*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


06 - NADAJNIK W BABICACH (3)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


06 - ŚLADY PO BUDYNKU NADAWCZYM I OTOCZENIU NADAJNIKA (3).

06.03 ZDJĘCIA OBIEKTU DODATKOWEGO.

Położenie fundamentów obiektu dodatkowego w stosunku do innych obiektów, opis którego zaanonsowałem, pokazałem na rys. 2,
pod koniec części 06.02A. Jest słabo widoczny i pokryty odłamami ścian zburzonego budynku nadawczego.
Jednak udało mi się odtworzyć jego kształt i określić położenie w stosunku do innych omawianych obiektów,
jak również względem następnego jaki będzie omawiany, czyli obiektu, który nazwałem „piwnica”, rys. 1.
Nazwałem go tak, ze względu na to, iż jest obecnie całkowicie zagłębiony w gruncie.

Rys. 1 Schemat ilustrujący położenie obiektów względem dróg i linii symetrii anteny.

Obiekt dodatkowy pokazany na rys. 1, ma kształt zbliżony do kwadratu i wystaje obecnie nie wiele nad grunt.
Jego rozmiary i usytuowanie zilustrowałem na szkicu, rys. 2, względem wysokich fundamentów linii długiej, znajdujących się
w pobliżu dróżki biegnącej przy ruinach budynku nadawczego. Ponieważ nie wiemy dokładnie w jakiej odległości od dróżki
znajdował się Budynek Nadawczy, nie można ocenić, czy obiekt który opisuję znajdował się w obrysie tego budynku, czy też poza nim.

Rys. 2 Szkic usytuowania i rozmiary elementu dodatkowego.

Przytoczę i omówię kilka zdjęć tego obiektu, jakie wykonałem już 2007.10.23. Mam satysfakcję, że to uczyniłem, gdyż jak to wykażę,
obecnie nie mógłbym tak dokładnie przedstawić jego zarysu i rozmiarów. Muszę jednak podkreślić, że podczas redagowania tego tekstu,
natrafiłem na duże trudności w określeniu z jakiego kierunku są widoczne, przedstawione na zdjęciach obiekty.
Dlatego musiałem dla odtworzenia kierunków wykonywanych zdjęć posłużyć się różnymi sposobami. Sposoby jakimi się posługiwałem,
krótko opiszę. Posłużę się też szkicem rys. 3 przedstawiającym widok z „góry” terenu w pobliżu Budynku Nadawczego,
w okolicy linii symetrii anteny. Zwracam uwagę, że na szkicach rys. 1 i rys. 3 umieściłem imitacje: krzewów, znajdujących się
przy wewnętrznej ścianie obiektu dodatkowego od strony masztu piątego, jak również tzw. bloku obcego, rys. 4.
 Ułatwia to w pewnym stopniu orientację przestrzenną zdjęć.

Rys. 3 Szkic ilustrujący położenie obiektów znajdujących się na pomiędzy „dróżką” i „brukowaną drogą”.

Rys. 4 Szkic usytuowania bloku obcego i krzewów w stosunku do obiektu dodatkowego.

Jednym ze sposobów jakie wykorzystałem, było wykonanie dodatkowych zdjęć tych obiektów współcześnie.
Okazało się jednak, że nie mógł być ten sposób w pełni wykorzystany, gdyż obiekty na zdjęciach jakie wykonałem 2010.08.06,
czyli po ok. trzech latach, są już prawie niewidoczne. Są otoczone przez nadzwyczaj liczne, dorodne i coraz bujniejsze zarośla oraz krzewy,
które je przysłaniają, uniemożliwiając wykonywanie zdjęć z większej odległości. Dowodzą tego zdjęcia fot. 1a i fot. 1b.

Fot. 1a Fragment fundamentu obiektu dodatkowego, widok na skos od drogi brukowanej i masztu 6, 2007.10.23.

Fot 1b  Fragment fundamentu obiektu dodatkowego w zbliżeniu, zdjęcie współczesne,
wykonane również na skos od drogi brukowanej i od masztu 6, 2010.08.06.

Na zdjęciu fot. 1b widać, że rośliny „zbliżyły się” znacznie do fotografowanej ściany, co uniemożliwiło wykonanie zdjęcia z większej odległości.
Jednak zdjęcie fot. 1b upewniło mnie, że oba zdjęcia wykonane zostały z tego samego kierunku, ale różnych odległości.
Widoczne są bowiem na nich te same dwie kępy krzewów. Przekonałem się dzięki temu spostrzeżeniu, że pomocna może być w określaniu
kierunków wykonywanych zdjęć, również obserwacja drobnych szczegółów widocznych na różnych zdjęciach.

Na zdjęciach fot. 1c, fot. 1d i fot. 1e, wykonanych współcześnie 2010.08.06, pokazałem obiekt w postaci podłużnego fragmentu ściany
usytuowany prawie prostopadle do fundamentu obiektu dodatkowego. Prawdopodobnie nie należał do opisywanego.
Został tam wrzucony podczas wybuchowego burzenia Budynku Nadawczego. Dlatego nadałem mu nazwę obiekt „obcy”.

Fot 1c Fragment fundamentu obiektu dodatkowego w zbliżeniu. Zdjęcie współczesne wykonane od masztu 5, 2010.08.06.

Na zdjęciu  fot. 1c jest widoczne, że przedstawia ono jak gdyby od tyłu, ten sam fragment ściany obiektu dodatkowego,
pokazany na fot. 1a i fot. 1b. Widać na nim, tym razem za ścianą, tą samą liczniejszą kępę krzewów znajdującą się
po prawych stronach obu zdjęć.

Fot. 1d  Widok lewego fragmentu zdjęcia fot. 1c w postaci podłużnego bloku, nazwanego „obcym”.
Zdjęcie współczesne wykonane na skos od dróżki i masztu 5, 2010.08.06.

Fot. 1e Widok w zbliżeniu na skos od dróżki i masztu 5 „obcego” bloku. Zdjęcie współczesne wykonane, 2010.08.06.

Fot. 1f Widok prawego fragmentu zdjęcia fot. 1c w postaci kępy krzewów.
Zdjęcie współczesne wykonane na tle ściany obiektu dodatkowego na skos od dróżki i masztu 5, 2010.08.06.

Na zdjęciu fot. 2, wykonanym trzy lata temu, widoczny jest jeszcze prawie w całości, wyraźny zarys fundamentu obiektu dodatkowego.
Obecnie nie mogłem już wykonać takiego zdjęcia.

Fot. 2 Widok na skos od brukowanej drogi i masztu 6 zarysu fundamentów z widocznym po prawej stronie „obcym” blokiem, 2007.10.23.

Dla ustalenia kierunku wykonywanych zdjęć fot. 1a i fot. 2 wykorzystałem podłużną jasną plamę na lewym fragmencie ściany
i znajdujący się z prawej strony, w obrysie kwadratowego fundamentu fragment ściany po zniszczonym Budynku Nadawczym,
który nazwałem „obcym” blokiem, widocznym na obu zdjęciach. Mając pewność, że znany jest kierunek wykonywania jednego zdjęcia,
na jego podstawie mogłem określić nie zapamiętany kierunek wykonywania drugiego zdjęcia.
Podobnie pomocna mi była, w identyfikacji innych zdjęć, ukośna gałąź widoczna na fot. 2. Jej pochylenie identyfikowało kierunek
wykonywanego zdjęcia. Kolejna uwaga dotycząca tego zagadnienia sprowadza się do zabiegu utrwalania na  zdjęciu widoku kilku obiektów.
Przykładem jak cenny jest taki zabieg są zdjęcia, fot. 3 i fot. 4, na których celowo utrwaliłem dwa obiekty: opisywany „dodatkowy”
i widoczny w górnej części zdjęcia bardzo ciekawy obiekt, który nazwałem „piwnica”. Ten ostatni opiszę dokładnie w następnej części.
Mając szkice, rys. 1 i rys. 3, oraz  w pamięci usytuowanie opisywanych obiektów, mogłem odtworzyć z jakiego kierunku
zdjęcia były wykonywane. Podobna uwaga odnosi się do zdjęcia Fot. 9.

Fot. 3 Widok od dróżki fragmentu fundamentu z „obcym” blokiem po lewej stronie i w górnej części,
fragmentu fundamentu „piwnica”, 2007.10.23.

Fot. 4 Widok od strony dróżki, fragmentu fundamentu z „obcym” blokiem po lewej stronie
oraz na drugim planie większego fragmentu fundamentu „piwnica”, 2007.10.23.

  Ponieważ szczegóły budowy tego obiektu są trudno zauważalne z powodu bujnej roślinności, gdyż zdjęcia wykonałem 2007.10.23,
a więc późną jesienią, powtórzyłem je miesiąc później, już w scenerii zimowej 2007.11.28.

Fot. 5 Unikalne, stosunkowo wyraźne, zdjęcie fragmentu fundamentu obiektu dodatkowego z „obcym” blokiem
i z lewej strony w drugim planie fragmentu fundamentu obiektu „piwnica”. Zdjęcie wykonane na skos od dróżki i masztu 5, 2008.02.13.

Następne zdjęcia, które traktuje jako kontrolne, fot. 6a, fot. 6b i fot. 6c, wykonałem 2007.11.10 i już je przytaczałem jako fot. 04, fot. 06 i fot. 07
w części 06.2A. Jednak zamieszczam je, gdyż widać na nich w różnych konfiguracjach róg fundamentu obiektu dodatkowego
i leżący na nim obiekt „obcy”.

Fot. 6a Widok od masztu 5 ruin budynku nadajnika z obiektem „obcym” leżącym na rogu fundamentu obiektu dodatkowego, 2007.11.10.

Fot. 6b Widok od masztu 5 ruin budynku nadajnika z obiektem „obcym” leżącym na rogu fundamentu obiektu dodatkowego, 2007.11.10.

Fot. 6c Widok od masztu 5 ruin budynku nadajnika z obiektem „obcym” leżącym na rogu fundamentu obiektu dodatkowego, 2007.11.10.

Fot. 7a Widok od masztu 5 elementów obiektu dodatkowego, 2007.10.23.

Fot. 7b Widok od masztu 5 elementów obiektu dodatkowego, 2007.10.23.

Fot. 7c Widok od masztu 5. Z lewej strony fundament elementu dodatkowego, z prawej widok części obiektu „piwnica”, 2007.10.23.

Fot. 8a Widok od strony dróżki obiektu dodatkowego i z lewej strony „obcego” bloku, 2007.11.28.
Zdjęcie jest podobne do wcześniej wykonanego, Fot. 3.

Fot. 8b Prawie identyczne do zdjęcia fot. 1a, zdjęcie 025 wykonane 2010.08.10. Zdjęcie jest podobne do wcześniej wykonanego, Fot. 3.

Fot. 8c Zbliżenie rogu obiektu dodatkowego z charakterystyczną kępą krzewów i bloku obcego, na skos od dróżki i masztu 5, 2010.08.10.

Fot. 8d Widok od strony masztu 5 bloku obcego i ściany obiektu dodatkowego z charakterystyczną kępą krzewów, 2010.08.10.

Fot. 9 Widok na skos od strony brukowanej drogi i masztu 6, fragmentu fundamentu obiektu dodatkowego z obcym blokiem, 2007.11.28.
Podobne do zdjęcia wcześniej wykonanego, Fot. 2.

Zdjęcie fot. 9, wykonane w przybliżeniu od strony drogi brukowanej, przedstawia bardzo wyraźny widok zarysu fundamentów
obiektu dodatkowego i znajdujący się w jego obrysie odłam ściany narzucony podczas wysadzenia budynku, który nazwałem „obcym” blokiem.
Zdjęcie to było bardzo dla mnie cenne, gdyż zweryfikowało poczynioną identyfikację usytuowania tego obiektu.
Pomocny mi był w tym, widok dróżki znajdujący się w górnej części zdjęcia. Jest to bardzo ważne, gdyż robiąc dużo zdjęć nie jestem w stanie
określać za każdym razem kierunku fotografowania. Dopiero podczas próby ich wykorzystania dochodzę do tego co przedstawiają
i z jakiego kierunku są wykonywane dane zdjęcia. Jednak mimo wszystko nie zawsze jest to dokładne,
gdyż w gęstwinie roślinności trudno zorientować swoje położenie w stosunku do dróg, stałych i znanych obiektów.

Nie wiem jak wyglądał i do czego służył obiekt posiadający takie fundamenty. Jednak uważałem za stosowne go udokumentować.

Oprócz zdjęć obiektu dodatkowego zamieszczam jeszcze dwa zdjęcia, fot. 10a i fot. 10b, być może fragmentu oryginalnej ściany
Budynku Nadawczego, który zauważyłem wykonując współczesne zdjęcia kontrolne w drugim terminie, 2010.08.10.
Znajduje się on blisko dróżki, na lewo od  linii symetrii anteny i blisko opisywanego obiektu dodatkowego.

Fot. 10a Obiekt na lewo od opisywanego obiektu dodatkowego widziany od strony dróżki, 2010.08.10.

Fot. 10b Widok w zbliżeniu obiektu pokazanego na zdjęciu fot. 10a, 2010.08.10.

Na zakończenie pragnę zauważyć, że dokumentowanie fotograficzne obiektu dodatkowego było jednym z najtrudniejszym.
Byłem zmuszony poświęcić dużo wysiłku na identyfikację zdjęć i stosować w tym celu różne sposoby, które w skrócie opisałem.
Jeśli moje wysiłki nie będą w pełni zadawalające, załączone szkice ułatwią ich korektę.

Ireneusz Dobiech, lipiec i uzupełnienie sierpień 2010 r.

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka