FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


HISTORIA SZKOŁY W BABICACH

spisane na podstawie kroniki Pana Stanisława Fijałkowskiego

Wychowanie i nauczanie, to podstawowa funkcja rodziny, szkoły i społeczności w której się żyje. Już w Średniowieczu były szkoły jako zorganizowana forma nauczania i wychowania, a uczyli w nich duchowni. W XVI wieku wymienia się Szkołę w Babicach. Zapis parafialny kościoła w Babicach z 1559 roku podaje, że "Kleryk otrzymywał 48 groszy za cały rok pracy" szkolnej. W końcu XIX i na początku XX wieku była w Babicach 3-klasowa szkoła rosyjska, w której uczono pisać, czytać i liczyć. Nauczycielami byli Rosjanie.

Po 1918 roku w II Rzeczypospolitej Polsce stopniowo utworzono pełną, 7-klasową polską Publiczną Szkołę Powszechną w Babicach. Szkoła mieściła się w budynku Przedworskiego, byłej karczmy-zajazdu po wschodniej stronie Rynku. Karczmę tą uwiecznił Henryk Sienkiewicz w "Ogniem i mieczem". W opinii dawnych uczniów w szkole w Babicach była duża dyscyplina i wysoki poziom nauczania. Szczególną uwagę zwracano na wychowanie patriotyczne. Kierownikiem szkoły był Wacław Lengiewicz.


Karczma - Zajazd w budynku Przedworskiego.

Podczas II wojny światowej od 1939 do 1945 roku pod okupacją niemiecką była w Babicach szkoła o ograniczonym zakresie nauczania. Kierownikiem był Zygmunt Sitniewski. Prowadzono tajne nauczanie. Wacław Lengiewicz i Zygmunt Sitniewski uczyli w domach uczniów. w 1940 roku aresztowano Helenę Błońską - nauczycielkę szkoły w Babicach. Za tajne nauczanie przebywała w obozach w Niemczech do 1945 roku.

Po II wojnie światowej wznowiono polskie nauczanie szkolne w dworku Carossich. w 1947 roku staraniem Kierownika Szkoły Zygmunta Sitniewskiego postawiono parterowy budynek szkolny w Babicach przy Kresowej. Stopniowo eliminowano ludzi z autorytetem, była duża rotacja nauczycieli i kierowników, zmieniano programy i podręczniki. W latach pięćdziesiątych XX wieku usunięto ze szkoły religię, a nauczanie i wychowanie podporządkowano ideologii komunistycznej i ateizmowi. Utworzono organizację polityczną - POP PZPR, związkową - ZNP oraz organizacje szkolne: Samorząd Szkolny, TPPR, PCK, LOP, SKO, SFOS, Spółdzielnię Uczniowską. Od 1963 do 1973 roku kierownikiem szkoły był Maciej Milczarczyk. W 1966 roku wprowadzono ósmą klasę i nowy przedmiot wychowanie obywatelskie. W 1964 roku podjęto inicjatywę nadania szkole imienia gen. Józefa Sowińskiego. 27 września 1971 roku Szczepowi Harcerskiemu "Szaniec" przy Szkole Podstawowej w Babicach nadano sztandar i imię "Obrońców Warszawy". W 1973 roku po utworzeniu Gminy Babice przemianowano szkołę na Zbiorczą Szkołę Gminną w Babicach, której podporządkowano inne szkoły w gminie. Pierwszym dyrektorem gminnym był Tadeusz Mościński, a od 1974 roku Andrzej Pecht.

W 1980 roku utworzono gminną komisję oświaty NSZZ Solidarność. Przewodniczącym wybrano Stanisława Fijałkowskiego. W stanie wojennym po 13 grudnia 1981 roku zajęcia lekcyjne były czasowo zawieszone. Za przynależność do Solidarności niektórych nauczycieli aresztowano i prześladowano. W 1984 roku oddano szkole nowy budynek przy ul. Polnej. W nowej szkole była też siedziba utworzonego Inspektoratu. Inspektorem Gminnym był Andrzej Pecht. Od 1984 do 1993 roku Dyrektorką Szkoły była Alicja Bolesta. W 1987 roku prowadzono akcję o imię "Obrońców Warszawy" dla Szkoły.  Po 1989 roku stopniowo nieco zmieniono treści, programy i podręczniki szkolne. Przywrócono lekcje religii w szkole.

1994 roku szkoły w gminie przejął samorząd gminny. Pierwszą Dyrektorką Szkoły z konkursu została w 1993 roku Maria Bocheńska. Uchwała Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 1997 roku Szkole Podstawowej w Starych Babicach nadano imię Henryka Sienkiewicza. 5 maja 1998 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie imienia. Od 2005 roku Dyrektorem Szkoły jest Dorota Smolińska.


Budynek Szkoły w Babicach przy ul. Kresowej 1
budynek zbudowano w 1947 roku, w 1957 roku dobudowano
szatnię i wejście. 25 stycznia 1994 roku budynek
uległ spaleniu, a potem został rozebrany.


Budynek Szkoły w Babicach przy ul. Polnej 40

ADMIN