*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


06 - NADAJNIK W BABICACH (4)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


06 - ŚLADY PO BUDYNKU NADAWCZYM I OTOCZENIU NADAJNIKA (4).

 06.04. ZDJĘCIA OBIEKTU NAZWANEGO „PIWNICĄ” LUB „TYLNYM”.

O obiekcie, wyjątkowo ciekawym, wspominałem już wcześniej. Mógł się on znajdować w obrysie Budynku Nadawczego.
Jego położenie przedstawiłem na szkicach, rys. 1 i rys. 3,  część 06.03. Jest obecnie całkowicie pogrążony w gruncie.
Prawdopodobnie składał się z trzech komór, jednak trzecia uległa częściowemu zniszczeniu. Został po niej tylko fragment jednej ściany
od strony linii anten i znajdujące się w jej obrysie kilka fragmentów po zniszczonych, prawdopodobnie w wyniku niszczycielskiej działalności
saperów niemieckich, pozostałych jej ścian. Widok tej zniszczonej trzeciej komory przedstawia zdjęcie fot. 1.

Fot. 1 Widok na skos od masztu 5 i dróżki, obiektu tylnego częściowo zburzonego, 2007.09.23.

Budowa obiektu „piwnica” jest skomplikowana, a przez to intrygująca. Posiada dużo otworów o różnych kształtach
i umieszczonych w rozmaitych miejscach, co starałem się pokazać na zdjęciach. Dla ułatwienia co przedstawiają zdjęcia jakie zamieszczę,
wykonałem i przedstawiłem, powiększony komputerowy obraz obiektu nazwanego „piwnicą” lub „tylnym”, przedstawiony na rys. 1.

Rys. 1 Powiększony obraz komputerowy obiektu nazwanego „piwnicą” lub „tylnym”,
w górnej części zdjęcia widoczny jest opisany wcześniej fragment obiektu „dodatkowego”.

Dokumentację fotograficzną tego obiektu wykonywałem kilkakrotnie. Pierwszy raz jesienią w dniach 2007.09.22 i 2007.09.23,
kiedy roślinność była jeszcze w rozkwicie, przez co fragmenty obiektu były  przez nią przysłonięte.
Dlatego wykonałem dodatkowo zdjęcia „piwnicy” w scenerii zimowej 2007.11.28.

W pierwszej kolejności przytoczę zdjęcia jakie wykonałem w drugim dniu pierwszej sesji 2007.09.23.
Wykonywałem zdjęcia te z pełną świadomością, co i jak należy zarejestrować.

Są to zdjęcia oznaczone symbolami od fot. 2 do fot. 13, za wyjątkiem pokazanego już wcześniej zdjęcia fot. 1

Fot. 2 Widok od strony drogi komory pierwszej i drugiej, licząc od masztu 5, 2007.09.23.

Fot. 3 Widok od strony drogi komory pierwszej i drugiej, licząc od masztu 5, 2007.09.23.

Fot. 4 Widok od strony drogi komory pierwszej i drugiej, licząc od masztu 5, 2007.09.23.

Fot. 5 Widok od strony drogi komory pierwszej i drugiej, licząc od masztu 5, 2007.09.23.

Fot. 6 Widok od strony drogi, ściany pomiędzy komorami pierwszą i drugą, 2007.09.23.

Fot. 7 Widok od strony dróżki, czyli linii anten, pierwszej komory, 2007.09.23.

Fot. 8 Widok od strony dróżki, czyli linii anten, pierwszej komory, 2007.09.23.

Fot. 9 Widok od dróżki narożnej części pierwszej komory, 2007.09.23.

Fot. 10 Widok od strony masztu 5, pierwszej i drugiej komory, 2007.09.23.

Fot. 11 Widok z góry od strony dróżki narożnika komory pierwszej, 2007.09.23.

Fot. 12 Widok w zbliżeniu z góry od strony dróżki, rowka w drugiej komorze, 2007.09.23.

Fot. 13 Widok górnych otworów w ścianie tylnej pierwszej komory, 2007.09.23.

Szczególnie intrygujący jest, znajdujący się w pierwszej komorze, licząc od strony masztu piątego, podłużny prostokątny otwór, rys. 1,
zaznaczony w dolnej jej części, o długości na całą szerokość ściany od strony masztu piątego, czyli ogrodzonego terenu wojskowego,
na którym znajdował się Budynek Elektrowni. Otwór ten jest najniżej położony, obecnie znacznie poniżej poziomu gruntu.
Pokazany jest na zdjęciu fot. 14.

Fot. 14 Widok tylnej ściany pierwszej komory piwnicy od strony ściany środkowej,
z widoczną u dołu prostokątną szczeliną na całej szerokości ściany, 2007.09.22.

Być może obiekt ten był jakąś rozdzielnią elektryczną, do której dochodziły właśnie przez ten otwór kable zasilania.
Oprócz tego otworu znajdują się w pozostałych ścianach tej komory inne otwory, dosyć liczne, ale rozmieszczone chaotycznie,
nie regularnie, pokazane na kolejnych zdjęciach od fot. 14 do fot. 18. Mam ich rozmiary i opis usytuowania w swoich notatkach.
Nie zamieszczam ich, aby nie zanudzić czytających moje opisy.

Fot. 15 Widok od strony środkowej ściany prawego rogu pierwszej komory piwnicy, 2007.09.22.

Fot. 16 Widok z góry od strony dróżki, rowka w drugiej komorze, 2007.09.22.

Fot. 17 Widok górnych otworów w ścianie tylnej pierwszej komory, 2007.09.22.

Fot. 18 Widok  od strony środkowej ścianki lewego rogu pierwszej komory, 2007.09.22.

Druga komora jest jeszcze bardziej intrygująca, posiada w ścianie od strony anten, u góry z lewej strony, patrząc od brukowanej drogi,
kanał, który przedstawiają kolejne zdjęcia od fot. 19 do fot. 21, biegnący w stronę linii anten, ze śladem rury wodociągowej.

Fot. 19 Widok od strony brukowanej drogi, kanału biegnącego w stronę linii anten i rury wodociągowej,
w prawej komorze piwnicy (oznaczonej w tekście jako druga), 2007.09.22.

Fot. 20 Zbliżenie wnęki z rurą wodociągową w prawej piwnicy (oznaczonej w tekście jako druga), widok od brukowanej drogi, 2007.09.22.

Fot. 21 Widok wlotu kanału i rury wodociągowej w drugiej komorze piwnicy od strony brukowanej drogi, 2007.09.22.

Następnie obok kanału z rurą wodociągową znajdują się: pionowa niezbyt głęboka wnęka i podłużne, znajdujące się w górnej części komory,
gniazdo z otworami o stosunkowo dużej średnicy ok. 11 mm, pokazane na kolejnym zdjęciu fot. 22, będącymi początkiem kanałów idących
w kierunku anteny. Kanały te zgrupowane są w dwóch rzędach po osiem w jednym rzędzie, czyli w sumie szesnaście.
Z takiej ilości tych kanałów, równej ilości przewodów na szczytach masztów, można wysnuć ostrożny wniosek, że w tych kanałach
umieszczone były kable doprowadzające energię elektryczną z alternatorów do tych przewodów.
Kilka zdjęć tych pakietów rur pokazują kolejne zdjęcia, od fot. 22 do fot. 25.

Fot. 22 Widok 16 rur w prawej komorze piwnicy (oznaczonej w tekście jako druga),
od strony brukowanej drogi, na tle przymiaru, 2007.09.22.

Fot. 23 Widok lewego naroża komory piwnicy prawej (oznaczonej w tekście jako druga),
od strony na skos względem brukowanej drogi, 2007.09.22.

Fot. 24 Widok w zbliżeniu od strony ulicy brukowanej, prawej części stalowych rur o średnicy 11 mm
w środkowej komorze piwnicy (oznaczonej w tekście jako druga), 2007.09.22.

Fot. 25 Widok w zbliżeniu od strony ulicy brukowanej, lewej części stalowych rur o średnicy 11 mm
w środkowej komorze piwnicy (oznaczonej w tekście jako druga), 2007.09.22.

Na kilku następnych zdjęciach można zauważyć na górnych powierzchniach ścian obiektu, gniazda z rur stalowych o średnicy ok. 10 cm,
w których widoczne są odcięte stalowe grube pręty o średnicy ok. 5 cm, zdjęcia fot. 26, fot. 27 i fot.28.
Być może były to wsporniki daszka, zamontowanego nad tym obiektem lub elementami z izolatorami instalacji elektrycznych.
Są one także widoczne na wcześniejszych zdjęciach: fot. 1, fot. 6, fot. 8, fot. 9, fot. 11 i fot. 14.

Fot. 26 Widok z góry pręta stalowego i gniazda w środkowej ścianie komór: pierwszej i drugiej, 2007.09.22.

Fot. 27 Widok górnej części środkowej ściany piwnicy, ze stalowym prętem w gnieździe po środku i nie foremnym otworem
w bocznej ścianie, od strony skośnie do brukowanej drogi, 2007.09.22.

Podobnie jak to zrobiłem w poprzedniej części, w stosunku do obiektu dodatkowego, do zdjęć jakie wykonałem jesienią 2007.09.22,
dodatkowo wykonałem zdjęcia „piwnicy” w scenerii zimowej 2007.11.28. Są to zdjęcia od fot.28 do fot. 32.

Fot. 28 Widok obiektu piwnica wykonane w przybliżeniu od strony dróżki 2007.11.28.

Fot. 29 Widok trzeciej komory obiektu tylnego częściowo zburzonej od południowej strony,
na skos od strony dróżki, czyli linii anten, 2007.11.28.

Fot. 30 Widok od strony drogi, czyli jak ją nazywałem wcześniej brukowanej ulicy, pakietu rur w drugiej komorze piwnicy, 2007.11.28.

Fot. 31 Widok w zbliżeniu od strony drogi, pakietu rur w drugiej komorze piwnicy, 2007.11.28.

Fot. 32 Zdjęcie pokrywy włazu znajdującego się na skraju drogi od strony obiektu tylnego, lub inaczej piwnicy, 2007.11.28.
Zdjęcie podobne do fot. 1 z części 06.02.

Wykonując zdjęcia współczesne, 2010.08.10, mające pomóc w bardzo trudnej identyfikacji zdjęć zamieszczanych w części 06.03,
wykonałem również zdjęcia od fot. 33 do fot. 35, dotyczące obiektu tylnego. Na zdjęciach tych utrwaliłem płytę betonową,
usytuowaną nad pakietem szesnastu rur. Być może pełniła ona funkcję posadzki, co świadczyłoby,
że obiekt znajdował się wewnątrz budynku nadawczego.

Fot. 33 Płyta nad 16 rurami piwnicy widziana od strony dróżki, z poziomu obiektu  dodatkowego, 2010.08.10.

Fot. 34 Współczesny widok od strony drogi brukowanej, płyty nad  pakietem  16 rur piwnicy , 2010.08.10.

Fot. 35 Współczesny widok w zbliżeniu płyty nad pakietem  16 rur piwnicy od strony drogi brukowanej, 2010.08.10.

Na zakończenie, na rys. 2 podaję kopię szkicu i orientacyjne rozmiary obiektów: wcześniej opisanego „dodatkowego” i „piwnicy”
lub inaczej obiektu „tylnego” oraz ilustrującego ich wzajemne położenie.

Rys. 2 Kopia szkicu przedstawiającego zwymiarowane oba obiekty, „dodatkowy” i „piwnicy”
oraz ich usytuowanie względem fundamentów wysokich wsporników „linii długiej”.

 Moje przemyślenia dotyczące przeznaczenia tego obiektu zasugerowałem wcześniej.

 Ireneusz Dobiech, maj i sierpień 2010.

 P.S. Szperając w Internecie, znalazłem na Forum miesięcznika ODKRYWCY, zdjęcie, fot. 36, bardzo podobne do mojego zdjęcia, fot. 28,
ale wykonane znacznie wcześniej, na pewno przed 2004.07.28, kiedy  zostało zamieszczone na Forum. Sądząc ze stanu roślinności,
zostało wykonane nie w pod koniec lipca, a wczesną wiosną. Na obu zdjęciach widoczne jest to samo drzewko, rosnące wewnątrz,
według mojej konwencji, komory pierwszej. Jednak zdjęcie fot. 36 zostało wykonane pod innym kątem, od strony masztu piątego.
Jest na nim dokładnie widoczny od zewnątrz, ten sam prostokątny otwór co na zdjęciach fot. 13, fot. 14 i fot. 17, ale widoczny od wewnątrz.
Według moich notatek otwór ten znajduje się od górnej  powierzchni obiektu w odległości ok. 35 cm . Natomiast na zdjęciu fot. 28,
jest on całkowicie zakryty przez glebę, a górna powierzchnia obiektu miejscami znajduje się na poziome gruntu.
Widać również po lewej stronie, wyraźnie wystający ponad grunt, fragment obiektu jaki opisywałem w części poprzedniej 06.03
i widocznego na fot. 7c. Dowodzi to, że w ciągu co najwyżej trzech lat, obiekt „zagłębił” się w podłoże.
Uzasadnia to dodatkowo celowość szybkiej dokumentacji fotograficznej śladów po Nadajniku Babice.

Fot. 36 Zdjęcie „piwnicy” z forum Odkrywcy, zamieszczone 2004.07.28, podobne do zdjęcia fot. 28, wykonanego 2007.11.28.

Ireneusz Dobiech, październik 2010 (napisane we wrześniu 2010 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka