*** PATRON MEDIALNY: BABICKI PORTALIK INTERNETOWY ***


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -


05 - NADAJNIK W BABICACH (3)

ZDJĘCIA I OPISY - IRENEUSZ DOBIECH


05 ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE INNYCH OBIEKTÓW NADAJNIKA

05.03 PRÓBA POWIĄZANIA POŁOŻENIA BUDYNKÓW NADAJNIKA NA WSPÓŁCZESNYCH MAPACH.

W części 05.02 przygotowałem szkice współczesnych map, które wykorzystam dla identyfikacji przewidywanego położenia budynku
elektrowni BE, poprzez naniesienie na nie informacji dotyczących obu budynków BN i BE, uzyskanych w części 05.01
z map historycznych. Wyjaśniłem tam mój zamiar w następujący sposób: „Otrzymane wyniki i szkice: rys. 9 mapy COPERNICUS
i rys. 10d mapy ŁOSIOWE BŁOTA, wykorzystam, posługując się danymi uzyskanymi w części 05.01, do zaznaczenia na nich budynków:
nadawczego BN i elektrowni BE. Jeśli budynek  elektrowni BE,  będzie znajdował się w sąsiedztwie budynku STr
oraz w obszarze określonym granicznymi wartościami określonymi w tej części, z dużym prawdopodobieństwem można będzie sądzić,
że głębokie fundamenty jakie zaobserwowałem i udokumentowałem na zdjęciach, mogą być pozostałością po fundamentach
Elektrowni Nadajnika w Babicach. A tym samym poznane zostanie orientacyjne jego położenie w stosunku do budynku
nadajnika BN i współczesnych dróg. Zajmę się tym w kolejnej części.
"Realizując ten mój zamiar przypomnę dane dotyczące położenia i rozmiarów budynków: nadawczego BN
i elektrowni BE uzyskane w części 05.01 w Tabeli „plan” .

Posługując się programem ACAD i wykorzystując szkic rys. 5b z części 05.01, pokazany w nieco innej postaci na rys.1a,
naniosłem go na szkic z mapy COPERNICUS, z części 05.02 rys. 9, pokazany na rys. 1b.
Nałożone oba szkice na jeden, nazwany COPERNICUS-A pokazany został na rys. 1c

Rys. 1a Kopia z części 05.01 planu z rys. 1 i rys. 5a z rozmiarami obiektów „sprowadzona” do Xopśr=1187.

Rys. 1b Szkic z mapy COPERNICUS z masztami, Stacją Transformatorową STr, i drogami.

Rys. 1c Szkic z rozmiarami COPERNICUS-A, z masztami, Stacją Transformatorową STr,
Budynkiem Nadawczym BN, Budynkiem Elektrowni BE i drogami.

Szkice COPERNICUS i COPERNICUS – A, otrzymane na podstawie analiz map historycznych i współczesnych,
na których zaznaczyłem budynek STr lub budynki Nadajnika BN i BE, przy niewielkiej pomocy w postaci moich pomiarów w terenie,
dowodzi, że rzeczywiście budynek elektrowni BE mógł się znajdować za ogrodzeniem terenu wojskowego na wysokości budynku stacji
transformatorowej STr. Zatem głębokie fundamenty na które natrafiono podczas wykopów pod fundamenty nowej budowli,
mogły być z dużym prawdopodobieństwem fundamentami budynku elektrowni BE. Jednak śledząc materiały  jakimi dysponuję,
dochodzę do wniosku, że budynek elektrowni BE był nieco oddalony od linii anten LA i także w stosunku do budynku nadawczego BN.
Należy również upewnić się, czy rzeczywiście budynek nadawczy BN przylegał do ostatnich wysokich wsporników „linii długiej”,
czyli znajdował się bezpośrednio za ścieżką, tak jak przyjąłem, czy też jego ściana była od nich oddalona.
Za takim przyjęciem przemawiają historyczne zdjęcia i moje spostrzeżenia zapamiętane podczas fotografowania basenu
i burzonych fundamentów. Zanotowałem wtedy, że były te obiekty oddalone od ogrodzenia o ok. (10 - 15)[m].
Dlatego też należy dążyć do modyfikacji szkiców COPERNICUS-A do postaci uwzględniającej te aspekty i sugestie.
Bardzo cenny w tym względzie jest szkic jaki wykonałem ze zdjęcia satelitarnego z 2008 r., które kilka lat temu znalazłem
w Internecie i utrwaliłem. Dokładne jego obejrzenie przekonało mnie, że przedstawione są na nim obiekty o których wspominałem
w części 05.02,  to znaczy barak w którym się mieściły warsztaty, elektryczny i hydrauliczny oraz basen.
Mimo, że zdjęcie przedstawia stosunkowo duży obszar, udało mi się sporządzić jego szkic, który nazwałem ZS08, rys. 2,
na którym widoczny jest na terenie ogrodzonym, w dolnej jego części zarys baraku, w postaci długiego budynku oraz poniżej niego
w prawo basen, obiekty o których wspominam w moich opisach i analizach. Widoczny jest także po drugiej stronie drogi pomiędzy
oboma obiektami, budynek stacji transformatorowej STr, tak ważny w moich dociekaniach. Co ciekawe, na zdjęciu i szkicu ZS08,
oprócz wymienionych, wyraźnie są widoczne obiekty znajdujące się na moim zdjęciu, w postaci „obelisku” i drugiego nie rozpoznanego,
jakie wykonałem w 2002.04.29, zamieszczonym w części 05.02, zatytułowanym „Rys. 2 Widok na obelisk i basen
na terenie Jednostki Wojskowej w okolicy masztu piątego, 2002.04.29.” Tak więc to unikalne zdjęcie ma obecnie wartość historyczną.
Na zdjęciu satelitarnym pokazana jest podziałka, co umożliwiało określenie rozmiarów obiektów i odległości.

Rys. 2 Szkic ZS08 z rozmiarami, sporządzony za pomocą programu ACAD ze zdjęcia satelitarnego ZS08.

Skorzystałem z tej możliwości. Po przeniesieniu szkicu i jego normalizacji odczytałem ważniejsze wymiary, jakie mnie interesowały.
Porównanie wyników pomiarów uzyskanych ze szkicu ZS08, rys. 2 i podobnych, ze szkicu COPERNICUS-A, wskazuje zaskakującą ich zbieżność.
Stacja transformatorowa STr  wg. pierwszego szkicu, tzn. ZSO8, rys. 2, znajduje się od linii symetrii w odległości ok. 108.38 [m], natomiast
wg drugiego COPERNICUS-A, rys. 1c. ok. 102.4 [m], odpowiednio długość ścieżki do linii symetrii jest równa ok. 59.9 [m] oraz ok. 57 [m]
(odczytana z rys. 8d część 05.02).  Dlatego też oprócz pozytywnego sprawdzianu i satysfakcji z wyników moich analiz, mogę posłużyć się
szkicem ZS08 dla potwierdzenia moich spostrzeżeń dokonanych podczas burzenia baraku i basenu, dotyczących sytuowania tych obiektów
od drogi (ogrodzenia). Barak posiadał długość, rys. 2, ok. 50 [m] i znajdował się w odległości ok. 18.5 [m] od ogrodzenia, a basen miał długość
ok. 27.5 [m], szerokość ok. 15 [m] i odległy był od ogrodzenia o ok. 30.7 [m]. Tak więc ewentualne fundamenty budynku elektrowni BE,
aby były widoczne na tle budynku stacji transformatorowej STr,  powinny  się znajdować pomiędzy tymi dwoma obiektami i w odległości
ok. (20 – 30) [m] od ogrodzenia, a więc znacznie dalej od niego. O tym, że budynek nadawczy BN nie znajdował się bezpośrednio
za ścieżką świadczą także historyczne zdjęcia. Wykorzystałem jedno z nich bardzo cenne przedstawione na rys. 3,
które również otrzymałem od życzliwego obywatela Litwy Sigitas Zilionis, o którym wspominałem w części 04.08  „Cenne historyczne
i współczesne znaleziska śladów po antenie”.

Rys. 3 Obraz i szkic terenu Nadajnika w Babicach od strony masztu piątego, wykonany ze zdjęcia ap21#140.jpg

Zdjęcie to, dokumentuje moje spostrzeżenie, że oba budynki BN i BE są nie tylko oddalone od drogi, lecz również i względem siebie.
Potwierdza także, że BE ma kształt zbliżony do samochodu ciężarowego. Informacje uzyskane z mapy COPERNICUS spróbuję uzupełnić
uzyskanymi z analizy mapy ŁOSIOWE BŁOTA. Wykorzystam, podobnie jak to uczyniłem w przypadku mapy COPERNICUS, szkic, rys. 1a,
obrazujący usytuowanie i rozmiary budynków BN i BE i naniosę go na „pełny szkic mapy ŁOSIOWE BŁOTA” z części 05.02 rys. 10d.
Tak wykonany szkic przedstawia rys. 4.

Rys. 4 Połączone szkice: pełny szkic mapy ŁOSIOWE BŁOTA i z naniesionymi budynkami  nadawczym BN i elektrowni BE.

Natomiast na rys. 5 uwzględniłem wszystkie dotychczas uzyskane informacje. Po pierwsze umieszczenie środka budynku STr w odległości
od linii symetrii LS wynoszącej ok. (81.1+37.38/2)= 99.79=100[m], po drugie wykorzystanie linii symetrii LS asymetrycznej w stosunku
do środka budynku nadawczego BN, po trzecie że usytuowanie budynku elektrowni BE, znajdującego się na ogrodzonym terenie,
winno znajdować się od ogrodzenia w odległości zbliżonej, do przeze mnie zaobserwowanej podczas burzenia bloków betonowych,
czyli w granicach (15-30)[m]. Przyjąłem , że jest to wartość zbliżona do średniej z tych wielkości, czyli ok. 22[m].
Uwzględniając powyższe wiadomości otrzymałem w wyniku szkic, pokazany na rys. 5.

Rys. 5  Pełny szkic usytuowania Budynków: Elektrowni BE i Nadawczego BN na mapie ŁOSIOWE BŁOTA
z uwzględnieniem wiadomości uzyskanych z przeprowadzonych analiz i wykonanych pomiarów.

Porównanie szkiców rys. 5 i rys. 2 wskazuje, że Budynek Elektrowni mógł się znajdować na terenie zarówno warsztatu, jego prawego fragmentu,
jak i na terenie basenu, jego górnej lewej części. Sugestię taką potwierdzają także zdjęcia wykonane podczas burzenia obu obiektów
i wcześniej. Tak więc, skojarzenie danych uzyskanych z map historycznych i współczesnych, pozwala z dużym prawdopodobieństwem
przypuszczać, iż betonowe podziemne bloki, odkryte podczas burzenia obiektów warsztatu i basenu na ogrodzonym terenie wojskowym
przy ulicy Radiowej 49, znajdujące się na wysokości stacji transformatorowej STr, są fragmentami fundamentów budynku elektrowni BE.
Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę z tego, iż operuję danymi liczbowymi przybliżonymi,
mogącymi się różnić między sobą o wartości, rzędu rozbieżności uzyskiwanych w analizach.

Ireneusz Dobiech, marzec 2010 (napisane w listopadzie 2009 r.)

CIĄG DALSZY NASTĄPI


- STRONA GŁÓWNA -

- BABICKI PORTALIK INTERNETOWY -PATRONI MEDIALNI TEJ STRONY


BABICKI PORTALIK INTERNETOWY

www.babice.waw.pl

NAJSZYBSZE INFORMACJE LOKALNE JAKIE MOŻNA ZNALEŹĆ W SIECI


GONIEC BABICKI - NIECODZIENNIK INFORMACYJNY

www.goniecbabicki.pl

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


© 2009-2013 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Autora, nie jest dozwolone.


  statystyka