*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


09 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


09 OKREŚLENIE KIERUNKU UPADKU MASZTU SIÓDMEGO

W częściach 7 i 8 podjąłem wysiłki dla określenia daty wykonania zdjęcia lotniczego okolic Nadajnika.
W części 7 praktycznie ograniczyłem się do badania, czy widoczne na nim maszty: maszt piąty i dodatkowy, są masztami stojącymi
czy też leżącymi. Zakładając, że są to maszty stojące, a na zdjęciu widoczne są jedynie ich cienie, winny one być skierowane w tą samą stronę.
Co nie miało miejsca. Tak więc było uzasadnione przyjęcie, że są to maszty leżące. Jednak  było zastanawiające, czy tak potężne elementy
o wysokości równej wieży Bazyliki Jasnogórskiej w Częstochowie, mogły upaść zachowując swoją wysokość, co stwierdziłem miało miejsce.
Tak więc, jedynym pośrednim dowodem potwierdzającym słuszność tego założenia, było zbadanie, czy w oczekiwanym miejscu upadku
trawersu masztu znajdują się jakieś ślady jego upadku. Jednak miejsce to dla masztu piątego  praktycznie, z powodu zwartego drzewostanu
na terenie gdzie mogło to nastąpić, było  dla mnie nie możliwe do wyznaczenia. Dlatego też na podstawie przyjęcia, że maszty: piąty i szósty,
znajdujące się w okolicach Nadajnika, położyły się podobnie, a więc tak, aby nie tarasowały dróg biegnących równolegle do linii anteny, rys. 1,
spodziewałem się, że miejsce upadku trawersu uda się wyznaczyć dla masztu szóstego, teren w okolicy którego był łatwiej dostępny.
W rozdziale 8 potwierdziłem słuszność przyjętego założenia i odnalazłem spodziewane szczątki trawersu masztu szóstego
w odległości równej wysokości masztu.

Rys. 1 Przyjęta kolejność wykonywania zdjęć.

Jednak nurtowała mnie myśl, w jakim kierunku „położyły” się pozostałe maszty anteny drugiej,
znajdujące się za asfaltowaną ulicą Radiową, rys. 2.

Rys. 2 Fragment mapy z zaznaczonymi masztami i budynkiem nadajnika BN.

Teren, gdzie one się znajdują, jak wielokrotnie wspominałem, jest w miarę oddalania się od tej ulicy, coraz bardziej trudno dostępny.
Dlatego też ograniczyłem się w pierwszej kolejności do penetracji otoczenia masztu siódmego i ósmego.
Muszę zaznaczyć, iż penetracja i zorientowanie konfiguracji fundamentów nóg masztu ósmego były wyjątkowo trudne i nie udało mi się
ich w całości dokonać. Dysponuję jedynie ich zdjęciami. Dlatego jestem zmuszony penetrację otoczenia ósmego i ewentualnie pozostałych
masztów, pod kątem identyfikacji nóg tych masztów, odłożyć, lub zaniechać. Jednak wykorzystam zdjęcia jakie wykonałem dla masztu ósmego.

Natomiast udało mi się, mimo trudności, uzyskać zdjęcia dokumentujące usytuowanie fundamentów nóg masztu siódmego.
Spodziewałem się, że maszty te położone zostały raczej w kierunku wschodnim. Przemawiały za tym dwa względy.
Pierwszy wynikał z faktu, iż zdjęcia fundamentu nogi pierwszej tego masztu, jakie wykonałem dużo wcześniej w  2007.10.01, fot. 1a – fot. 1c
i 2007.11.28, fot. 2a – fot. 2b miały cechy wybuchowego zniszczenia.

Fot. 1a Fundament 1 nogi masztu 7, widok z boku, cały, 2007.10.01.

Fot. 1b Widok górnej części fundamentu 1 nogi masztu 7, 2007.10.01.

Fot. 1c Widok z góry fundamentu 1 nogi masztu 7, 2007.10.01.

Fot. 2a Widok fundamentu nogi 1 masztu 7, 2007.11.28.

Fot. 2b Widok górnej części fundamentu nogi 1 masztu 7, 2007.11.28.

Natomiast zdjęcie wykonane 2007.11.28, fot. 2c, fundamentu nogi trzeciej tego masztu, dokumentuje, że takich cech jej fundament
nie posiadał. Drugi mniej istotny wzgląd wynikał z faktu, iż nie było drogi w pobliżu masztu, której zatarasowanie byłoby uciążliwe.

Fot. 2c Fundament nogi 3 masztu 7, 2007.11.28.

Zastosowałem metodę jaką wykorzystywałem wcześniej, a zdjęcia podstaw nóg wykonywałem w konwencji podobnej jak dla masztów
piątego i szóstego. W niniejszej części przedstawię zdjęcia, które wykonałem 2010.09.21 dla masztu siódmego.
Jednak ograniczyłem się do zamieszczenia jedynie zdjęć wykonanych z jednego kierunku, zachodniego.
W przyjętej konwencji, jeśli przyjmiemy, że maszt siódmy położył się w tym samym kierunku jak maszt szósty,
fragmenty metalowe nóg zniszczonych wybuchowo winny być nogami trzecimi i czwartymi.
Jeśli natomiast założymy, że w przeciwnym, zniszczone wybuchowo winny być fragmenty metalowe podstaw nóg pierwszej i drugiej.

Fot. 3a Widok górnej części podstawy nogi 1 masztu 7, od zachodu.

Fot. 3b Widok górnej części podstawy nogi 2 masztu 7, od zachodu.

Jak widać, wybuchowo zniszczone zostały metalowe fragmenty nóg masztu siódmego pierwszej i drugiej, fot. 3a i fot.3b,
czyli przeciwne do zniszczonych wybuchowo nóg dla masztów piątego i szóstego. Tak jak to miejsce w poprzednich masztach,
metalowe fragmenty nóg trzeciej i czwartej nie zostały zniszczone wybuchowo, a obcięte palnikiem.
Ich widok przedstawiają kolejne zdjęcia, fot. 4a – fot. 4f.

Fot. 4a Widok nogi 3 masztu 7 od zachodu.

Fot. 4b Widok nogi 4 masztu 7 od zachodu.

Fot. 4c Widok nogi 3 masztu 7 od wschodu.

Fot. 4d Widok nogi 4 masztu 7 od wschodu.

Fot. 4e Widok górnej części nogi 4 masztu 7.

Fot. 4 f Widok z góry fragmentu nogi 4 masztu 7.

Dodatkowo dla większej przejrzystości przedstawiam również zdjęcia metalowych fragmentów nóg pierwszej i drugiej
zniszczonych wybuchowo, wykonane nie z boku, a z góry.

Fot. 5a Noga 1 masztu 7 widok z góry, zachód.

Fot. 5b Noga 1 masztu 7 widok z góry, wschód.

Fot. 5c Noga 2 masztu 7 widok z góry, zachód.

Fot. 5d Noga 2 masztu 7 widok z góry, wschód.

Fot. 5e Noga 2 masztu 7 z góry, fragment.

Przytoczone zdjęcia świadczą, że wybuchowo zniszczone zostały metalowe fragmenty nóg masztu siódmego pierwsza i druga,
czyli przeciwne do zniszczonych wybuchowo nóg dla masztów piątego i szóstego. Tak więc jak oczekiwałem,
maszt siódmy, będący pierwszym masztem za asfaltową ulicą Radiową, „położony” został metodą wybuchową przez saperów niemieckich
w kierunku wschodnim.

P.S.

Wykorzystałem swój pobyt w okolicy masztu siódmego i wykonałem również 2010.09.21 zdjęcia podstawy cewki siódmej i jej odciągów.
Podobne zdjęcia, jednak bardziej wyraźne wykonałem już w 2007 roku, które również zamieszczam.

Fot. 6a Widok podstawy cewki 7 na skos w kierunku północnego wschodu.

Fot. 6b Odciągi cewki 7 widziane od strony podstawy cewki 7.

Fot. 6c Widok lewego odciągu podstawy cewki 7 od jej strony.

Fot. 6d Widok prawego odciągu podstawy cewki 7 od jej strony.

Fot. 7 Podstawa cewki 7 widok od strony ścieżki, 2007.10.01.

Fot. 8a Widok podstawy cewki 7 i dwóch fundamentów jej odciągów, 2007.11.28.

Fot. 8b Odciąg cewki masztu 7, 2007.11.28.

 Ireneusz Dobiech, styczeń 2011.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka