*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


05 - NADAJNIK W BABICACH (5)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


05 ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA

05.05 ELEMENTY ODKRYTE NA TERENIE WOJSKOWYM W OKOLICY DRUGIEJ BRAMY.

W kolejnych częściach postawiłem sobie za cel skupić moją uwagę na pokazaniu fragmentów elementów,
sfotografowanych podczas burzenia obiektów znajdujących się na terenie, gdzie miał stanąć nowy budynek, na tle charakterystycznych
i stabilnych znaków. Znaki te potraktowałem jako punkty charakterystyczne, przy pomocy których będzie można określić położenie
nie istniejących już obiektów BE, w postaci jego ruin, w stosunku do nowo budowanego obiektu. Wątpliwe jest bowiem,
aby zleceniodawcy budowy i budowniczowie nowego obiektu, burząc znajdujące się na miejscu przyszłej budowy obiekty, wiedzieli co czynią,
że niszczą bezpowrotnie fragmenty zabytkowego obiektu, i zadbali chociaż o dokumentację tej czynności.
Tak zgromadzone informacje pozwolą również w przyszłości, w miarę dodatkowych źródeł ich uzyskiwania, identyfikować położenie
istniejących wcześniej obiektów, w powiązaniu z nowo zbudowanym wg tych charakterystycznych punktów.

Zgodnie z tym, przedstawię moje dociekania w tej części, w odnalezieniu takich „charakterystycznych znaków” na zdjęciach,
przedstawiających widok terenu w okolicy „drugiej bramy” prowadzącej na ogrodzony teren wojskowy, pokazanej
na na zdjęciu 2008.04.25 IMG0001, wykonanym podczas budowy nowego budynku,
a położenie której pokazałem na początku części 05.04 na szkicu.

Widok drogi brukowanej i wlotu drugiej bramy, prowadzącej na ogrodzony teren wojskowy, 2008.04.25 IMG0001.

Podczas tych dociekań udało mi się wyselekcjonować i zaprezentować widok bardzo ciekawych obiektów,
odkrytych w czasie burzenia i wyciągnąć pewne wnioski. Zamieszczę je na końcu.

Moją uwagę zwróciło drzewo, które nazwałem „drzewem zagiętym”, „dz”, widoczne na zdjęciu Fot. 1, IMG_2225, wykonanym 2007.09.22.

Fot. 1 Widok gruzowiska i z lewej strony „drzewa zagiętego”, „dz”, IMG_2225.JPG, 2007.09.22.

Drzewo to jest także widoczne na kolejnym zdjęciu Fot. 2, IMG_2224.JPG, wykonanym w tym samym dniu,
przedstawiające szerszy widok tego gruzowiska.

Fot. 2 Widok gruzowiska i z lewej strony zagiętego drzewa, IMG_2224.JPG, 2007.09.22.

Zdjęcia te nie zwróciłyby mojej uwagi, gdybym nie skojarzył je ze zdjęciem wykonanym trzy dni wcześniej, 2007.09.19,
które oznaczyłem jako Fot. 3 i zatytułowałem zdjęcie P9190022.JPG widoki: rowu po zburzeniu góry tunelu i zagiętego drzewa.

Fot. 3 Widoki zagiętego drzewa i rowu po zburzeniu góry tunelu, P9190022.JPG, 2007.09.19.

Na zdjęciu tym, Fot. 3, na prawo od zagiętego drzewa w środkowej jego części widoczny jest, oprócz rowu z oleistą czarną cieczą,
na jego końcu otwór, mogący być wlotem do jakiegoś kanału, którego kierunek nie jest znany. Oglądając zdjęcia, Fot. 1 – Fot. 3, zauważyłem,
że otwór ten znajduje się na prawo od grupy czterech brzóz. Grupa tych brzóz znajduje się również na zdjęciach wykonanych podczas budowy
nowego obiektu. Dlatego też odgięte drzewo i ta grupa brzóz mogą być znakami charakterystycznymi, na zdjęciach wcześniejszych przed budową,
w trakcie budowy i po jej zakończeniu, nowego budynku. Wykorzystałem to w swojej analizie zdjęć, które będę zamieszczał.

Dla ilustracji toku mojego rozumowania, sporządziłem z map satelitarnych, jak podano wykonanych w 2008 i w 2010 roku,
odpowiednie szkice terenu, znajdującego się pomiędzy drugą bramą wjazdową na ogrodzony teren wojskowy,
a zakrętem ogrodzenia w stronę Fosy. Szkice te połączyłem w jeden szkic, który nazwałem połączonym, przedstawiony na Rys. 1a,
na którym pokazałem usytuowania znajdujących się tam budynków: przed ich zburzeniem i po zbudowaniu nowego obiektu.
Zaznaczyłem na nim znaki charakterystyczne: zagięte drzewo i wspomnianą grupę brzóz.

Rys. 1a Połączone szkice terenu, gdzie prawdopodobnie znajdował się Budynek Elektrowni, z zaznaczonymi obiektami przed ich zburzeniem
i po zbudowaniu nowego obiektu, z zaznaczonymi znakami charakterystycznymi: „zagiętym drzewem” i „grupą brzóz”.

Posługując się połączonym szkicem, Rys. 1a, będę ilustrował graficznie z jakiego kierunku były wykonywane zdjęcia.
Elementy dotyczące 2008 roku oznaczyłem kolorem zielonym, natomiast 2010 roku kolorem żółtym.
W miarę postępu moich dociekań, zamieszczał będę kolejne warianty szkicu z Rys, 1a. Na szkicu Rys. 1b,
zaznaczyłem kierunki kolejnych wykonywanych zdjęć.

Zdjęcia Fot. 1 – Fot. 3 wykonałem ze strony zakrętu, na terenie ogrodzonym, w trakcie burzenia obiektów tam się znajdujących.
Na zdjęciu Fot. 3 zauważyć można z prawej strony grupy brzóz otwór, którego orientacyjne położenie zaznaczyłem na Rys. 1c.

Rys. 1b Nałożone szkice map satelitarnych 2008 i 2010 ze znakami charakterystycznymi i liniami fotografowania.

Rys. 1c Nałożone szkice map satelitarnych 2008 i 2010 ze znakami charakterystycznymi, liniami fotografowania
i prawdopodobnym wlotem do tunelu.

Rys. 1d Nałożone szkice map satelitarnych 2008 i 2010 ze znakami charakterystycznymi, liniami fotografowania,
wlotem i zaznaczonym prawdopodobnym kierunkiem tunelu.

Widzimy, że na zdjęciu Fot. 3 i następnych, z lewej strony betonowej obudowy przypuszczalnego wlotu do tunelu,
którego kierunek jest nie znany, znajduje się zagięty gruby okrągły stalowy pręt.
Proces przekształcania tego rowu ilustrują zdjęcia Fot. 4a oraz Fot. 4b.

Fot. 4a Zdjęcie obrazujące powstawanie rowu z cieczą oleistą, P9190021.JPG, 2007.09.19.

Fot. 4b Zdjęcie obrazujące burzenie obudowy tunelu, P9190067.JPG, 2007.09.19.

Widok otworu do wspomnianego wlotu w zbliżeniach, przedstawiają: Fot. 5a, Fot. 5b i Fot. 5c, wykonane 2007.09.19.

Fot. 5a Wlot do tunelu P9190026.JPG, 2007.09.19

Fot. 5b Wlot do tunelu P9190027.JPG, 2007.09.19

Fot. 5c Wlot do tunelu z człowiekiem, P9190024.JPG, 2007.09.19

Warto zauważyć, że na Fot. 5a, oprócz grubego zagiętego stalowego pręta widać znajdujące się, symetrycznie rozmieszczone
w stosunku do tunelu, szczątki podobnych prętów. Sylwetka człowieka wchodzącego do tunelu, widoczna na Fot. 5c,
umożliwia ocenę jego poprzecznych rozmiarów. Przyjmując, że rozmiar poprzeczny korpusu człowieka jest rzędu 50[cm],
jego rozmiary poprzeczne, dla przyjętych trzech rozmiarów korpusu będą rzędu 1.6[m]. Natomiast ze zdjęcia Fig. 5a
oszacować można rozstaw wspomnianych stalowych prętów i zewnętrzny rozmiar betonowej obudowy tunelu.
Przyjmując rozstaw prętów równy 5 rozmiarów korpusu człowieka, otrzymamy ich rozstaw równy 2.5[m],
natomiast rozmiar betonowej obudowy tunelu, przy przyjęciu równy 9 rozmiarów korpusu człowieka, w przybliżeniu będzie równy 4.5[m].

Kolejne zdjęcia, Fot. 6a - Fot. 6c, potwierdzają przypuszczenie, iż wspomniane grube stalowe pręty były rozmieszczone wzdłuż tunelu.
Dolny ich koniec wystawał w gnieździe w postaci prostopadłościanu, znajdującym się w bocznej ścianie obudowy tunelu,
mniej więcej w środku jej wysokości. Długość takiego pręta była, sądząc po śladzie zostawionym w betonowej obudowie tunelu, Fot. 6a,
w przybliżeniu równa rozmiarowi poprzecznemu tunelu, a więc rzędu 1.5[m].

Fot. 6a Zdjęcie wlotu do tunelu, śladu pręta i gniazda dla dolnego jego końca, w bloku betonowej obudowy tunelu, P9190075.JPG, 2007.09.19

Fot. 6b Zdjęcie wlotu do tunelu, widoku gniazda dla dolnego końca pręta w bocznej ścianie betonowej obudowy tunelu, P9190057.JPG, 2007.09.19

Fot 6c Zdjęcie w zbliżeniu wnęki z Fot. 6b w bocznej ścianie tunelu, P9190058.JPG, 2007.09.19

Natomiast zdjęcia, Fot. 7a i Fot. 7b, dostarczają informacji jaki był kształt górnej części tunelu, czyli jego sklepienia.
Było to klasyczne stosowane w takich przypadkach sklepienie łukowe.

Fot. 7a Zdjęcie w zbliżeniu wlotu do tunelu, P9190076.JPG, 2007.09.19

Fot. 7b Zdjęcie wlotu do tunelu, P9190036.JPG, 2007.09.19.

Nie wiem jakie było przeznaczenie tego tunelu, jednak zamieszczone powyżej zdjęcia umożliwiły oszacowanie
jego parametrów geometrycznych i jak się okazało, po skonfrontowanie ich ze zdjęciami wykonanymi później,
nawet już podczas budowy nowego obiektu, również miejsca jego usytuowania i kierunku w jakim był on skierowany.

Zdjęcia Fot. 8a - Fot. 8c, jakie wykonałem 2007.10.23 z za ogrodzenia, na początku budowy nowego budynku, kierunki wykonania
których orientacyjnie zaznaczyłem na Rys. 1b, c i d przedstawiają widok wykopu pod nowy budynek na tle zagiętego drzewa
i budynku barwy zielonej, prawdopodobnie garaży. Budynek ten jest zaznaczony na połączonym szkicu, Rys. 1a – Rys. 1d,
wykorzystałem jego widok do określenia linii fotografowania na tym połączonym szkicu.

Fot. 8a Widok wykopu na tle zagiętego drzewa i budynków w tle, IMG0001.JPG, 2007.10.23.

Fot. 8b Widok w zbliżeniu wykopu na tle zagiętego drzewa, IMG0003.JPG, 2007.10.23.

Fot. 8c Widok w zbliżeniu wykopu na tle, widocznych nad żółtym samochodem - wywrotką z lewej,
gałęzi zagiętego drzewa i zielonego budynku, IMG0002.JPG, 2007.10.23.

Z analizy tych zdjęć i szkicu połączonego można uzyskać następujące informacje:

- wykop pod budowany nowy budynek znajduje się w niewielkiej odległości od ogrodzenia, równoległego do ulicy Radiowej brukowanej,
jak ją nazywałem dla odróżnienia od asfaltowanej ulicy Radiowej, rzędu odległości przedniej ściany nowego budynku od tego ogrodzenia;

- wykop znajdował się w pobliżu drugiej bramy, prowadzącej do Jednostki Wojskowej, wykorzystywanej także przez budowniczych
nowego obiektu, a więc obiekty elektrowni znajdowały się znacznie dalej od linii symetrii anteny jak wynikało to z analizy map;

- zagięte drzewo znajduje się w bliskiej odległości od strony Fosy za wykopem;

- zagięte drzewo widoczne na tle ogrodzenia pozwala sądzić, że tunel prawdopodobnie rozpościerał się od miejsca usytuowania zagiętego drzewa
w stronę drugiej bramy, i był skierowany równolegle do ogrodzenia, równoległego do ulicy Radiowej brukowanej.

Informacje te potwierdzają liczne zdjęcia, jakie wykonałem później, w czasie budowy nowego obiektu, np. zdjęcie Fot. 9a i Fot. 9b,
wykonane 2007.12.15 i Fot. 9c wykonane 2007.03.16, przedstawiające widok postępów powstawania jego fundamentów na tle zagiętego drzewa.
Kierunki wykonywania tych zdjęć zostały orientacyjnie pokazane na szkicu połączonym, Rys. 1b – Rys. 1d,

Fot. 9a Widok: fundamentów nowego budynku na tle zagiętego drzewa i zielonego obiektu, IMG 0005.JPG, 2007.12.15.

Fot. 9b Widok fundamentów nowego budynku na tle zagiętego drzewa, IMG 0006.JPG, 2007.12.15.

Fot. 9c Widok fundamentów nowego budynku na tle zagiętego drzewa i zielonego obiektu, IMG 0004.JPG, 2008.02.13.

Fot. 9d Widok fundamentów, fragmentu ścian parteru nowego budynku na tle zagiętego drzewa i grupy brzóz,
IMG 0005d.JPG, 2008.03.16. Przedstawia podobny widok jak na zdjęciach IMG 2225, 2224 i 2222, czyli Fot. 1, Fot. 2 i Fot. 3
na których widoczna jest charakterystyczna grupa czterech brzóz.

Odkryłem, że najcenniejszym zdjęciem jest zdjęcie Fot. 9d IMG 0005d.JPG, 2008.03.16 wykonane znacznie później na tle murów
nowego obiektu, ponieważ przedstawia podobny widok jak widoki na Fot. 1 IMG_2225.JPG, Fot. 2 IMG_2224.JPG i Fot. 3 IMG_2222.JPG
wykonane 2007.09.19. Na wszystkich tych zdjęciach, także na Fot. 9b IMG 0006.JPG, 2007.12.15 i częściowo
na Fot. 9c IMG 0004.JPG, 2008.02.13 znajduje się grupa czterech brzóz na prawo od zagiętego drzewa. Pozwala to określić
w przybliżeniu kierunek i miejsce wlotu tunelu pokazanego na innych zdjęciach. Tunel biegł od strony Budynku Nadawczego, BN,
w stronę drugiej bramy skrajem nowego budynku, co zaznaczyłem na Rys. 1c.

Dla ostatecznego upewnienia się, że moje przemyślenia są słuszne, wykonałem zdjęcie już po wykończeniu obiektu, zbudowanego
na terenach gdzie znajdowały się: basen i warsztaty, a przedtem obiekty Elektrowni Nadajnika. Zdjęcie takie, Fot. 9e,
wykonałem z za nowego ogrodzenia od strony Fosy 2008.11.16

Fot. 9e Nowy budynek widziany od strony fosy, IMG0019.JPG, 2008.11.16.

Widać na nim z lewej strony, na tle budynku zagięte drzewo, oczywiście z odgiętym konarem w stronę przeciwną.
Biorąc pod uwagę moje poczynione wcześniej sugestie, można przyjąć, że obiekty Elektrowni, w szeroko pojętym sensie,
rozpoczynały się co najmniej na wysokości „zagiętego” drzewa, a kończyły w pobliżu końca nowego budynku od strony BN.
Posługując się znormalizowanym szkicem wykonanym z mapy satelitarnej, Rys. 2, na którym widoczne jest wspomniane drzewo,
w pierwszym przybliżeniu można ocenić, że znajduje się ono prawie w środkowej części nowego budynku o długości ok. 93[m],
wynoszącej ok. 43[m], licząc od skrajnego jego końca znajdującego się w pobliżu ogrodzenia podążającego w stronę Fosy.
Taka też mogła być długość BEx = 43[m], Budynku Elektrowni, BE.

Rys. 2 Szkic ilustrujący rzut z góry nowego budynku, przypuszczalnego biegu tunelu i odgiętego drzewa z podstawowymi wymiarami.

Tak więc wykorzystując uzyskane informacje, na podstawie znanego położenia i rozmiarów zbudowanego nowego obiektu,
będzie można w razie potrzeby w przyszłości, uściślić lub skorygować informacje o tunelu, gdzie znajdował się i dokąd zmierzał.

Niestety nie można tego powiedzieć o zdjęciach, przedstawiających widok innego bardzo intrygującego tunelu, Fot. 10a, Fot. 10b i Fot. 10c
wykonane 2007.09.19, który dla odróżnienia od wcześniej opisywanego nazwałem dużym.

Fot. 10a Zasypany gruzem koniec tunelu z wnękami po bokach, P9190029.JPG, 2007.09.19

Fot. 10b Zasypany gruzem koniec tunelu z wnękami po bokach, P9190034.JPG, 2007.09.19

Fot. 10c Zasypany gruzem koniec tunelu z wnękami po bokach, P9190033.JPG, 2007.09.19

Niestety nie udało mi się uzyskać _wyznaczników podobnych do: zagiętego drzewa, grupy brzóz i zielonego budynku,
określających jego położenie, rozmiarów i przeznaczenia. Jednak jego widok na tych trzech zdjęciach jest wartością samą w sobie.
 Być może, że w przyszłości zdjęcia te będą wykorzystane.

Ireneusz Dobiech, czerwiec 2010 (napisane w grudniu 2009 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka