*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


17 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


17 - POMIARY USYT. OBIEKTÓW W POBLIŻU BUDYNKU NADAWCZEGO

Penetrując teren w pobliżu linii symetrii anteny, głównie wśród ruin po Budynku Nadawczym, ale nie tylko,
udało mi się odnaleźć kilka interesujących obiektów. Widok części z nich w postaci zdjęć już przedstawiłem (rozdział 06, od 06.01 do 06.05)
i w oparciu o nie sporządzałem odpowiednie szkice ich usytuowania, jak również wykorzystując kroki skalowane orientacyjne ich rozmiary.
Ilość odkrytych obiektów zwiększała się, w miarę wzrastania ilości moich wizyt w tym terenie.
 Zmieniały się również szkice ilustrujące ich rozmieszczenie. Jest to prawidłowość z której należy sobie zdawać sprawę,
gdyż wiedza o rzeczach nie znanych nie jest osiągana natychmiast. Często towarzyszą temu procesowi błędne interpretacje i niedokładności.

Obecnie, wydaje mi się, że odnalazłem już wszystkie obiekty godne uwagi w pobliżu linii symetrii anten w terenie ograniczonym
linią anten i fosą. Położenie wszystkich odnalezionych obiektów przedstawiłem  na  szkicu, rys. 1.

Rys. 1 Rysunek ilustrujący umiejscowienie odnalezionych obiektów w pobliżu linii symetrii anteny.

Znajdują się na nim w obszarze od linii anten aż do ulicy Radiowa brukowana, wymieniając  od lewej strony linii anteny,
następujące obiekty (ponieważ nie znam do czego służyły, nadałem im nazwy umowne):

-obiekt lewy, -podstawy cewek, -wsporniki przewodów duże i małe, -tzw. linia długa, -szczątki obiektu, który nazwałem dodatkowym,
z leżącym na jego ścianie -odłamem ściennym, -płaszczyzna betonowa łącząca się z -obiektem, który nazwałem piwnica
oraz -dwa kwadratowe betonowe występy, które nazwałem kwadratami.

Natomiast na skraju drogi Radiowa brukowana od strony ruin, znajduje się -pokrywa włazu podobna do kanalizacyjnej.
Po drugiej stronie tej drogi za ogrodzeniem odnalazłem, w większej odległości od linii anten, jeszcze dwa obiekty,
które nazwałem - fundamentami budynku i – fundamentami wsporników.
Zdjęcia wszystkich wymienionych obiektów pod nazwami umownymi wielokrotnie przedstawiałem w części 06.

Pragnąc skonfrontować w sposób obiektywny i uznany za wiarogodny, usytuowanie wymienionych obiektów,
poprosiłem Pana M. Gędziorowskiego o pomiar współrzędnych charakterystycznych punktów, najlepiej środkowych, obiektów znajdujących się
na terenie otwartym za pomocą systemu GPS. Wykonał takie pomiary w pierwszej kolejności w terenie,
gdzie znajdował się budynek nadawczy, ograniczonym przez linię masztów i drogą Radiowa brukowana w pobliżu linii symetrii,
a następnie na ogrodzonym terenie z nim sąsiadującym.

Pierwsza grupa pomiarów wykonanych w dniach 22.04. 2011 – 26.04.2011 roku, dotyczyła pięciu punktów, oznaczonych od 001 do 005.
Punkt 001 znajduje się na przecięciu linii symetrii z linią anten, 002 na poziomie ostatnich wysokich wsporników linii długiej,
003 na poziomie środka obiektu piwnica, 004 na poziomie środka obiektów kwadraty i 005 na poziomie pokrywy kanalizacyjnej
na skraju drogi Radiowej brukowanej.

Ich rozmieszczenie ilustrują:  rys. 2a na tle mapy Łosiowe Błota, na którym dla orientacji zamieściłem linię, poprowadzoną przez nogi 1 i 2
masztów 2,3,4,5 i 6 i rys. 2b, rys.2c na tle zdjęcia satelitarnego. W tworzeniu takich rysunków posługiwałem się programem Google Earth.

Rys. 2a Rozmieszczenie punktów pomiarowych i linii poprowadzonej przez nogi 1 i 2 masztów 2,3,4,5 i 6 na tle mapy Łosiowe Błota.

Rys. 2b Usytuowanie, oznaczonych miejsc pomiaru oraz nóg 1 i 2 masztów 5 i 6, na tle zdjęcia Google Earth
z zaznaczonym budynkiem Drukarni.

Rys. 2c Długość linii poprowadzonej przez nogi 1 i 2 masztów od 2 do 6 za pomocą systemu  Google Earth.

Natomiast określone odległości za pomocą systemu Google Earth, między punktami od 001 do 005, przedstawione są na rys. 3a - rys. 3d.

Rys. 3a Odległość pomiędzy punktami 001 i 002.

Rys. 3b Odległość pomiędzy punktami 002 i 003.

Rys. 3c Odległość pomiędzy punktami 003 i 004.

Rys. 3d Odległość pomiędzy punktami 004 i 005.

Obserwacja tych danych wskazuje, że punkty pomiarowe 001 – 004 znajdują się w linii o azymucie ok. 122 stopni.
Świadczy to, że linia ta jest w granicach błędu prostopadła do linii anten, o kierunku (122 + 90) stopni = 212 stopni.
Ponieważ punkt 001 znajduje się na linii symetrii anteny, środki  obiektów które reprezentują punkty 002, 003 i 004 również leżą
na linii symetrii. Natomiast punkt pomiarowy 005 nie znajduje się na linii symetrii. Jest odchylony od niej w lewo.
Tak więc pokrywa kanalizacyjna usytuowana na skraju drogi Radiowa brukowana, znajduje się wg
tego pomiaru nieco bliżej masztu piątego,
a więc i w stronę budynku elektrowni.

Dokonałem porównania odległości określonych za pomocą systemów GPS i Google Earth,
z tymi jakie dokonałem dużo wcześniej metodą kroków skalowanych.

Wyniki uzyskane za pomocą kroków skalowanych przestawia rys. 4. Oznaczyłem odpowiednie odległości zmierzone krokami skalowanymi
przykładowo indeksem k, np. odległość pomiędzy punktami 005 – 004 jako O54k. Są one równe: O21k - 25.6 m.; O32k - 11.0 m.;
O43k - 15.0 m.; O54k - 11.1 m. oraz O51k - 62.7 m.

Podobnie oznaczyłem odległości wyznaczone za pomocą systemów GPS i Google Earth indeksem s, przykładowo wielkość O54s
oznacza odległość pomiędzy punktami 005 – 004.  Do oszacowań przyjąłem wartości z rys. 5, odpowiednio równe: O21s - 27.9 m.;
O32s - 11.0 m.; O43s - 13.1 m.; O54s - 16.5 m.  oraz O51s - 68.3 m.  Są one zbliżone do wartości z  rys. 2a – 3d.

Rys. 4. Odległości pomiędzy punktami określone za pomocą kroków skalowanych.

Otrzymane wyniki pomiarów oboma sposobami dla punktów 001 - 005 w postaci graficznej, przestawia ryś. 5,
natomiast w postaci cyfrowej tabela.

Rys. 5 Ilustracja wyników pomiaru odległości pomiędzy punktami 001 – 005 uzyskanych:
za pomocą kroków skalowanych – zielone z lewej i systemów GPS i Google Earth - czerwone z prawej.

Tabela wyników uzyskanych za pomocą kroków i systemów GPS oraz Google Earth.

O54s - 16.5 m.  O54k - 11.1 m.

O43s - 13.1 m.  O43k - 15.0 m.

O32s - 11.0 m.  O32k - 11.0 m.

O21s - 27.9 m.  O21k - 25.6 m.

O51s - 68.3 m.  O51k - 62.7 m.

Maksymalna rozbieżność względna dotyczyła odległości O54 i była wyjątkowo duża, równa
O54 = [(O54s – O54k)/O54k]x100% = [(16.5 - 11.1)/11.1]x 100% = [540/11.1]% = 48%.
Być może odpowiedzialny za to był wyjątkowo trudno dostępny punkt ostatni 005 lub odczyt za pomocą systemu GPS był nie dokładny.

Biorąc pod uwagę, że: po pierwsze, wybór miejsc pomiaru w rzutach obiektów są prawdopodobnie różne w obu metodach;
po drugie dokładność metody GPS jest rzędu 3 m. a dokładność pomiaru krokami skalowanymi jest nie określona;
po trzecie wyniki uzyskane krokami skalowanymi, w warunkach, gdy z powodu roślinności i drzew obiekt do którego zmierzałem,
był na ogół nie widoczny, można uznać, że różnice wyników pomiarów otrzymanych za pomocą obu sposobów są usprawiedliwione.

Przypominam, że wielokrotne próby porównania wyników jakie uzyskałem metodą kroków skalowanych z wynikami jakie odczytać można
z dostępnych map, kończyły się niepowodzeniem. Bowiem z reguły, szerokość dróg była znacznie większa jak w rzeczywistości
co powodowało że wyniki były zawyżone.

W drugiej kolejności wykonane zostały 2011.05.28 pomiary rozmieszczenia obiektów znajdujących się również w okolicach
Budynku Nadawczego, ale rozdzielone drogą Radiowa brukowana, co ilustruje rys. 4. Pomiary w odpowiednich punktach oznaczone zostały,
jako: 005b – pokrywa włazu, fot. 1, znajdującego się na skraju drogi Radiowa brukowana od stronty nadajnika
(mogący być sprawdzianem pomiaru w punkcie 005, zapewniającego największą rozbieżność między pomiarami odległości O54
za pomocą kroków i systemów GPS i Gogle Earth.), 006 – środek fundamentu budynku, fot. 2, znajdującego się w pobliżu linii symetrii
za ogrodzeniem oraz punkt 007 oddalony od linii symetrii w stronę ulicy Radiowa asfaltowana –fundamenty wsporników,
być może masztu dodatkowego, fot. 3.

Fot. 1 Widok pokrywy włazu kanalizacyjnego na prawym skraju drogi Radiowa brukowana.

Fot. 2 Fundamenty budynku za drogą Radiowa brukowana.

Fot. 3 Fundamenty wsporników (być może masztu dodatkowego), za drogą Radiowa brukowana.

Usytuowanie punktów pomiarowych od 001 do 007 na tle terenu w pobliżu linii symetrii anteny przedstawia rys. 6.
Jest widoczne, że omawiany punkt 005 nie był określony dokładnie. Znajduje się nie na skraju drogi Radiowa brukowana, a na jej środku.
Natomiast punkt 006 położony jest w linii prostopadłej do linii symetrii anteny. Potwierdza to rys. 6 na którym znajdują się punkty od 001
do 006. Porównując parametry: prostej łączącej punkty 004 i 005b, rys. 7, odległość 13.67 m. i azymut 129.64 stopni,
z parametrami odległość 16.55 m. i azymut 133,83 stopni, prostej poprzednio określonej, rys. 3d,  pomiędzy punktami 004 i 005,
widzimy zasadnicze różnice. Odległość różni się o (16.55 – 13.67)m = 2.88 m., azymut o (133.83 - 129.64)m = 4.16 stopni.
Odległość 13.67 m. jest bliższa określonej za pomocą kroków skalowanych 11.1 m. Powoduje to również zmianę parametrów prostej
łączącej punkty początkowy 001 i końcowy przed drogą Radiowa brukowana 005b. Jej parametry, rys. 8, są równe: odległość 64.76 m.,
azymut 125.28 stopni. Odległość O5b1s = 64.76 m. jest bliższa odległości  O51k = 62.7 m.

Rys. 6 Usytuowanie punktów pomiarowych od 001 do 007.

Rys. 7 Parametry prostej łączącej punkty 004 i 005b.

Rys. 8 Parametry prostej łączącej początkowy punkt 001 i końcowy przed drogą Radiowa brukowana 005b.

Pozostają do określenia położenia punktów 006 i 007, rys. 4, za drogą Radiowa brukowana. Punkt 006 oznaczający środek fundamentu budynku
za drogą Radiowa brukowana, określa prosta poprowadzona  do punktu 005b. Jej parametry, rys. 9, są równe: odległość 20.10 m.  m.
i azymut 136.01 stopni.

Rys. 9 Parametry prostej od punktu 005b do punktu 006.

Punkt 007 oznaczający środek kwadratu utworzonego z czterech nóg masztu dodatkowego, nazwanych fundamentami wsporników, rys. 4,
oddalony jest dosyć znacznie od linii symetrii w kierunku drogi Radiowa brukowana, rys. 10.
Prosta łącząca ten punkt z punktem 006 biegnie prawie równolegle do wspomnianej drogi.

Rys. 10 Parametry prostej od punktu 006 do 007.

Punkt 007 odległy jest od krawędzi drogi Radiowa brukowana, rys. 11, o odległość 15.54 m. i azymucie 319.78 stopni.

Rys. 11 Oddalenie punktu 007 od skraju drogi Radiowa brukowana.

Rys. 12 Ilustracja graficzna końcowych wyników pomiarów krokowych i GPS -Google Earth.

Na zakończenie pragnę zauważyć, że szkice jakie zamieściłem są obrazami poglądowymi i nie zawsze zachowane są
proporcje rozmieszczenia poszczególnych znajdujących się na nich obiektów.

Wizualizację i pomiary parametrów długości prostych pomiędzy punktami, wykonano za pomocą programu Google Earth.

Ireneusz Dobiech przy współpracy Macieja Gędziorowskiego, wrzesień 2011 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka