xop = 1 %, podobnie długości zachodniego fragmentu
ogrodzenia zaznaczono na mapach stosunkowo dokładnie, z rozbieżnością ok. Xap=11 %. Natomiast budynki naniesione zostały
na mapach bardzo nie dokładnie, szerokości budynku nadawczego z maksymalnym rozrzutem rzędu Xnp =38%, długości Ynp= 5 %,
budynku elektrowni: szerokości Xep= 48%, długości Yep= 80%, stąd rozrzuty odległości między nimi wynoszą Xne 18%”.

Kolejną próbę podjąłem w lutym 2010 roku, wykorzystując w tym celu zdjęcie lotnicze okolic Nadajnika Babice
(Portalik Babicki, część 05.06 Fot.1), wówczas uważałem na podstawie informacji w Wikipedii, przed jego zniszczeniem.
Próba ta potwierdziła, że budynki elektrowni i nadawczy, położenie których określone zostały na podstawie współczesnych map,
znajdują się w oczekiwanych miejscach, ale różnią się od rzeczywistych ich rozmiarów i usytuowania, określonych ze zdjęcia lotniczego.
Stwierdziłem: „w chwili obecnej na podstawie analizy zdjęcia lotniczego otoczenia Nadajnika, rozmiary budynków elektrowni,
nadawczego i basenu chłodzącego określone z jego szkicu, są najbardziej wiarogodne”.

Jednak, jak można się zorientować z tego zdjęcia, jedynie wyraźne są kontury ostatniego obiektu, który znajduje się na poziomie terenu,
co powoduje, że jego rozmiary nie podlegają zniekształceniom spowodowanych wysokością obiektu. Dlatego też powróciłem do tego zdjęcia.
Dodatkowym impulsem do tego, był nieznany obiekt w postaci obelisku, który nazwałem plamistym, jaki wielokrotnie oglądałem
i sfotografowałem w kwietniu 2002 roku, a które zamieściłem w listopadzie 2009 roku na łamach Portaliku Babickiego, część 05.02 rys. 2
.

Obraz tego obelisku na tle nieczynnego już wtedy basenu kąpielowego przytaczam na rys. 1.
Jest on również widoczny na rys. 7 części 05.06 opublikowanym na łamach Portalika Babickiego.

Rys. 1(Portalik Babicki Część 05.02 Fot. 2) Widok na obelisk i basen na terenie Jednostki Wojskowej w okolicy masztu piątego, 2002.04.29

Zanim zacznę realizować mój zamiar, poświęcę kilka zdań zdjęciu lotniczemu, rysunek 2, pierwotnie znajdującemu się w WIKIPEDII,
na którym. jak wspomniałem, stosunkowo dokładnie widoczne są: piąty maszt, budynek elektrowni, droga wzdłuż anteny i teren Fortu 2A.

Rys. 2 ( Portalik Babicki, część 05.06 fot 1) Obraz pliku POL_TCR_Bemowo

W WIKIPEDII podawano, że zdjęcie to, oznaczone jako POL_TCR_BEMOWO [1], wykonane zostało w 1939 roku i nie ma ograniczeń
w jego wykorzystaniu. W kilku publikacjach w związku z taką datą jego powstania podawano informację, że widoczny na nim maszt piąty
jest masztem stojącym. Bliższa moja analiza tego zdjęcia wykazała jednak, że informacja ta jest nie prawdziwa.
Wziąłem bowiem pod uwagę oprócz widoku masztu piątego, drugi mały maszt, normalnie nie zauważany, istnienie którego odkryłem,
utrwaliłem na zdjęciach i opisałem w Portaliku Babickim, część 07 Fot.1. Analiza położeń obu masztów, dużego i małego wykazała,
że jest niemożliwe, aby oba maszty stojące widoczne były pod różnymi kątami. Dlatego nie są to maszty stojące, a maszty leżące,
wysadzone przez saperów niemieckich w styczniu 1945 roku i „położone” w różnych kierunkach. Tak więc wykonane zostało po 1945 roku.
Podałem tą informację jako sprostowanie, do WIKIPEDII. W wyniku mojego sprostowania, ze względu na jego prawa autorskie,
zdjęcie zostało wycofane. Nad czym ubolewam. Jednak wcześniej użyłem je w sposób legalny do moich analiz.

Po jego obróceniu, wyborze i powiększeniu interesującego mnie fragmentu oraz normalizacji względem nóg masztu,
wykonałem szkic znajdujących się na nim obiektów: fundamentów nóg masztu piątego, budynku elektrowni i basenu chłodzącego
na tle dróg i fosy Fortu 2A, rysunek 3. Sam szkic znormalizowany względem rozstawu nóg masztu piątego, z niektórymi wymiarami pokazany
został na rysunku 4. Przypominam, że istnienie takiego basenu i jego przeznaczenie, wyjaśniałem w części 05.03.

Rys. 3 Fragment zdjęcia lotniczego okolic Fortu 2A z obiektami Nadajnika Babice i szkic z wymiarami.

Rys. 4 Znormalizowany szkic fragmentu obiektów Nadajnika Babice ze zdjęcia lotniczego, rysunek 3.

Rozmiary obiektu, który nazwałem basenem chłodzącym, odczytane ze szkicu, rys. 4, są równe: w kierunku osi X, ok. Xb = 29[m[,
w kierunku osi Y, ok. Yb = 22[m]. Celowo podaję rozmiary w ten sposób, bowiem nie znając szczegółów dotyczących obiektów,
nie mogę się posługiwać pojęciami ich długości i szerokości.

Kolejnym obrazem z którym wiązałem duże nadzieję, podobnie jak w części 05.06 rys. 7, była kopia szkicu, rys. 5, jaki wykonałem w 2008 roku
z mapy satelitarnej terenu wokół Fortu 2A z 2002 roku, a więc przed zburzeniem pod budowę nowego budynku
dla Drukarni Sztabu Generalnego (Portalik Babicki, część 05.02 Rys. 3 – Rys. 5) znajdujących się tam obiektów: warsztatu hydraulicznego
i elektrycznego oraz basenu kąpielowego. Dokładne jego obejrzenie przekonało mnie, że widoczne są na nim kontury obiektów
o których wspominałem w części 05.02, to znaczy barak, w którym się mieściły warsztaty, elektryczny i hydrauliczny oraz basen kąpielowy.
Zainteresowałem się tą kopią, ponieważ oprócz wymienionych obiektów zauważyłem i naniosłem na niej, dotychczas nie branych pod uwagę
dwóch obiektów dodatkowych, rys. 5. Pierwszego, patrząc z góry w postaci kwadratu nad konturem basenu kąpielowego,
widocznego również na rys. 1 w podobnym miejscu, ale w rzucie bocznym na tle nieczynnego już wtedy basenu kąpielowego,
obelisku plamistego. Na rys. 5 jest jeszcze widoczny z prawej strony konturu basenu drugi kwadratowy obiekt nie zidentyfikowany.
Świadczy to, że istnieje związek pomiędzy oboma basenami. O takim związku pisałem w części 06.05 i myślałem już wcześniej.
Przytaczam z niej moją uwagę: „Na podstawie opisu zamieszczonego w gazecie, o której wspominałem w części 05.04, Fot. 9,
fragment którego przytaczam na rys. 2, wiemy do czego on służył. Napisano bowiem: „Celem chłodzenia kondensatora turbiny
względnie cylindrów Diesla, urządzono obok hali silnikowej basen wodny, z wodotryskiem oziębiającym wodę kondensatora.”
Wtrąciłem wówczas uwagę: {Być może, że na bazie tego obiektu zbudowano basen kąpielowy, z którego jeszcze w latach sześćdziesiątych,
ja z rodziną korzystaliśmy, o którym wspominam w części 05.02.}?”

Ponieważ na zdjęciu satelitarnym pokazany był odcinek skalujący o długości 50 m, więc szkic znormalizowałem,
co umożliwiło określenie rozmiarów znajdujących się na nim obiektów i odległości między nimi.

Rys. 5 (Portalik Babicki, część 05.03 Rys. 2) Szkic na tle dróg konturów z wymiarami warsztatów,
basenu kąpielowego uzyskany ze zdjęcia satelitarnego z 2002 roku.

Do dalszej analizy usytuowania budynku elektrowni Nadajnika wykorzystałem szkice znajdujące się na rys. 4 i rys. 5.
Aby je było można porównać, sprowadziłem szkic z rys. 4 do tej samej skali co szkic z rys. 5, pokazany na rys. 6.
Następne oba obrazy w tej samej skali nałożyłem na wspólny obraz, rys. 7. Ponieważ intuicyjnie uważałem,
że basen kąpielowy zbudowano na bazie basenu chłodzącego elektrowni, więc za punkt bazowy „zszycia” obu szkiców
przyjąłem rogi górnych lewych konturów: basenu kąpielowego i basenu chłodzącego Nadajnika.

Rys. 6 Obraz szkicu zdjęcia lotniczego z rys. 4, znormalizowany do podziałki o długości 50 m.

Rys. 7 Połączone obrazy szkicu zdjęcia lotniczego z podziałką, rys. 4 i szkicu ze zdjęcia satelitarnego z 2002 roku, rys. 5.

Okazało się, że długości obu obiektów w kierunku anteny: basenu chłodzącego i kąpielowego, są praktycznie takie same.
Różnią się tylko szerokością. Basen chłodzący w kierunku prostopadłym do anteny jest szerszy i ma dolne rogi zaokrąglone.
Natomiast basen kąpielowy ma kształt prostokąta o szerokości zbliżonej do części górnej basenu chłodzącego, ale bez zaokrąglonych
jego części dolnych. Biorąc pod uwagę zdjęcia, rys. 8 – rys. 9, jakie odnalazłem w swoim archiwum, czynnego basenu kąpielowego
w latach siedemdziesiątych, można wnioskować, że jest bardzo prawdopodobne, iż na basen kąpielowy wykorzystano tylko część
basenu chłodzącego bez zaokrągleń, rys. 8 i rys. 9. Natomiast część z zaokrąglonymi rogami wykorzystano do budowy brodzika dla dzieci, rys. 10.

Rys. 8 Widok części prostokątnej basenu kąpielowego w latach siedemdziesiątych.

Rys. 9 Widok części prostokątnej basenu kąpielowego w tle brodzika dla dzieci w latach siedemdziesiątych.

Rys. 10 Widok półokrągłego brodzika dla dzieci na zapleczu części prostokątnej basenu kąpielowego w latach siedemdziesiątych.

A więc tak jak od samego początku podejrzewałem, basen kąpielowy przedstawiony na rys. 8 – rys.10,
pełniący na początku funkcję rekreacyjną, a później w latach dziewięćdziesiątych nieczynny, rys. 1, był prawdopodobnie pozostałością
basenu chłodzącego, przeznaczonego dla chłodzenia wody, nagrzewającej się podczas pracy turbin i silnika DIESEL,a
(Portalik Babicki, cześć 05.06 rys.02). Podobny basen znajduje się w działającym bratnim szwedzkim Nadajniku w miejscowości GRIMETON [2].
Tak więc sprawę usytuowania basenu chłodzącego na zapleczu Budynku Elektrowni i jego przybliżonych rozmiarów,
 w obecnym stanie wiedzy, można uznać za rozwiązaną.

Rysunek 5 (Rys. 5 część 05.05) Nałożone na siebie dwa szkice
przedstawiające położenie obiektów wykonane z map satelitarnych z 2002 i 2010 roku.

To, że kontury obu basenów pokrywają się, dostarcza nam bardzo ważnej informacji o tym, w którym miejscu
w górnym rzucie konturu nowo zbudowanego budynku Drukarni Sztabu Generalnego, rysunek 5, będący kopią rys. 1a,
wykonanego w części 05.05, znajdowały się : basen chłodzący i nad nim budynek elektrowni. Potwierdzone w ten sposób zostały też
moje sugestie wielokrotnie czynione (część 05.03), że podczas kopania fundamentów pod budynek Drukarni Sztabu Generalnego
(część 05.05), zniszczone zostały ślady po basenie chłodzącym i budynku elektrowni Nadajnika Babice.

[1] http://pl.wikipedia.org/w/iindex.php?title=plik: POL_TCR_BEMOWO.jpg

[2] http://www.flickr.com/photos/kwiklund/4793801313/

PS. Oczywiście, ze po wycofaniu z WIKIPEDII pliku: POL_TCR_BEMOWO.jpg, link [1]
jaki mam na kopii obrazu ekranu strony z tym plikiem, którą zachowałem, jest już nie aktywny.

Ireneusz Dobiech, luty i marzec 2012 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka