*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


05 - NADAJNIK W BABICACH (6)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


05 ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA

05.06 PRÓBA OSZACOWANIA ROZMIARÓW BUDYNKU ELEKTROWNI ZE ZDJĘCIA LOTNICZEGO.

Jak przekonałem się w trakcie moich dociekań, dotyczących usytuowania i rozmiarów Elektrowni Nadajnika w Babicach,
wykorzystanie w tym celu map współczesnych i starszych, jak również szkiców o tej tematyce,
nie zapewniło uzyskania wiarogodnych informacji. Bowiem materiały te, jak wykazałem cechowały się małą dokładnością.
Umożliwiały one uzyskanie jedynie informacji ogólnych o usytuowaniu obiektów Elektrowni. Było to wystarczające do stwierdzenia,
że obiekty znajdowane jesienią  2007 roku, na ogrodzonym terenie wojskowym Fortu IIa, podczas przygotowań pod nowy budynek,
są pozostałością po Elektrowni. Jednak nie zapewniały szczegółowych informacji o położeniu i rozmiarach obiektów Nadajnika,
w szczególności Elektrowni. Dlatego też poszukiwałem innych źródeł, które dostarczałby takich informacji.
Takimi źródłami mogłyby być ich historyczne zdjęcia.

Jedynym zdjęciem możliwym do upublicznienia, na którym pokazano otoczenie terenu wokół linii symetrii anteny, LSA,
Nadajnika w Babicach, a więc obszar pomiędzy masztami piątym i szóstym, na którym znajdowały się jednocześnie:
maszt piąty, drogi, budynki Elektrowni z obiektem do niego przylegającym i Nadawczy, jest zdjęcie lotnicze. [1].
Niestety jest to zdjęcie nie najlepszej jakości i nie znormalizowane, jednak stosunkowo wyraźne są kontury masztu piątego,
dróg i obiektu przylegającego do Budynku Elektrowni, mniej widoczne Budynku Nadawczego.

Wykorzystując to zdjęcie, którego kopię przedstawia Fot. 1,
wykonałem za pomocą programu ACAD szkic konturów ważniejszych obiektów, przedstawiony na rys. 1.

Fot. 1 Zdjęcie lotnicze okolic Nadajnika w Babicach, przed jego zniszczeniem.[1]

Rys. 1 Szkic obiektów znajdujących się na zdjęciu Fot. 1.

Program ten umożliwił mi znormalizować ten szkic, za pomocą znanych rozmiarów rozstawu w poziomie nóg masztu piątego.
Wymiar ten był najbardziej prawdopodobny, biorąc pod uwagę, iż zdjęcie zostało wykonane pod pewnym kątem w stosunku do osi masztu.
Z kolei, znając odległość pomiędzy masztami piątym i szóstym, wyznaczyłem linię symetrii anteny, równą połowie tej odległości
od środka masztu. Odczytany rozstaw nóg masztu w pionie nie różnił się znacznie od rozmiaru w poziomie,
dlatego też wyznaczyłem orientacyjne również położenie pionowej osi masztu jako połowa tej odległości.
Tak więc na tym poziomie winna przebiegać linia anten, LA. Z tak znormalizowanego szkicu odczytałem
najbardziej wg mnie prawdopodobne rozmiary interesujących mnie obiektów, głównie Budynku Elektrowni, BE ,
i widocznego pod nim obiektu.

Na podstawie opisu zamieszczonego w gazecie, o której wspominałem w części 05.04, Fot. 9, fragment którego przytaczam na rys. 2,
wiemy do czego on służył. Napisano bowiem: „Celem chłodzenia kondensatora turbiny względnie cylindrów Diesla,
urządzono obok hali silnikowej basen wodny, z wodotryskiem oziębiającym wodę kondensatora.”  {Być może, że na bazie tego obiektu
zbudowano basen kąpielowy, z którego jeszcze w latach sześćdziesiątych, ja z rodziną korzystaliśmy, o którym wspominam w części 05.02.}?

Rys. 2 Fragment tekstu dotyczącego opisu Elektrowni i jej związku z Budynkiem Nadawczym.

Odczytane rozmiary ze szkicu tego obiektu, rys. 1, który nazwałem basenem wodnym, BW,
są równe: w kierunku osi X, Xb = 29[m[, w kierunku osi Y, Yb = 22[m]. Celowo podaję rozmiary w ten sposób,
bowiem nie znając szczegółów dotyczących obiektów, nie mogę się posługiwać pojęciami ich długości i szerokości.

Natomiast orientacyjne rozmiary Budynku Elektrowni, BE, odpowiednio wynoszą; minimalne Xemin = 37[m] i Yemin = 25[m]
(oznaczone zielonym kolorem) i maksymalne Xemax = 45[m] i Yemax = 27[m] (czerwony kolor).
Podaję dwie grupy pomiarów, ponieważ kontury obiektów są nie regularne.

Odpowiednio odległość BE od drogi w przybliżeniu jest równa: w pierwszym przypadku 8[m], w drugim 6[m].

Środek BE od linii symetrii znajduje się w odległości ok. 75[m].
Odległość skrajnej ściany BE od rozgałęzienia dróg, na poziomie którego znajduje się zakręt drogi głównej, jest rzędu 8[m].

Warto zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, rozmiar BE w kierunku osi X , oszacowany w części 05.05, rys. 2 , wynoszący ok. 43[m]
i odczytany w tej części są zbieżne. Po drugie, z końcowego fragmentu tekstu zamieszczonego na rys. 2, dowiadujemy się:
„prąd z tych generatorów odprowadzony kablami podziemnymi do następnego budynku służy do poruszania alternatorów
wytwarzających prądy wysokiej częstotliwości.” Można stąd wnioskować, że kable te nie były zakopane w gruncie,
ale na pewno docierały do drugiego budynku, Budynku Nadawczego, BN, tunelami, kto wie czy nie tymi o których pisałem w części 05.05.

Kontynuując tematykę ELEKTROWNIA, wydaje  się celowe skonfrontowanie, szkicu rys. 1,  wykonanego ze zdjęcia lotniczego Fot.1,
ze szkicem sporządzonym z mapki turystycznej o najmniejszej skali, jakim jest mapka turystyczna ŁOSIOWE BŁOTA,
którą pokazałem na rys. 7d w części 05.02. Szkic taki należy znormalizować w stosunku do szkicu otrzymanego ze zdjęcia lotniczego.
Można to wykonać, tak jak uczyniłem to na początku, posługując się rozstawem „nóg” masztu piątego w kierunku osi X, wynoszącego 24[m],
widocznego na szkicu ze zdjęcia lotniczego. Wykonałem jego normalizację i przedstawiłem jej szkic na rys. 3.

 Rys. 3 Normalizacja szkicu ŁOSIOWE BŁOTA obejmującego teren pomiędzy masztami 4 i 6,
dokonana z wykorzystaniem rozmiaru rozstawu „nóg” masztu 5, wynoszącego 24[m].

Taka normalizacja zapewniła oczekiwaną odległość pomiędzy masztami piątym i szóstym, równą 384[m],
ale odległość pomiędzy masztem czwartym i piątym była równa 387[m], czyli znacznie większa od rzeczywistej.
Podobnie różne były odległości nóg masztu szóstego i masztu czwartego. Odpowiednio wynosiły 27[m] i 22[m].
Dane te potwierdzają, że mapa ta wykonana została bardzo nie dokładnie.

Utrudnia to bardzo porównanie obu szkiców. Jednak zdecydowałem się wziąć pod uwagę dla porównania,
zmniejszony fragment szkicu przedstawiający wycinek mapy, obejmujący teren pomiędzy masztami piątym i szóstym,
przedstawiony na rys. 4. Tak przygotowany szkic połączyłem ze szkicem podobnego terenu, otrzymanym ze zdjęcia lotniczego, rys. 1,
który w nieco zmienionej postaci, (pominięte zostały dla większej przejrzystości niektóre wymiary), pokazałem  na rys. 5.
Połączone szkice, rys. 4, wykonany w żółtym kolorze i rys. 5, barwy zielonej, przedstawia rys. 6.
Jako punkty „zszycia” obu szkiców przyjąłem nogi masztu piątego w kierunku osi X.

 

Rys. 4 Szkic fragmentu mapy ŁOSOWE BŁOTA, przedstawiający znormalizowany rozstawem nóg masztu 5, obszar pomiędzy masztami 5 i 6.

Rys. 5 Uproszczony szkic wykonany ze zdjęcia lotniczego.

Rys. 6 Nałożone na siebie oba szkice: szkic  rys. 4, fragment mapy ŁOSIOWE BŁOTA i szkic rys. 5, sporządzony ze zdjęcia lotniczego.

 W podobny sposób jak połączyłem szkic Łosiowe Błota, rys. 4, ze szkicem zdjęcia lotniczego, rys. 5, połączyłem szkic rys. 7,
sporządzony z mapy satelitarnej z 2008 roku, także barwy żółtej, kiedy istniały jeszcze warsztaty i basen kąpielowy, ze szkicem, rys. 5.

 

Rys. 7 Uproszczony i znormalizowany szkic ze zdjęcia satelitarnego z 2008 roku obiektów na terenie wojskowym.

 

Rys. 8 Nałożone na siebie oba szkice: szkic z rys. 7, fragment mapy satelitarnej  i szkic rys. 5, sporządzony ze zdjęcia lotniczego.

 Połączone oba szkice przedstawia rys. 8. Jest widoczne, że ogólnie na obu szkicach, rys. 6 i rys. 8,
tereny w pobliżu Elektrowni się pokrywają. Jednak znacznie się różnią zarysy dróg i ścieżki. Jest to zrozumiałe,
gdyż w ciągu prawie siedemdziesięciu lat teren wokół Nadajnika się zmienił.

Dla wykazania, gdzie byłyby usytuowane BE i BN, określone na podstawie wybranych map współczesnych i dotychczasowych dociekań,
przedstawione w części 05.03, rys. 4 i rys. 5., połączyłem je ze szkicem, rys. 5, wykonanym ze zdjęcia lotniczego, rys. 1.
Połączone szkice odpowiednio przedstawiają rys. 9, budynek BE nie przesunięty względem BN, i rys. 10, BE przesunięty w stosunku do BN.

Rys. 9 Połączone szkice: z części 05.03 rys. 4 (BE nie przesunięty względem BN) i z rys. 1.

 

 Rys. 10 Połączone szkice: z części 05.03 rys. 5 (BE przesunięty względem BN) i z rys. 1.

Rysunki te potwierdzają tezę, że BE i BN, położenie których określone zostały na podstawie współczesnych map,
znajdują się w oczekiwanych miejscach, ale różnią się od rzeczywistych ich rozmiarów i usytuowania, odczytanych ze zdjęcia lotniczego.
W chwili obecnej na podstawie analizy zdjęcia lotniczego otoczenia Nadajnika, Fot. 1, określone z jego szkicu, rys. 1,
rozmiary BE i BW oraz usytuowanie BE, BW i BN są najbardziej wiarogodne.

LITERATURA:

 [1] http://www.warszawiak.eu/index.php Radek OLEFIR Transatlantycka Stacja Nadawcza.

Ireneusz Dobiech, czerwiec 2010 (napisane w lutym 2010 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka