*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


18 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


18 - PRÓBA ANALITYCZNEGO OKREŚLENIA POŁOŻENIA
FUNDAMENTÓW NÓG MASZTU PIERWSZEGO

W części 04.02 "Informacje uzyskane ze śladów po masztach antenowych" napisałem:

"Dalsze informacje o wewnętrznej budowie tego elementu uzyskałem kilkanaście lat temu, gdy budowano domki jednorodzinne
w osiedlu GROTY. Na budowie jednego z przyszłych domków znajdował się fundament nogi masztu pierwszego,
dlatego przystąpiono do jego likwidacji. Burzenie bryły betonowej trwało kilka tygodni, co umożliwiło mi fotografowanie kolejnych jego faz.
Uzyskałem w ten sposób informację wizualną o wewnętrznej budowie, głównie dolnych, normalnie niewidocznych,
metalowych części nogi masztu. Zamieszczam, co prawda niezbyt wysokiej jakości, wykonane wówczas zdjęcia, rys. 4 -
8."

 Przytaczam jedno z nich, rys. 6 część 04.020, najbardziej charakterystyczne, oznaczając je jako fot. 1.

Fot. 1 (Rys. 6 część 04.02) Widok konstrukcji po odsłonięciu górnej części fundamentu nogi masztu, ok. 1985 r.

Wydaje mi się, że zbyt pewne było to moje stwierdzenie, że "Na budowie jednego z przyszłych domków znajdował się jeden z fundamentów
nogi masztu pierwszego, dlatego przystąpiono do jego likwidacji". Opierałem się bowiem na pamięci, która może być zawodna.
Dlatego należy ten fakt potwierdzić. Powrócę do tej sprawy dalej.

Natomiast w części 04.08  "Cenne historyczne i współczesne znaleziska śladów po antenie"
kontynuowałem wątek dotyczący wspomnianych zdjęć:

"Zdjęcia te przypomniały mi, że wykonane zostało wówczas jeszcze jedno zdjęcie, związane z tematyką Nadajnika.
Zdjęcie wykonał mnie i naszemu psu, mój syn. Nie mogłem tego zdjęcia odnaleźć w moich zbiorach taśm ze skanowanych do postaci cyfrowej,
dlatego go nie zamieściłem. Jednak w tym roku odnalazłem małą odbitkę tego historycznego zdjęcia, które pokazuję na rys. 2.
Mój ubiór, jednakowy na obu zdjęciach potwierdza, że zdjęcia zostały wykonane w tym samym dniu. Niestety nie mogliśmy sobie, ja i syn,
który robił to zdjęcie, w którym miejscu było one wykonane i której nogi widok fundamentu masztu pierwszego na nim się znajduje.
 Dopiero, podczas pisania części 04.07, gdy z uporem maniaka penetrowałem 28.09.2009 teren okolic masztu pierwszego,
aby przypomnieć sobie gdzie mogło być zdjęcie wykonywane, spotkała mnie nagroda. W pewnym momencie, z przyczyn ode mnie nie zależnych,
ale koniecznych, musiałem zejść ze ścieżki głównej na ścieżkę przeciwpożarową. Realizując cel pobytu na tej ścieżce,
spostrzegłem w zaroślach pagórek, który mnie zaintrygował. Okazało się przy bliższych oględzinach,
że był to ślad po nodze masztu pierwszego, rys. 3, sąsiadującego z nogą masztu pierwszego, którego burzenie fotografowałem
i zdjęcia zamieściłem w części 04.02.  Był on współcześnie nie widoczny, gdyż znajdował się w zaroślach i wśród drzew,
a ponad to przykryty był grubym chodnikiem i przysypany ziemią".

Przytaczam to zdjęcie (rys. 2 część 04.08), oznaczając je jako fot. 2, jak również zdjęcie "odkrytego" fragmentu nogi, (rys. 4 część 04.08)
oznaczając je jako fot. 3. Na zdjęciu fot. 2 stoję na drodze w tym samym ubiorze co na zdjęciu fot. 1, ok. 1985 r.

Fot. 2 (rys. 2 część 04.08) Widok fundamentu nogi masztu 1, 1985 r.

Fot. 3 Widok górnej części podstawy nogi masztu 1, 2009-10-09.

Ponieważ wnioski jakie tam podałem, w świetle nowych materiałów, budzić zaczęły moje wątpliwości co do ich słuszności,
postanowiłem w sposób pośredni określić, gdzie mogły się znajdować nogi masztu pierwszego.
Po kilku latach, dysponując nowoczesną techniką mogę to wykonać w sposób bardziej ogólny,
bowiem w stosunku do wszystkich nóg tego masztu i bardziej precyzyjnie, w porównaniu jak to uczyniłem wcześniej w części 04.08.

Rozpocząłem identyfikację od wykorzystania wyników uzyskanych w poprzednich częściach, części 11 i 12,
podczas określania miejsc upadku masztów anteny pierwszej, za pomocą systemów: Google Earth i GPS
oraz uzyskane w wyniku mojej działalności dokumentacyjnej, dane liczbowe. Posługując się danymi dotyczącymi położenia masztów
od drugiego do szóstego, uzyskanymi za pomocą systemu GPS, jakie dostarczył mi Pan Maciej Gędziorowski,
poprowadziłem wykorzystując system Google Earth linię poprzez środki fundamentów ich „nóg” pierwszych i drugich,
uzyskując informację o jej kierunku, czyli o azymucie ok. 211.17 stopni, co obrazuje rys.1.
Długość tej linii, na podstawie znanej odległości między masztami, przyjąłem wynoszącej ok. 384 m,
winna być zbliżona do odległości równej czterem odległościom między masztami 4x384 [m]=1538 [m].
Wynosiła 1534.63 m, tak więc różnica pomiędzy obliczoną i zmierzoną była równa [1536 -1534.63] m =  1.37 m.
Jest oczywiste, że na linii tej winny też być usytuowane środki fundamentów nóg pierwszej i drugiej nieistniejącego już masztu pierwszego.

Rys. 1 Linia poprowadzona przez środki fundamentów nóg 1 i 2 masztów od 2 do 6.

Zaznaczając w kierunku tej linii ok. 211 stopni, znaną odległość, ok. 384 m. między masztami drugim i trzecim, od nogi pierwszej masztu drugiego, co obrazuje rys. 2, uzyskałem informację, że w tym miejscu, rys. 3, winna się znajdować noga pierwsza masztu pierwszego.

Rys. 2 Odmierzona znana odległość: ok. 384 m., od nogi 1 masztu 2 do nogi 1 masztu 1, wzdłuż linii o azymucie 211.26 stopni.

Rys. 3 Oznaczone położenie nogi 1 masztu 1.

Podobnie, odmierzając, rys. 4, od nogi pierwszej masztu pierwszego, w kierunku ok. 211 stopni, ale o zwrocie przeciwnym, znany rozstaw nóg,
przyjmując, że równy ok. 24 m., mogłem określić położenie nogi drugiej masztu pierwszego, rys. 5.
W ten sposób odtworzone zostały w sposób analityczny położenia obu nóg, pierwszej i drugiej, nie istniejącego masztu pierwszego, rys. 6.

Rys. 4  Odmierzona odległość równa rozstawowi nóg 1 i 2.

Rys. 5 Oznaczone położenie nogi 2 masztu 1.

Rys. 6 Oznaczone położenia nóg: 1 i 2 masztu 1.

Natomiast odmierzając, rys. 7, od nogi drugiej masztu pierwszego, w kierunku ok. (211+90) = 301 stopni, rozstaw nóg równy ok. 24 m., 
oszacowałem położenie nogi czwartej masztu pierwszego, rys. 8.

Rys. 7 Odległość ok. 24 m,  odmierzona prostopadle do linii masztów, w której winna znajdować się noga 4 masztu 1.

Rys. 8 Oznaczone położenia nóg: 1, 2 i 4 masztu 1.

Ostatnia noga trzecia masztu pierwszego, winna się znajdować od jego nogi pierwszej w kierunku prostopadłym, określonym azymutem:
ok. (211 + 90)=301 stopni, w odległości równej rozstawowi nóg, czyli ok. 24 m, rys. 9. Jej położenie ilustruje obraz, rys. 10.

Rys. 9 Zaznaczona odległość ok. 24 m. od nogi 1 masztu 1, równa rozstawowi nóg.

Rys. 10 Oznaczone położenia nóg: 1, 2, 3 i 4 masztu 1.

Sprawdzianem prawidłowości analitycznego wyznaczenia usytuowania czterech nóg masztu pierwszego,
może być odległość pomiędzy nogami trzecią i czwartą, rys. 11. Odchyłka od przyjętego rozstawu nóg, równego 24 m,
jest stosunkowo mała, jest równa tylko (24 – 23.89) m = 0.11 m.

Rys. 11 Sprawdzian prawidłowości wyznaczenia usytuowania nóg masztu 1.

W ten sposób analitycznie określone zostały położenia wszystkich czterech nóg masztu pierwszego.
Widok tych obiektów na tle domków jednorodzinnych osiedla Latchorzew przedstawia rys. 11. Jest wyraźnie widoczne,
że fundament nogi czwartej powinien się znajdować dokładnie pod jednym z domków osiedla Latchorzew.
Dla oceny w jakim miejscu określona analitycznie jest oś masztu pierwszego, wykonałem konstrukcję pokazaną na rys. 12.
Widać z niej, że leży ona dokładnie na skraju drogi prowadzącej do osiedla.

Rys. 12 Położenie osi masztu 1 i jego nóg na tle osiedla Latchorzew.

Drugą formą sprawdzianu jest praktyczna zgodność: odległości i kierunków linii łączących osie, rys. 13, masztów drugiego i pierwszego.

Rys. 13 Linia łącząca osie masztów 1 i 2.

Dysponując "teoretycznymi" informacjami o usytuowaniu nóg drugiej i czwartej masztu pierwszego,
skonfrontowałem je z rzeczywistym położeniem „odkrytego” śladu nogi, której położenie dla upewnienia się,
wyznaczyłem metodą kroków skalowanych i ponownie sfotografowałem, fot. 4, w dniu 2011.04.17.

Fot. 4 Widok odsłoniętego fragmentu metalowej płyty podstawy nogi odnalezionej 2009.10.09, 2011.04.17.

Odległość śladu nogi masztu pierwszego określiłem w stosunku do dwóch obiektów.

W części 04.08, w stosunku do pierwszej strażnicy. Odległość ta określona metodą kroków skalowanych była równa ok. 180 m.
Ponieważ był to fundament nogi najbliższej, czyli drugiej, w stosunku do pierwszej strażnicy, więc oś masztu tego masztu winna się
znajdować dalej o połowę rozstawu nóg, czyli ok. 12 m. Jest to dokładnie wartość odległości, równa połowie odległości między masztami,
wynoszącej ok. (180 + 12) m. = 192 m. w której znajdują się strażnice. Tak więc dowodzi to, że odnaleziony ślad podstawy,
może być wg przyjętej konwencji fundamentem nogi drugiej.

Jak wspomniałem, dla upewnienia się, czy określone analitycznie położenie osi masztu pierwszego  znajduje się w rzeczywistości
przy ścieżce prowadzącej do osiedla Latchorzew, prostopadłej do drogi zwanej spacerową, równoległej do linii anten,
wykonałem dodatkowe pomiary. Udałem się  z wydrukiem rys. 12 w okolice odnalezionego śladu  podstawy
i pomierzyłem krokami skalowanymi odległość tego śladu od środka wspomnianej ścieżki prowadzącej do osiedla.
Odległość ta była równoważna ośmiu krokom podwójnym, czyli ok. 8x1.5 m = 12 m.
Natomiast określona z obrazu „analitycznego” była równa 11.73 m, rys. 14.

Rys. 14 Usytuowanie odnalezionego śladu od dróżki do osiedla Latchorzew.

Na podstawie tych pomiarów można było uznać, że odnaleziony ślad podstawy znajduje się  w oczekiwanej odległości, liczonej wzdłuż linii anten, dla nogi drugiej. Okazało się jednak, że usytuowanie tego elementu w kierunku prostopadłym do linii anten, określone analitycznie nie  było zgodne z rzeczywistym położeniem odnalezionego śladu podstawy, co jest widoczne na rys. 15.

Rys. 15 Usytuowanie odnalezionego śladu od ścieżki spacerowej.

Bowiem w rzeczywistości, rys. 15, odnaleziony ślad podstawy znajduje się, idąc od masztu drugiego, po lewej stronie drogi, nazywanej spacerową, w odległości ok. 7.5 m., natomiast wg obliczeń fundament nogi drugiej usytuowany był w odległości podobnej, ale liczonej w prawo od jej prawej krawędzi. Widać to wyraźnie na rys. 12. Różnica jest znaczna,  równa ok. kilkanaście metrów. Dlatego też byłem zmuszony wykonać dodatkowe analizy dla rozstrzygnięcia, które usytuowanie fundamentu nogi drugiej jest prawdziwe, czy obliczone, czy w postaci odnalezionego śladu. Wyniki tych dociekań będą opisane w następnym rozdziale.

Pomiary i wizualizację wykonano przy pomocy systemu Google Earth.

Ireneusz Dobiech przy współpracy Macieja Gędziorowskiego, lipiec 2011 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka