*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


05 - NADAJNIK W BABICACH (4)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


05 ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA

05.04. ELEMENTY ODKRYTE NA TERENIE WOJSKOWYM MIĘDZY DRUGĄ BRAMĄ I KOŃCEM OGRODZENIA.

 Zanim przystąpię do dalszego opisu Nadajnika Babice, (w pierwszym rzędzie jego Elektrowni, o której wiemy najmniej),
uściślającego jego działanie, budowę, jak również rozmiary i usytuowanie budynków, mając nadzieję,
że uzyskam dostęp do nowych źródeł to umożliwiających, zadowolę się stwierdzeniem podanym w części 05.03:

„Tak więc, skojarzenie danych uzyskanych z map historycznych i współczesnych, pozwala z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać,
iż betonowe podziemne bloki, odkryte podczas burzenia obiektów warsztatu i basenu na ogrodzonym terenie wojskowym przy ulicy Radiowej 49,
znajdujące się na wysokości stacji transformatorowej STr, są fragmentami fundamentów budynku elektrowni BE.”

Dla uzyskania dodatkowych informacji o obiektach Nadajnika, zdecydowałem się już w tym momencie sięgnąć do dokumentacji fotograficznej
jaką dysponuję i jaką wciąż gromadzę. Dla przejrzystości będę chciał pogrupować jej zdjęcia tematycznie.
Jest to konieczne, gdyż zdjęcia powstawały spontanicznie, w różnych przedziałach czasowych.

Oczekuję, że z analizy zdjęć uzyskam, chociaż w części, odpowiedzi na wiele niewiadomych, dotyczących Elektrowni
lub ogólniej Nadajnika Babice, między innymi:

- czy na pewno Budynek Nadawczy, BN, znajdował się bezpośrednio za ścieżką, tak jak z konieczności przyjmowałem dotychczas;

- w jakim stopniu oba budynki BN i BE są oddalone od drogi w kierunku prostopadłym do niej, jak również i względem siebie;

- jest prawdopodobne, że BN ma inny kształt od przedstawianego na mapach oraz jest usytuowany inaczej jak pokazano na mapach
  lub na szkicu, rys. 5 część 05.03, jest bowiem dłuższy w kierunku prostopadłym do Linii Anten LSA. Tak więc jest pożądane,
  potwierdzenie lub  określenie, chociaż w przybliżeniu, dotychczasowych rozmiarów BE i BN;

- nie wiadomo jak i w którą stronę skierowane są wejścia do BE i BN.

- pozostaje nadal sprawa wyjaśnienia jak usytuowana jest Linia Symetrii Anten, LSA. Czy znajduje się ona symetrycznie
  w stosunku do osi BN, czy też asymetrycznie. Jeśli tak, to na jaką odległość i w którą stronę.

- pozostaje także do rozstrzygnięcia przeznaczenie obiektu, widocznego na niektórych zdjęciach historycznych,
  znajdującego się na zapleczu BE. Moja sugestia, że może to być instalacja do chłodzenia wody wykorzystywanej do chłodzenia generatorów
  lub jednostek napędowych, jest wg mnie bardzo prawdopodobna.

Przeglądając, historyczne już zdjęcia, wykonane podczas burzenia obiektów znajdujących się na ogrodzonym terenie Jednostki Wojskowej
przy ulicy Radiowej 49, której żołnierze obsługiwali część radiotechniczną znajdującą się przed jej likwidacją za torami,
uzyskałem ciekawe informacje dotyczące Elektrowni Nadajnika Babice. Opiszę kolejno wnioski jakie mi się nasunęły z analizy tych zdjęć.
Dla analizy zamieszczał będę tylko te zdjęcia, które wiążą się  z  zasugerowanym tytułem odpowiedniej części.

Pierwotnie miałem zamiar analizę zdjęć tego terenu wykonać w ostatniej kolejności, rozpoczynając od granicy prawej, sąsiadującej z BN,
a więc w pobliżu gdzie znajdował się basen kąpielowy. Jednak po namyśle zrezygnowałem z tego. Bowiem uważam, że zdjęcia,
które w obecnej części zamieszczę, przedstawiają wg mnie widoki elementów należących z całą pewnością do Elektrowni Nadajnika
w Babicach i znajdujących się w miejscu określonym w sposób najbardziej ogólny, tak jak w tytule i na szkicu terenu
na którym odkrywałem prawdopodobne szczątki Elektrowni Nadajnika.

Rys. 1 Szkic położenia terenu na którym odkrywałem prawdopodobne szczątki Elektrowni Nadajnika.

Jest to niesłychanie cenne spostrzeżenie, które postaram się dalej uzasadnić.
Tymi elementami są grube pręty stalowe, o średnicy ok. 5[cm] i długości ok. 1.5[m],
które na podstawie analizy innych zdjęć przysłanych mi przez Internautów i zamieszczonych w amerykańskich źródłach, nazwałem „kotwami”,
czyli elementami służącymi do stabilizacji, mocowania, bardzo ciężkich obiektów do podłoża.
Widok poprzeczny takiego pręta przedstawia Fot. 1. Zdjęcie to wykonałem 2007.09.20 bezpośrednio po wydobyciu przełamanego pręta z podłoża.

Fot. 1 Świeży przełom pręta kotwy - 2007.09.20.

Fot. 2 Górny fragment pręta - kotwy w bloku betonowym - 2007.09.19.

Widok górnego końca takiego pręta wyłaniającego się z betonowego bloku przedstawia Fot. 2.
Natomiast widoki większej ilości wydobytych z podłoża prętów, przedstawiają zdjęcia Fot. 3 – Fot. 8.

Fot. 3 Pręty zbrojeniowe i pogięte kotwy na gruzowisku - 2007.09.19.

Fot. 4 Pręty zbrojeniowe i pogięte kotwy na gruzowisku - 2007.09.19.

Fot. 5 Widok kilku prętów i gwintowanego zakończenia pręta z masywną podkładką i nakrętką,
na tle fragmentu ceglanego muru - 2007.09.19.

Fot. 6 Widok w zbliżeniu gwintowanego zakończenia pręta z masywną podkładką i nakrętką,
na tle fragmentu ceglanego muru - 2007.09.19.

Fot. 7 Widoki w zbliżeniu z boku, gwintowanych zakończeń prętów z podkładkami i nakrętkami - 2007.09.19.

Fot. 8 Widoki w zbliżeniu z góry, gwintowanych zakończeń prętów z podkładkami i nakrętkami - 2007.09.19.

Zdjęcie Fot. 6, przedstawiające w zbliżeniu widok gwintowanego zakończenia pręta na tle ceglanego muru, umożliwia oszacowanie rozmiarów
poszczególnych ich elementów. Potężne elementy pokazane na zamieszczonych zdjęciach, musiały służyć do mocowania
jeszcze potężniejszych obiektów. Takimi obiektami mogły być jedynie: alternatory ALEXANDERSONA lub silnik spalinowy DIESEL’a,
napędzający w określonych sytuacjach prądnice wytwarzające energię elektryczną dla Nadajnika. Jednak ze względu na miejsce,
gdzie pręty te się znajdowały, pierwszy przypadek należy wykluczyć. A więc odnalezione pręty służyć mogły jedynie do mocowania silnika
spalinowego DIESEL’a, znajdującego się z pewnością w BE. Identyfikuje to w sposób jednoznaczny usytuowanie tego budynku.
Potwierdzenie takiego przypuszczenia znalazłem na jednym z kilku zdjęć przysłanych mi 2009.08.02 uprzejmie przez Internautę,
którego kopię przestawia Fot. 9. Niestety jest to kopia z gazety, której tytułu Internauta nie zna i ja również, mimo, że zwracałem się o pomoc
w tej sprawie do Internautów. Dlatego też  zdjęcie jest niezbyt wyraźne.

Fot. 9 Kopia zdjęcia z gazety, przedstawiającego jednostkę prądotwórczą Elektrowni Nadajnika w Babicach,
składającą się z silnika DIESEI’a znajdującego się z tyłu i generatora prądu przemiennego o napięciu 2250 V.

Podczas oczekiwania na zamieszczenie ostatniej części, uzyskano zgodę na publikację zdjęć z artykułu pod tytułem:
TRANS-OCEANIC RADIO STATION-WARSAW, POLAND, pochodzącego z amerykańskiego czasopisma Proceedings of the Institute
of Electrical Engineers Volume 13, Issue 5, October 1925. Dlatego zamieszcza się oba zdjęcia. Przedstawiają one dwa różne widoki.

© 1925 IRE (obecnie IEEE). Przedruk za pozwoleniem od Proceedings of the Institute of Electrical Engineers Volume 13, Issue 5, October 1925

Jak można się zorientować z tych zdjęć, jednostka prądotwórcza zainstalowana była w kanale, jej dolne części prawie do połowy znajdowała się
poniżej podłoża. Wydaje się, że korpus silnika DIESEL’a wspierał się na pięciu parach wsporników, w postaci grubych rur rozmieszczonych
po jego bokach, pomiędzy którymi umieszczone były nieco cieńsze pręty, podobne do prętów odnalezionych w znacznych ilościach
podczas burzenia obiektów znajdujących się na terenie, gdzie miał stanąć nowy budynek, określony granicami podanymi w tytule.
W dolnych końcach tych prętów widać podkładki podobne do widocznych na zdjęciach Fot. 6 – Fot. 8. Długość tych prętów jest rzędu wysokości
znajdujących się w tylnej ścianie okien, a więc jest znacznie większa od oszacowanej. Jest to zrozumiałe, gdyż odnalezione
w gruzach pręty są szczątkami pierwotnych prętów. Tak więc jest prawdopodobne, że pręty takie mogły pełnić funkcje ściągaczy:
poszczególnych fragmentów korpusu silnika lub korpusu silnika do fundamentów. Dlatego też uzasadnione jest nazwanie ich „kotwami”.
Nie rozstrzygając, która z tych sugestii jest prawdziwa, nie ulega wątpliwości, iż znajdowały się te elementy w BE.
Potwierdza to tezę, że w miejscu wykopów znajdował się Budynek Elektrowni. Dla oszacowania granicznych jego rozmiarów posłużę się
innymi zdjęciami. Zajmę się tym w kolejnych częściach.

Ireneusz Dobiech, kwiecień 2010 (napisane w grudniu 2009 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka