*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


08 - NADAJNIK W BABICACH

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


08 - ZDJĘCIA FUNDAMENTÓW NÓG MASZTU SZÓSTEGO
POD KATEM OKREŚLENIA MIEJSCA JEGO UPADKU

Zdjęcia jakie zamieściłem w części 07 dla masztu piątego potwierdzają, że wybuchowo zniszczone były,
zgodnie z przyjętą w poprzedniej części kolejnością wykonywania zdjęć, rys. 5, tylko nogi trzecia i czwarta,
na szkicu dwie górne, natomiast pierwsza i druga zostały odcięte palnikiem.

Rys. 5 część 07 Kolejność wykonywania zdjęć.

Dlatego też zgodnie z argumentacją jaką podałem w wspomnianej części, maszt piąty powinien się położyć na zachód.
Napisałem: przyjmując, że maszt zniszczony wybuchowo w podany sposób, upadając nie doznał dodatkowych uszkodzeń,
jego część poprzeczna winna upaść w odległości zbliżonej do 126.5 m. Ponieważ teren wokół masztu piątego jest gęsto zadrzewiony,
nie mogłem dokonać odmierzenia spodziewanej odległości w odpowiednim kierunku dla masztu piątego.
Spodziewałem się, że idąc równoległą do kierunku upadku masztu szóstego ścieżką, uda mi się odmierzyć tę odległość za pomocą
„kroków skalowanych” dla tego masztu.

Mapa: Ilustracja ścieżki biegnącej na zachód

W związku z tym byłem zmuszony upewnić się, czy zdjęcia jego fundamentów nóg posiadały podobną
jak masztu piątego prawidłowość. Zdjęcia górnych powierzchni nóg masztu szóstego przedstawiają  fot. 1 – fot. 8.

Fot. 1 Noga 1 masztu 6 od wschodu

Fot. 2 Noga 1 masztu 6 od zachodu

Fot. 3 Noga 2 masztu 6 od wschodu

Fot. 4 Noga 2 masztu 6 od zachodu

Fot. 5 Noga 3 masztu 6 od wschodu

Fot. 6 Noga 3 masztu 6 od zachodu

Fot. 7 Noga 4 masztu 6 od wschodu

Fot. 8 Noga 4 masztu 6 od wschodu zbliżenie

Ponieważ teren utrudniał wykonanie zdjęć fundamentu czwartej nogi od zachodu,
wykonałem je w kierunku północy fot. 9 i z „góry” w kierunku południowo zachodnim fot. 10.

Fot. 9 Noga 4 masztu 6 od północy

Fot. 10 Noga 4 masztu 6 widziana z góry w kierunku południowo zachodniego

Dla potwierdzenia, że fundament nogi pierwszej nie został zniszczony wybuchowo, wykonałem zdjęcie fot. 11 na którym widać,
podobnie jak w przypadku nogi masztu piątego, wyraźny ślad cięcia palnikiem.

Fot. 11 Noga 1 masztu 6 góra cięcie palnikiem

Zdjęcia te potwierdziły to, co zaobserwowałem dla masztu piątego. Zniszczone wybuchowo zostały nogi trzecia i czwarta,
czyli maszt szósty winien położyć się również na zachód. Ucieszyło mnie to, gdyż mogłem podjąć poszukiwania śladów
ewentualnych szczątków trawersu masztu szóstego lub innych jego elementów np. izolatorów, w terenie bardziej dogodnym
do jego penetracji i oszacowania odległości jego upadku, idąc wzdłuż równoległej drogi do kierunku przypuszczalnego jego upadku.

Po odliczeniu 80 „kroków skalowanych” wzdłuż równoległej ścieżki skierowanej na zachód, czyli odległości 84x1.5 m = 126 m,
po niezbyt długich poszukiwaniach, odnalazłem zagłębienie w postaci „leja” jaki się tworzy przy upadku bomby,
o średnicy ok. 5 metrów i głębokości ok. 2 - 3 m, ze szczątkami nie izolatorów, a wbitych głęboko metalowych elementów
prawdopodobnie trawersu znajdującego się na szczycie masztu. Odnalezione szczątki w zagłębieniu pokazują fot. 12 - fot. 15.

Fot. 12 Wystające szczątki masztu 6 na dnie głębokiego dołu

Fot. 13 Szczątki masztu 6 na dnie zagłębienia

Fot. 14 Szczątki masztu 6 na dnie zagłębienia

Fot. 15 Szczątki masztu 6 na dnie zagłębienia

Tak więc przyjęcie, że maszt wysadzony w podany sposób, upadając nie doznał uszkodzeń i zachował swoją długość,
jest prawie na pewno słuszne. Wynika stąd wniosek, że maszt na zdjęciu lotniczym, jaki zamieściłem na „mojej” stronie,
fot.4 część 04.08 lub fot. 1część 05.06, nie jest masztem stojącym, a jest z dużym prawdopodobieństwem masztem leżącym,
po odpowiednim jego wybuchowym zniszczeniu i nie jest to zdjęcie wykonane przed 1945 rokiem.

Ireneusz Dobiech, grudzień 2010 (napisane w październiku 2010 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka