*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


12 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


12 - ODNALEZIENIE MIEJSC UPADKU TRAWERSÓW MASZTÓW 2, 3 i 4

Przypomnę, że  w części 11 przeanalizowane zostały wyniki pomiarów otrzymanych za pomocą systemu GPS dla masztu piątego i wyciągnięte,
oprócz odnalezienia miejsca upadku jego trawersu,  pewne wnioski i sugestie.
Było zastanawiające, że przyjmując iż maszt upada w całości, odległość miejsca upadku trawersu w postaci dołu, była względem osi masztu,
określonej jako punkt środkowy między fundamentami nóg masztu, mniejsza od jego wysokości.
Poczyniłem dla wyjaśnienia tej rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami i rzeczywistością sugestię, że maszt upada w całości,
ale jego nogi przeciwne do nóg zniszczonych wybuchowo są, albo rozrywane na pewnej wysokości, względnie zaginane,
co powoduje skrócenie upadającego masztu.

Pozostawiając ten problem na razie na boku, przystąpię do prezentowania materiałów otrzymanych od Pana Macieja Gędziorowskiego,
ilustrujących usytuowanie elementów znajdujących się w pobliżu 
pozostałych masztów anteny  pierwszej: drugiego, trzeciego i czwartego,
jakie uzyskał za pomocą systemu GPS. Pomiary uzyskane zostały 2011.02.22 i zaprezentowane na tle mapy Łosiowe Błota
i zdjęcia lotniczego, z użyciem pliku Google Earth.

W przesłanej mi kolejnej wiadomości Pan Maciej Gędziorowski napisał:
"Byłem dzisiaj w lesie i znalazłem miejsca upadków trawersów masztów 2, 3 i 4.
Maszt 2:
Dół wypełniony gałęziami. Nie chciałem ich rozgarniać, by sprawdzić dokładnie, ale to jedyne zagłębienie w okolicy.
Maszt 3:
Bardzo duży okrągły krater, wypełniony wodą. Ze środka sterczą pogięte kątowniki. Miejsce również przeszukane wykrywaczem metalu.
W drodze do masztu 2 trafiłem na zapory ppanc, ale nie wiem czy mają one jakiś związek z radiostacją.
Maszt 4:
Obszar zalany wodą o głębokości ok. 40cm i skuty lodem 10cm. Można po nim (na szczęście) chodzić.
Znalazłem wystające z lodu dwa kątowniki stalowe. Uważam, że jest to najbardziej obiecujące miejsce.
Sądzę, że pod wodą, w mule mogą być zagrzebane elementy masztu".

Załączył wspomniany plik pod nazwą 22 lutego.kmz oraz kilka ciekawych zdjęć, które przytaczam, fot. 1a – fot. 1e.
Wyprawę tą można traktować jako rekonesansową, rozpoznawczą, dlatego nie załączam pliku 22 lutego.kmz.

Fot. 1a Maszt 2.jpg, 2011.02.22 Widok śladu zagłębienia powstałego po prawdopodobnym upadku trawersu masztu drugiego.

Fot. 1b Maszt 3.jpg, 2011.02.22 Widok zagłębienia powstałego po prawdopodobnym upadku trawersu masztu trzeciego z wystającymi z lodu żelaznymi elementami.

Fot. 1c Maszt 4 - Widok stalowych kątowników wystających z lodu w miejscu upadku trawersu masztu czwartego.

Fot. 1d Maszt 4 - Widok przerębla wykonanego do sondowania grubości lodu i głębokości wody.

Fot. 1e Zapora p. panc

Następny materiał przesłał mi Pan Maciej Gędziorowski 2011.02.25 w postaci pliku Gogle Earth Babice.kmz z którego sporządziłem kopię.
Kopia, rys. 1, przedstawia położenie odnalezionych obiektów w okolicy masztów drugiego, trzeciego i czwartego na tle mapy i zdjęcia lotniczego.

Rys. 1 Położenie odnalezionych obiektów w okolicy masztów 2, 3, 4 i 5 na tle mapy i zdjęcia lotniczego.

Wykorzystam kopie z tego pliku, podobnie jak to uczyniłem dla masztu piątego, do analizy czy mój pogląd, tłumaczący dlaczego odległość
leżącego masztu jest zawsze mniejsza od masztu stojącego oraz zbliżona do uśrednionej wartości zmierzonej odległości od fundamentów:
nóg wybuchowo zniszczonych i zmierzonych od nóg  przeciwnych. Jest to w istocie rzeczy punkt, w którym winna się znajdować oś masztu.

Kopię z odcinkiem łączącym współrzędne dołu i oś masztu drugiego oraz wyniki pomiarów jego długości i azymutu przedstawia rys. 2a.

Rys. 2a Długość odcinka łączącego dół z współrzędną osi masztu 2.

Ma on długość 112.85 m  i kierunek 302.46 stopni. Natomiast odcinek pomiędzy dołem i nogami pierwszą i drugą tego masztu,
rys. 2b, ma długość 125.72 m i kierunek 302.68 stopni, a odcinek względem nóg trzeciej i czwartej, rys. 2c, długość 100.19 m
i kierunek 302.44 stopni.

Rys. 2b Długość odcinka łączącego dół z prostą na poziomie nóg 1 i 2 masztu 2.

Rys. 2c Długość odcinka łączącego dół z prostą na poziomie nóg 3 i 4 masztu 2.

Postępując podobnie jak w przypadku masztu piątego, średnia odległość dla odległości maksymalnej 125.72 m i minimalnej 100.19 m,
równa (125.72 + 100.19) m/2 =225.91 m/2 = 112.95 m, winna być zbliżona do odległości średniej z rys. 1a, wynoszącej 112.85 m,
co ma miejsce. Tak więc jest to sytuacja podobna do tej rozpatrzonej w części 11 dla masztu piątego.

Przyjmując, za słuszną sugestię jaką tam poczyniłem, wysokość masztu winna się zmniejszyć o (126.5  – 100.19) m = 26.31 m,
a długość leżącego masztu względem poziomu nóg pierwszej i drugiej tego masztu, po przyjęciu uczynionej sugestii byłaby równa
(100.19 + 24) m = 124,19 m. Jest to wartość bardzo bliska zmierzonej, biorąc pod uwagę dokładność pomiaru przyrządu GPS równą trzy metry.
Tak więc otrzymana odległość dołu od osi masztu równa 112.88 m przy takiej hipotezie byłaby prawdziwa. Maszt rzeczywiście upada w całości,
ale skrócony o pewien odcinek, spowodowany albo złamaniem nóg nie zniszczonych wybuchowo, względnie ich wygięciem.

Podobne oszacowania, wykorzystując rys. 3a – rys. 3c, wykonałem dla masztu trzeciego oraz masztu czwartego, rys. 4a – rys. 4c.

Rys. 3a Długość odcinka łączącego dół z współrzędną osi masztu 3.

Rys. 3b Długość odcinka łączącego dół z prostą na poziomie nóg 1 i 2 masztu 3.

Rys. 3c Długość odcinka łączącego dół z prostą na poziomie nóg 3 i 4 masztu 3.

Dla masztu trzeciego odpowiednie wielkości wynoszą: zmierzona odległość dołu od osi masztu 113.21 m, wartość skrócenia masztu
(126. – 102.37) m =23.63 m, wartość uśredniona (125.84 + 102.37)m/2 = 114.10 m.

Rys. 4a Długość odcinka łączącego dół z współrzędną osi masztu 4.

Rys. 4b Długość odcinka łączącego dół z prostą na poziomie nóg 1 i 2 masztu 4.

Rys. 4c Długość odcinka łączącego dół z prostą na poziomie nóg 3 i 4 masztu 4.

Dla masztu czwartego odpowiednie wielkości są równe: zmierzona odległość dołu od osi masztu 114.01 m, wartość skrócenia masztu
(126. – 100.82) m =25.18 m, wartość uśredniona (128.72 + 100.82)m/2 = 115.71 m.
Obliczone wartości dla wszystkich masztów są bardzo bliskie oczekiwanym. Tak więc dzięki wykorzystaniu systemu GPS,
poznaliśmy nie tylko usytuowanie dołów po upadku trawersów, ale również bardzo prawdopodobne wytłumaczenie rozbieżności
pomiędzy długością masztu leżącego i stojącego.

Obserwując odpowiednie pliki Google Earth zauważyłem z wielką radością, że widoczne są na nim fundamenty nogi pierwszej masztu trzeciego.
Dlatego też poczyniłem próbę skonfrontowania wskazań obu systemów: GPS i Google Earth.
Odpowiedni obraz na którym jest widok fundamentu nogi pierwszej masztu trzeciego w Pliku Gogle Earth przedstawia rys. 5a.

Rys. 5a Widok fundamentu nogi 1 masztu 3 w Pliku Gogle Earth.

Natomiast  zaznaczony środek  fundamentu tej nogi i położenia wskazanego przez system GPS przedstawia rys. 5b.
Jest widoczna rozbieżność wskazań obu systemów.

Rys. 5b Widok wskazań położenia nogi 1 masztu 3 wg GPS i Googla Earth.

Przed porównaniem wskazań musiałem poznać w jak sposób Pan Maciej Gędziorowski dokonywał położenia tej nogi urządzeniem GPS.
Na moje zapytanie otrzymałem wyczerpującą odpowiedź:

"Położenie każdej z nóg mierzyłem w ten sam sposób. Tj. wchodziłem na fundament,
GPS trzymałem nad geometrycznym środkiem postumentu na wysokości moich oczu.
Pomiar z zastosowaniem opcji uśredniania, ze 100 pomiarów (ok. 1 pomiar na sekundę)”.

Wynika z niej, że oba pomiary dokonane zostały w taki sam sposób, czyli można oba wyniki porównać.
Wykorzystując Plik Gogle Earth dokonałem pomiaru rozbieżności wskazań obu systemów, co przedstawia rys. 5c.
Rozbieżność pomiędzy oboma pomiarami wynosi 2.39 m. Jest to wartość mieszcząca się w dokładności wskazań przyrządu
jakim posługiwał się Pan Maciej Gędziorowski.

Rys. 5c Rozbieżność wskazań położenia nogi 1 masztu 3 wg. GPS i Google Earth.

Zadałem pytanie Panu Maciejowi Gędziorowskiemu, który wynik jest bardziej wiarogodny. Otrzymałem następującą odpowiedź:
"Pytał się Pan również o to, które dane są bardziej wiarygodne: z Google Earth czy GPS. Jedno jak i drugie źródło jest obarczone błędami.
Ja uznaję odczyt z GPS. Wynika to z tego, że GPS można stosować profesjonalnie (np. w urzędowych pomiarach geodezyjnych),
a Google Earth - nie."

P.S. Publikując szczegóły położenia miejsc upadków trawersów liczymy się z tym, iż mogą one być spenetrowane.
Dlatego mamy gorącą prośbę o przesłanie zdjęć odnalezionych tam obiektów. W zależności od życzenia Internauty
zostaną one zamieszczone na Stronie, z podaniem danych osobowych lub bez. Taki bowiem był cel naszych poczynań.

Wizualizację i pomiary odległości wykonano korzystając z programu GOOGLE EARTH

Ireneusz Dobiech przy współpracy Macieja Gędziorowskiego, marzec 2011 (zamieszczony kwiecień 2011)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka